[sort by : last post | last update] wiki เกษตร ที่ใครๆก็โพสได้..
+ โพสเรื่องใหม่ | + เลือกหน้า | All contents

 
ติดตามสินค้าที่คุณสั่ง
คุณ อุมา เจ๊ะยอ, เสาร์ 11 กรกฎาคม 2563 21:13:04, เลขจัดส่ง SMAM000รออัพเดท
คุณ สว่าง ศรีเดช, เสาร์ 11 กรกฎาคม 2563 20:51:12, เลขจัดส่ง SMAM000รออัพเดท
สุวพัชร อินทร์ชู, เสาร์ 11 กรกฎาคม 2563 13:36:43, เลขจัดส่ง SMAM000199856
คุณ กร คำยก, เสาร์ 11 กรกฎาคม 2563 09:49:41, เลขจัดส่ง SMAM000199855
คุณ ณัฐชยา สีแสน, เสาร์ 11 กรกฎาคม 2563 08:21:31, เลขจัดส่ง SMAM000199854
คุณ พรภิรมย์ มาพระลับ, ศุกร์ 10 กรกฎาคม 2563 14:36:04, เลขจัดส่ง SMAM000199673
คุณ ชัชชัย ทิมกลับ, ศุกร์ 10 กรกฎาคม 2563 12:43:35, เลขจัดส่ง SMAM000199672
คุณ โรจน์ จันทร์ทอง, ศุกร์ 10 กรกฎาคม 2563 11:14:03, เลขจัดส่ง SMAM000199674
คุณ เฉลียว ทิพย์อักษร, พฤหัสบดี 09 กรกฎาคม 2563 20:24:33, เลขจัดส่ง SMAM000199671
ด.ต.นิล ยงไร่นา , พฤหัสบดี 09 กรกฎาคม 2563 11:57:09, เลขจัดส่ง จัดส่งจากโรงงานถึงบ้านลูกค้า
ดูรายการจัดส่งทั้งหมด
กระทรวงเกษตรฯ  เตรียมพิจารณาการเปิดตลาดสินค้าเมล็ดกาแฟดิบเพื่อใช้ในประเทศ ปี 2551 เพื่อแก้ไขปัญหาขาด..
202.91.18.204: ././. .:.:.
กระทรวงเกษตรฯ  เตรียมพิจารณาการเปิดตลาดสินค้าเมล็ดกาแฟดิบเพื่อใช้ในประเทศ ปี 2551 เพื่อแก้ไขปัญหาขาด..
กระทรวงเกษตรฯ  เตรียมพิจารณาการเปิดตลาดสินค้าเมล็ดกาแฟดิบเพื่อใช้ในประเทศ ปี 2551 เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนเมล็ดกาแฟ  พร้อมป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดกับเกษตรกร

                                นายอภิชาติ  จงสกุล  โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่า   ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการเปิดตลาดสินค้าเมล็ดกาแฟดิบเพื่อใช้ในประเทศปี  2551  ซึ่งคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์   ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551  เห็นชอบการเปิดตลาดสินค้าเมล็ดกาแฟตามข้อผูกพันองค์การการค้าโลก  (WTO)  ปริมาณกาแฟ  ในโควตา  5.25  ตัน  โดยมีภาษีในโควตาร้อยละ  30  และภาษีนอกโควตาร้อยละ  90   แต่ขณะนี้มีบริษัทควอลิตี้  คอฟฟี่  โปรดักส์  จำกัด  ได้เสนอข้อเรียกร้องผ่านทางคณะอนุกรรมการพืชสวน ขอให้พิจารณาเปิดตลาดเพื่อนำเข้าเมล็ดกาแฟดิบ   เพื่อแก้ไขการขาดแคลนเมล็ดกาแฟดิบสำหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟสำหรับบริโภคภายในประเทศ  เนื่องจากได้ประมาณการความต้องการใช้เมล็ดกาแฟดิบเพื่อการแปรรูปใช้ภายในประเทศปี  2551  คาดว่าจะมีความต้องการใช้  40,000  ตัน  ซึ่งคณะอนุกรรมการพืชสวน ได้มีมติเห็นชอบให้นำเข้าเมล็ดกาแฟบัสต้ าในปี 2551  จำนวน ไม่เกิน 20,000 ตัน            ในอัตราภาษีร้อยละ 15   และให้นำเข้าแต่ละครั้งไม่เกิน 5,000 ตัน  โดยมีระยะเวลานำเข้าตั้งแต่พฤษภาคม – ตุลาคม 2551   ทั้งนี้  จากการหารือคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์  เห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีความสำคัญอย่างมาก  และเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดกับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟของไทยหากมีการนำเข้าเมล็ดกาแฟดิบจากต่างประเทศ  จึงเห็นควรให้คณะอนุกรรมการพืชสวนทบทวนรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบ  ก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาอีกครั้ง
อ่าน:946 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
 “ธีระชัย” ระบุดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนเมษายนของปี 2551 ปรับตัวสูงขึ้น ร้อยละ...
202.91.19.206: ././. .:.:.
 “ธีระชัย” ระบุดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนเมษายนของปี 2551 ปรับตัวสูงขึ้น ร้อยละ...
 “ธีระชัย” ระบุดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนเมษายนของปี 2551 ปรับตัวสูงขึ้น ร้อยละ 39.89 จากปี 2550 โดยเฉพาะในกลุ่มพืชพลังงาน คาดมีแนวโน้มราคาและผลผลิตสูงขึ้นต่อเนื่อง  
    
