FarmKaset.ORG wiki เกษตร ที่ใครๆก็โพสได้
+ โพสเรื่องใหม่ | + ขยายข้อมูล | All contents
โรคราชนิดต่างๆในลำไย ราแป้ง ราดำ ราน้ำค้าง ป้องกันและกำจัดด้วย ไอเอส
110.169.177.75: 2562/08/15 12:26:58

โรคต่างๆของลำไย ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา ไม่ว่าจะเป็นราแป้ง ราดำ ราน้ำค้าง ราน้ำฝน โรครากเน่าโคนเน่า โรคต่างๆเหล่านี้ มีสาเหตุมากจากเชื้อรา ต่างชนิดกัน สามารถป้องกันและกำจัดได้ด้วย ไอเอส

.

ไอเอส เป็นสารอินทรีย์สำหรับป้องกันและยับยั้งเชื้อรา สกัดจากพืช ปลอดภัยต่อทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค ปลอดสารพิษ ไม่มีสารตกค้าง ใช้ฉีดพ่นเพื่อป้องกันและยับยั้งโรคพืชทุกชนิด ที่มีสาเหตุมากจากเชื้อรา

.

สนใจ โทรสั่งซื้อ 090-592-8614

ไลน์ไอดี FarmKaset หรือ ไอดี PrimPB

สั่งทางเฟสบุ๊คได้เช่นกัน https://www.facebook.com/farmkaset

หรือลาซาด้า https://www.lazada.co.th/..

อ่าน:186 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
ประเทศไทย เป็นประเทศกำลังพัฒนา ที่มีปัญหาเหมือนกับ ประเทศที่พัฒนาแล้ว สังคมผู้สูงวัย
110.169.177.75: 2562/08/15 09:55:17

ผมเองก็คิดอยู่นะ ว่าเราอายุมากขึ้นทุกวัน และปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีการแพทย์ สาธารณะสุขก็ดีขึ้น ทำให้คนเราอายุยืนขึ้น และด้วยสภาพสังคม ที่มีการเกิดใหม่น้อย ทำให้ประชากรรุ่นใหม่ มีน้อยกว่ากลุ่มผู้สูงวัย และสัดส่วนผู้สูงวัยก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาหลักๆที่สำคัญประการหนึ่ง ที่เราโต้แย้งไม่ได้เลยคือ คนไทยจำนวนไม่น้อย

แก่ก่อนรวย เป็นปัญหาของคนไทย

ไม่ใช่เรื่องตลก เพราะหากเราแก่แล้วไม่มีเงินเก็บ ไม่มีลูกหลาน หรือมีลูกหลานแต่ก็ไม่ได้มาดูแล คนแก่จะอยู่กันอย่างไร? แต่ในส่วนประเทศที่พัฒนาแล้ว ถึงจะเป็นสังคมผู้สูงวัยเช่นกัน แต่ทุกคนมีสวัสดีการรัฐที่ดี มีเงินเก็บ และใช้ชีวิตได้อย่างสบาย

แก่ก็สบาย ภาครัฐออกแบบให้ ดูแลอย่างดี

ปัญหาไม่ใช่คนไทยไม่เก่งไม่วางแผน คนในประเทศ จะมีชีวิตที่ดีมากน้อยเพียงใดนั้น ภาครัฐ มีส่วนต่อชีวิตทุกคน ไม่น้อยไปกว่าตัวแต่ละบุคคลเอง คนต่างชาติในประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่เขาแก่ แต่อยู่ได้อย่างสบาย เป็นเพราะภาครัฐของเขาออกแบบมาให้เป็นอย่างดี คนแก่ต่างชาติเหล่านั้น ไม่ได้เก่งกว่า ดีกว่า คนแก่คนไทยแต่อย่างใด แต่เขาโชคดี ที่อยู่ในประเทศที่ภาครัฐ ดูแล เอาใจใส่ประชาชนในประเทศเขา ประชาชนต้องการผู้นำที่ดี ที่เสียสละเพื่อส่วนรวม จึงเลือกคนดีเข้าไปบริหารชาติบ้านเมือง ปี 2035 ประเทศเราก็จะเข้าสู่สภาะสังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มที่

ใครเล่า จะเข้ามาแก้ปัญหา แก่ก่อนรวยได้

ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย คงต้องฝากไว้กับผู้นำแล้ว

ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็ตาม

.

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทยที่เกิดขึน้ อย่างรวดเร็วในช่วง 3 - 4 ทศวรรษที่ผ่านมา

.