  นายธีระชัย  แสนแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนเมษายน  2551 ว่า  จากรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่าภาพรวมราคาสินค้าเกษตรเดือนเมษายนที่ผ่านมาอยู่ในระดับสูงมาก ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นาประจำเดือนเมษายน  2551  เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน  2550  เพิ่มขึ้นร้อยละ  39.89 เนื่องจากมีสินค้าเกษตรกรส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้น  ได้แก่  ข้าว  นาปี  ข้าวนาปรัง  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  มันสำปะหลัง  ถั่วเหลือง  ปาล์มน้ำมัน  ยางพารา  สุกร  ไก่เนื้อ  และไข่ไก่  ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ  76.41,  99.38,  21.88,  83.47,  66.35,  55.49,  12.77,  55.04,  19.92  และ  34.59  ตามลำดับ  ส่วนสินค้าที่มีราคาลดลง ได้แก่  อ้อยโรงงาน สับปะรด  และกุ้งขาวแวนนาไมลดลงร้อยละ  14.48,  3.51  และ  3.70  ตามลำดับ

                นายธีระชัย   กล่าวว่า   ในด้านของพืชพลังงานในเดือนเมษายนที่ผ่านมา  ราคาอ้อยโรงงานเกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศตันละ  590  บาท  เพิ่มขึ้นจากตันละ  586  บาท  ของเดือนมีนาคม ร้อยละ  0.68  แต่ลดลงจากตันละ 663  บาท  ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา  ร้อยละ  11.01  คาดว่าในปี  2551  นี้ จะมีผลผลิตอ้อยรวมทั้งประเทศประมาณ  72.34  ล้านตัน  มากกว่าปีที่ผ่านมาที่มีผลผลิต  69.14 ล้านตัน  คิดเป็นร้อยละ 4.63   ในส่วนของมันสำปะหลัง         ราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 2.23  บาท  โดยราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 2.20 บาท  ของเดือนมีนาคมร้อยละ  1.36 และเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 1.21 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา  ร้อยละ 84.30 ระดับราคายังคงเพิ่มและอยู่ในระดับสูง คาดว่าในปี  2551  จะมีผลผลิตมันสำปะหลังรวมทั้งประเทศประมาณ  27.90 ล้านตัน  มากกว่าปีที่ผ่านมาที่มีผลผลิต  26.78  ล้านตัน  คิดเป็นร้อยละ 4.18 โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน  และ พฤศจิกายน – ธันวาคม 

          อย่างไรก็ดี ในต้นปีที่ผ่านมาผลผลิตมันสำปะหลังออกสู่ตลาดจำนวนมากแต่ปริมาณยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ทั้งในส่วนของความต้องการเพื่อการส่งออก  การใช้ทดแทนข้าวโพดฯ  ในการผลิตอาหาร     สัตว์และความต้องการของโรงงานผลิตเอทานอล แนวโน้มราคาผลผลิตฤดูใหม่คาดว่าจะอยู่ในเกณฑ์ดี เช่นเดียวกับที่ผ่านมา           สำหรับเดือนพฤษภาคม  2551  คาดว่าราคายังคงอยู่ในระดับสูงต่อไป  โดยสัปดาห์ที่  2  ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย  กิโลกรัมละ 2.09 บาท

            สำหรับปาล์มน้ำมัน ราคาปาล์มน้ำมันเฉลี่ยเดือนเมษายน  2551  อยู่ที่กิโลกรัมละ 4.83 บาท ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 4.85 บาท ของเดือนก่อน ร้อยละ 0.14 แต่เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 3.19 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 51.41 คาดว่าในปี 2551 นี้จะมีผลผลิตปาล์มน้ำมันรวมทั้งประเทศประมาณ 7.87 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมาที่มีผลผลิต 6.38 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 23.21 โดยจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดตลอดทั้งปี สำหรับภาวะการค้า ราคาน้ำมันปาล์มในประเทศปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันที่สูงขึ้น รวมถึงความต้องการของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ โรงงานผลิตไบโอดีเซลที่เพิ่มมากขึ้น  ซึ่งมีผลทำให้ราคาผลปาล์มในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นด้วย  อย่างไรก็ดี สำหรับสถานการณ์ราคาเดือนพฤษภาคม  2551  คาดว่า  ระดับราคาจะปรับตัวลดลงไม่มากนักหรือยังทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน            โดยสัปดาห์ที่  2  ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย  กิโลกรัมละ 4.18 บาท
 
from: moac.go.th
อ่าน:682 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
เกษตรฯ ผุด 3 แผนรับมือฤดูน้ำล่วงหน้า ด้านกรมชลฯ ยันแผ่นดินไหวที่จีน ไม่กระทบ..
202.91.19.204: ././. .:.:.
เกษตรฯ ผุด 3 แผนรับมือฤดูน้ำล่วงหน้า ด้านกรมชลฯ ยันแผ่นดินไหวที่จีน ไม่กระทบ..
เกษตรฯ ผุด 3 แผนรับมือฤดูน้ำล่วงหน้า ด้านกรมชลฯ ยันแผ่นดินไหวที่จีน ไม่กระทบโครงสร้างเขื่อนในประเทศ  
    
                                นายสมศักดิ์   ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติว่า       ที่ประชุมได้มีการหารือ

แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน ปี 2551  ซึ่งคาดว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย 2-3 ลูก และปริมาณฝนรวมเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย และบางช่วงโดยเฉพาะในระยะต้นและปลายฤดูจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันหลายวัน  และ ในช่วงระหว่างวันที่ 15 – 19 พค.จะมีพายุพัดเข้าสู่ประเทศพม่า และอาจส่งผลต่อประมาณฝนในประเทศไทยได้ จึงได้สั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ โดยเฉพาะกรมชลประทานประสานงานกับกรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยอย่างใกล้ชิด โดยแบ่งมาตรการดำเนินการเป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย โดยเฉพาะการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรและอาชีพของเกษตรกร ซึ่งได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติขึ้นมา 1 ชุด ในการดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น

                                ด้านนายธีระ  วงศ์สมุทร อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สำหรับสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีน ความรุนแรง 7.8 ริกเตอร์ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้สั่งการให้กรมชลประทานสำรวจสภาพเขื่อนทั้ง 31 แห่งทั่วประเทศ และจากการรายงานสภาพเขื่อนทั่วประเทศไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวแต่อย่างใด เนื่องจากเขื่อนในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเขื่อนดิน จึงมีความยืดหยุ่นสูง  ขณะเดียวกัน ในการก่อสร้างได้มีการทดสอบสภาพเขื่อนที่ทนแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นที่จุดของแต่ละเขื่อนได้ขนาด 7 ริกเตอร์  

                                แต่อย่างไรก็ตาม กรมชลประทานได้เตรียมความพร้อมหากเขื่อนได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวไว้ล่วงหน้า โดยเฉพาะการอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่ และการระบายน้ำออกจากเขื่อนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ และพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งขณะนี้ได้มีการวางแผนไว้แล้ว 2 แหล่งเก็บน้ำ คือ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก และคลองมะเดื่อ จ.นครนายก รวมถึงอยู่ระหว่างการศึกษาที่เขื่อนแควน้อยฯ ซึ่งโครงการต่อๆ ของกรมชลประทานต้องมีการเตรียมแผนรองรับแผ่นดินไหวควบคู่กันไปด้วยเช่นกัน 
 
From: moac.go.th
อ่าน:409 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
เกษตรฯ ชู สวก. ต่อยอดวิชาการเกษตร หวังวางรากฐานผลงานค้นคว้าวิจัย...
203.152.57.5: 2563/06/18 17:38:41
เกษตรฯ ชู สวก. ต่อยอดวิชาการเกษตร หวังวางรากฐานผลงานค้นคว้าวิจัย...
เกษตรฯ ชู สวก. ต่อยอดวิชาการเกษตร หวังวางรากฐานผลงานค้นคว้าวิจัยเป็นกุญแจสำคัญ พัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอาหารไทยก้าวสู่มาตรฐานสากล

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในการแถลงข่าว การจัดประชุมวิชาการประจำปี 2551 ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ว่า ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลกและส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญอีกหลายชนิด อาทิ กุ้ง ยางพารา สับปะรดกระป๋อง ซึ่งสินค้าในกลุ่มข้าวและผลไม้เป็นที่รู้จักทั้งในแง่ของคุณภาพและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ เนื่องจากไทยมีความได้เปรียบทั้งพื้นที่ ทรัพยากรน้ำ และสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมและเอื้ออำนวย ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ ซึ่งมีหน่วยงานวิชาการในกำกับดูแล คือ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จึงสนับสนุนให้ สวก. ต่อยอดข้อได้เปรียบดังกล่าวด้วยการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวตกรรม เพื่อพัฒนาการเกษตรไทยให้ก้าวหน้าในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น ด้วยการส่งเสริมและลงทุนด้านการศึกษาทดลอง วิจัย งานด้านวิชาการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากเป็นกุญแจสำคัญ ที่จะนำไปสู่การพัฒนากระบวนการผลิต เก็บรักษา ตลอดจนแปรรูปสินค้าเกษตรให้คงความสดใหม่ ฯลฯ ซึ่งจะทำให้ไทยสามารถเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารในระดับสากล ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีสินค้าเกษตรและอาหารโลก รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตรไทยทั้งในแง่ปริมาณการส่งออกและราคาต่อหน่วยให้สูงขึ้น นายสมศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า กระทรวงเกษตรฯ โดย สวก. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยพัฒนา ต่อยอด การเพิ่มมูลค่า และการพัฒนาการเกษตรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2551 ภายใต้หัวข้อ “เพิ่มมูลค่าเกษตรไทย จากวิจัยสู่ตลาดสากล” หรือ “Adding Agro-Values: From Research to Global Markets” ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2551 โดยงานดังกล่าวได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาการวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านการเกษตร อีกทั้ง สวก. จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดผลงานวิจัยและนักวิจัยการเกษตรที่มีคุณภาพ ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวตกรรม ที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในกระบวนการผลิต อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่า แก่สินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน และเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ไทยสามารถก้าวไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมเกษตรอย่างมั่นคง สร้างรายได้ให้แก่ประเทศและนำมาซึ่งชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน ด้านนายจรัลธาดา กรรณสูต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานดังกล่าวจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยที่โดดเด่นของ สวก. อาทิ โครงการวิจัยข้าวและการแปรรูป โครงการวิจัยปาล์มน้ำมัน โครงการวิจัยข้าวมอลต์วิตามินบีสูง โครงการศึกษาวัคซีนเพื่อควบคุมโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย รวมทั้งหัวข้องาน ที่น่าสนใจ อาทิ เทคโนโลยีนาโนกับโอกาสของสินค้าเกษตร การเพิ่มมูลค่าเกษตรไทย จากวิจัยสู่ตลาดสากล พร้อมทั้งนิทรรศการแสดงและจำหน่ายสินค้า เทคโนโลยีของภาคเอกชนและผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร ใน 5 กลุ่ม ได้แก่ หม่อนไหมและผลิตภัณฑ์ ข้าวและการแปรรูป กล้วยไม้ ยางพารา ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ เพื่อให้ผู้สนใจเลือกซื้อหรือติดต่อดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรไทยที่มีคุณภาพ ซึ่งได้รับคัดเลือกให้ร่วมงานอีกด้วย

from: moac.go.th
อ่าน:604 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
ก.เกษตรฯ จัดสัมมนา พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 สร้างความรู้ความ...
203.144.211.51: 2553/02/20 10:47:38
ก.เกษตรฯ จัดสัมมนา พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 สร้างความรู้ความ...
ก.เกษตรฯ จัดสัมมนา พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 สร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการค้าปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  
    
  นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา เรื่องพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ว่าพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 เป็นกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการผลิต การนำ หรือสั่ง ขาย และนำผ่านซึ่งปุ๋ยเคมี มาตั้งแต่ พ.ศ. 2518 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งธุรกิจเกี่ยวกับปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยได้เปลี่ยนแปลงไป จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติบางส่วนในการควบคุมปุ๋ยเคมี และมีการควบคุมปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งเดิมไม่มีความควบคุมผู้ประกอบการเกี่ยวกับปุ๋ยดังกล่าว ต้องประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติปุ๋ยฉบับใหม่ ซึ่งผู้ประกอบการยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว กรมวิชาการเกษตรจึงได้จัดให้มีการสัมมนา เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบัญญัติและกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ให้ผู้ประกอบการกิจการได้รับทราบและสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องต่อไป ในการสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปุ๋ย จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 400 คน  

from: moac.go.th
อ่าน:743 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
รับให้คำปรึกษาแนะนำ   การแก้ปัญหา ยางพารา และปาล์มน้ำมัน โดยผู้เชี่ยวชาญปัญหายางพาราและปาล์ม มากว่า 10 ปี
124.120.87.33: ././. .:.:.
รับให้คำปรึกษาแนะนำ   การแก้ปัญหา ยางพารา และปาล์มน้ำมัน โดยผู้เชี่ยวชาญปัญหายางพาราและปาล์ม มากว่า 10 ปี
รับให้คำปรึกษาแนะนำ   การแก้ปัญหา ยางพารา และปาล์มน้ำมัน โดยผู้เชี่ยวชาญปัญหายางพาราและปาล์ม มากว่า 10 ปี

เกษตรกรที่ปลูกยางพารา  และ ปาล์ม พบปัญหาเหล่านี้ ?

- ปัญหายางพารา เช่น ยางหน้าตาย  ตายนึ่ง  รากเน่า  โคนเน่า  โรคใบร่วง
- ใส่ปุ๋ยแล้ว ผลผลิตไม่เพิ่ม
- ปัญหา  ดินแน่น ดินเข็ม
- ปัญหาต้นทุนการผลิตเพิ่ม  ปุ๋ยแพง
- ต้องการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย เคมี ในปาล์มน้ำมัน 
- ต้องการเพิ่มผลผลิต ในยางพารา และปาล์มน้ำมัน

รับให้คำปรึกษาแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านปัญหายางพารา  ปาล์ม มากว่า 10 ปี
สนใจติดต่อ 
ผู้อำนวยการศูนย์ประจำภาคใต้
คุณมานพ  วาฬสินธุ
มือถือ  085-655217, 0841895550
บริษัท  ไอออนิค  จำกัด
โทร.  02-881-8872    
www.ionique.co.th
nop_utopia@hotmail.com
อ่าน:2182 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
ปาล์มโดนอีกแล้ว
203.152.57.5: ././. .:.:.
ปาล์มโดนอีกแล้ว
ปาล์มราคาตก ที่ชุมพร สุราษ พากันไปปิดถนนลงใต้ เดือนร้อนกันใหญ่เลย ไม่รู้จะเอาไงเนี่ย
อ่าน:2339 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
จำหน่วยกระสอบปุ๋ยเปล่า มีพลาสติกรองใน  ขนาด 23x34 นิ้ว
117.47.12.146: 2553/02/20 10:47:38
จำหน่วยกระสอบปุ๋ยเปล่า มีพลาสติกรองใน  ขนาด 23x34 นิ้ว

จำหน่วยกระสอบปุ๋ยเปล่า มีพลาสติกรองใน  ขนาด 23x34 นิ้ว

สนใจติดต่อ  089-1334873


อ่าน:404 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
กระทรวงเกษตร สนับสนุนเกษตรกรห้วยหวดฯ ใช้น้ำสร้างอาชีพสนองกระแสพระราชดำรัสในหลวง
203.152.57.5: 2563/06/17 11:17:57
กระทรวงเกษตร สนับสนุนเกษตรกรห้วยหวดฯ ใช้น้ำสร้างอาชีพสนองกระแสพระราชดำรัสในหลวง
“เกษตรฯ” หนุนเกษตรกรห้วยหวดฯ ใช้น้ำสร้างอาชีพสนองกระแสพระราชดำรัสในหลวง หลังพบสถิติการปลูกพืชฤดูแล้งลด เหตุสภาพดินไม่เอื้อ เตรียมเสริมอาชีพ สร้างแหล่งทุน- ตลาดให้แก่เกษตรกร

วันนี้ ( 7 พฤษภาคม 2551) นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษฯ (กปร.) นายอารมย์ ขำคมกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ นายธีระ วงศ์สมุทร อธิบดีกรมชลประทาน และผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหวดฯ และพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ภูพานฯ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปสภาพปัญหาการเพาะปลูกของเกษตรกรในพื้นที่ จากนั้นคณะได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปยังประตูระบายน้ำน้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม และตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างโครงการน้ำก่ำฯ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จ.นครพนมตามลำดับ นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสภาพแหล่งกักเก็บน้ำ และการระบายน้ำในพื้นที่ จ.สกลนคร และ จ.นครพนมว่า โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหวดฯ อ.เต่างอย จ.สกลนคร เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรบริเวณลุ่มน้ำห้วยหวด และทรงเยี่ยมราษฏร ณ บริเวณสำนักสงฆ์วินัยสะดวก ในท้องที่หมู่บ้านห้วยหวด ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 พร้อมทั้งได้พระราชทานพระราชดำริ ควรพิจารณาโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหวดโดยเร่งด่วน เพื่อจัดหาน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกของราษฏรหมู่บ้านจัดสรรห้วยหวด บ้านจันทร์เพ็ญ บ้านบึงสา และบ้านโคกงอย รวมเป็นพื้นที่ประมาณ 13,180 ไร่ เพื่อช่วยให้ราษฏรสามารถทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี นอกจากนี้ ยังส่งน้ำเพิ่มเติมให้กับอ่างเก็บน้ำห้วยยางและอ่างเก็บน้ำห้วยทรายซึ่งอยู่ตอนล่างได้อีกด้วย แต่ในปัจจุบันกลับพบว่าน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยหวดฯ ซึ่งขณะนี้มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำจำนวน 15.295 ล้าน ลบ.ม. โดยจัดส่งน้ำตามคลองจำนวน 7 สาย รวมความยาวประมาณ 21.348 กิโลเมตร เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกได้ประมาณ 8,000 ไร่ ยังถูกใช้ไม่เต็มศักยภาพนัก โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจาก ปัญหาคุณภาพดิน โดยที่ดินส่วนใหญ่ในเขตชลประทานมีลักษณะเป็นดินปนทราย ไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ในฤดูแล้ง เกิดการรั่วซึมในแปลงเพาะปลูกได้ง่ายขณะเดียวกัน ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้งมีผลผลิตต่ำไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งก็เป็นผลพวงมาจากปัญหาคุณภาพดิน โดยจากสถิติการปลูกพืชฤดูแล้งย้อนหลังไปเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2548 - 2551) เกษตรกรมีการปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานเฉลี่ยประมาณ 396 ไร่ แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรไม่ค่อยนิยมการปลูกพืชฤดูแล้ง ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจะได้มีการหารือร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาแนวทางการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นดิน และสภาพแวดล้อม เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร และใช้น้ำที่กักเก็บไว้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขณะเดียวกัน จะสร้างเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและต่อยอดการพัฒนาอาชีพจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯให้ครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน

from: moac.go.th
อ่าน:432 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
ข้าวแพงไม่กี่เดือน ราคาตกอีกแล้ว แถมโดนกดราคา เศร้า
202.91.18.205: 2553/02/20 10:47:38
ข้าวแพงไม่กี่เดือน ราคาตกอีกแล้ว แถมโดนกดราคา เศร้า
นึกว่าจะได้มีตังเยอะๆกะเค้าบ้าง ราคาลดลงอีกแล้ว ตอนเอาไปขาย คนซื้อก็บอกว่า ข้าวชื้น กดราคาอีกสงสารพ่อจัง เซ็งประเทศไทย
อ่าน:2064 | ความคิดเห็น:9 | แสดงความคิดเห็น
2295 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 229 หน้า, หน้าที่ 230 มี 5 รายการ
|-Page 222 of 230-| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 |
ขายปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ดตราไก่ทองคู่
Update: 2556/07/15 17:43:46 - Views: 4534 | Ans: 0
จำหน่ายรถเกษตรบรรทุกและรถไถนานั่งขับ
Update: 2554/03/03 11:22:45 - Views: 789 | Ans: 0
ขาย แปลงปลูกผัก ไฮโดรโปรนิกส์ ผักไร้ดิน ผักปลอดสาร ผักสวนครัว hydroponic แปลงผักไฮโดร ผักสวนครัว ราคาถูก
Update: 2555/01/05 15:58:13 - Views: 9220 | Ans: 0
ขาย แปลงปลูกผัก ไฮโดรโปรนิกส์ ผักไร้ดิน ผักปลอดสาร ผักสวนครัว hydroponic แปลงผักไฮโดร ผักสวนครัว ราคาถูก
ปุ๋ยค้างคาว จะหาได้จากไหนอ่ะคะ
Update: 2555/09/28 10:14:33 - Views: 2164 | Ans: 0
ขายกล้ายางพารา ตาเขียว ชำถุงพันธุ์600,251 และนำเข้า ต้นตอข้ามปี กิ่งตาสมบูรณ์ อัตรารอด90%
Update: 2554/12/07 14:08:00 - Views: 1710 | Ans: 0
ขายสายพานลำเลียงมือสองถูกๆ 5 ตัว 8,500 - 18,500 บ.
Update: 2563/06/18 14:48:22 - Views: 6239 | Ans: 2
ขาาย รถตัดหญ้าแบบเดินตาม!!! SATOH SR-610
Update: 2557/09/14 12:49:50 - Views: 1351 | Ans: 0
ขายกล้ายางพันธุ์มาเลย์เซีย 3001 ต้นโตไวจริงๆคับ ก่อนเชื่อแวะชมแปลงก่อนได้คับ จันทบุรี อำเภอ ขลุง 
Update: 2556/03/19 00:10:16 - Views: 2730 | Ans: 1
ขายกล้ายางพันธุ์มาเลย์เซีย 3001 ต้นโตไวจริงๆคับ ก่อนเชื่อแวะชมแปลงก่อนได้คับ จันทบุรี อำเภอ ขลุง 
 “เด็กไทยหัวใจเกษตร 5” คึกคัก ทุกหน่วยงานในสังกัดจับมือจัดกิจกรรมสาระประโยชน์ 
Update: 2553/02/20 10:47:38 - Views: 395 | Ans: 0
กล้ายางชำถุง RRIM600 ราคาประหยัด 1 ฉัตร30-40บาท, 2 ฉัตร45-55บาท จองด่วนปลูกปีนี้ !! เหลือ 100,000ต้น
Update: 2563/06/18 09:18:10 - Views: 3864 | Ans: 0
กล้ายางชำถุง RRIM600 ราคาประหยัด 1 ฉัตร30-40บาท, 2 ฉัตร45-55บาท จองด่วนปลูกปีนี้ !! เหลือ 100,000ต้น
© FarmKaset.ORG