ทาให้ประเทศเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัย ตัง้ แต่ประมาณปี 2543 - 2544 คือ มีประชากรอายุ 60 ปี คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ10 ของประชากรทัง้ หมด นอกจากสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึน้ แล้ว ยังมีอีกตัวบ่งชีหนึ่งที่แสดงถึงการก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงวัยแล้ว นนั่ คือ “ดัชนีการสูงวัย” (Aging index) ซึ่งแสดงถึงการเปรียบเทียบโครงสร้างการทดแทนกันของประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึน้ ไป) กับกลุ่มประชากรวัยเด็ก (อายุต่ากว่า 15 ปี ) โดยดัชนีการสูงวัยมีค่าต่ากว่า 100 แสดงว่าจานวนประชากรสูงอายุมีน้อยกว่าจานวนเด็ก แต่ในทางตรงข้าม ถ้าดัชนีมีค่าเกินกว่า 100 แสดงว่าจานวนประชากรสูงอายุมีมากกว่าจานวนประชากรเด็ก ปัจจุบันประชากรโลกมีอายุสูงขึน้ จึงมีการใช้ดัชนีการสูงวัยจาแนกสังคม

.

(ปราโมทย์ ปราสาทกุล,2556) ดังนี ้

.
 สังคมเยาว์วัย (young society) หมายถึงค่าดัชนีต่ากว่า 50
 สังคมสูงวัย (aged society) หมายถึงค่าดัชนีระหว่าง 50 - 119.9
 สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (completed aged society) หมายถึงค่าดัชนีระหว่าง 120 - 199.9
 สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (super aged society) หมายถึงค่าดัชนีตัง้ แต่ 200 ขึน้ ไป

.
ประชากรโลกได้เปลี่ยนผ่านสู่ประชากรสูงวัย กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ประเทศสมาชิกในยุโรป

.
อเมริกาเหนือ ได้เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้ว (Population Reference Bureau, 2012) ในขณะที่บางประเทศ
ในเอเซีย เช่น ญี่ปุ่น ได้เข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดแล้วเช่นกัน ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มสังคมสูงวัยของกลุ่ม

.
ประเทศอาเซียนเป็นอันดับที่ 2 รองจากประเทศสิงคโปร์

อ่าน:161 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
หนอนชอนใบ แตงกวา แตงโม เมล่อน หนอนต่างๆ กำจัดด้วย ไอกี้-บีที
110.169.177.75: 2562/08/15 09:06:28

หนอนต่างๆ ที่เข้าทำลายพืชตระกูลแตง หนอนชอนใบแตงกวา หนอนแตงโม หนอนเมล่อน หนอนแตงร้าน ใช้ยากำจัดหนอน ต้องปลอดสารพิษ ปลอดภัยต่อทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค
.
ไอกี้-บีที กำจัดหนอน ปลอดสารพิษ เป็นสารชีวินทรีย์ สำหรับป้องกันและกำจัดหนอน ที่ปลอดภัยต่อทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค หนอนตายใน 48 ชั่วโมง คนและสัตว์เลี้ยงปลอดภัย เพราะถูกออกแบบมา ให้ออกฤทธิ์เฉพาะกับหนอนเท่านั้น ไม่มีสารพิษตกค้างใดๆ

.

สนใจ โทรสั่งซื้อ 090-592-8614

ไลน์ไอดี FarmKaset หรือ ไอดี PrimPB

สั่งทางเฟสบุ๊คได้เช่นกัน https://www.facebook.com/farmkaset

หรือลาซาด้า เลือก ไอกี้-บีที https://www.lazada.co.th/..

อ่าน:225 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
เพลี้ยจักจั่นมะม่วง มะม่วงใบหงิก บิดงอ กำจัดเพลี้ยด้วย มาคา
119.76.141.198: 2562/08/14 20:47:25

ระยะที่มะม่วงกำลังออกดอก โดยจะดูดน้ำเลี้ยงจากช่อดอก ทำให้ดอกแห้งและร่วงหล่น ติดผลน้อยหรือไม่ติดเลย ระหว่างที่เพลี้ยจักจั่นดูดกินน้ำเลี้ยง จะถ่ายมูลมีลักษณะเป็นน้ำเหนียวๆ คล้ายน้ำหวานติดตามใบ ช่อดอก ผล และรอบๆทรงพุ่ม ทำให้ใบมะม่วงเปียกเยิ้ม หลังจากนั้นตามใบ ช่อดอก จะถูกปกคลุมโดยเชื้อราดำ ถ้าปกคลุมมากก็จะกระทบกระเทือนต่อการสังเคราะห์แสง ใบที่ถูกดูดน้ำเลี้ยงในระยะเพสลาด (ใบกึ่งอ่อนกึ่งแก่) ใบจะบิดงอโค้งลงด้านใต้ใบ ตามขอบใบจะมีอาการปลายใบแห้ง

.

มาคา เป็นสารอัลคาลอยด์ ป้องกันและกำจัด เพลี้ย แมลงศัตรูพืช สกัดจากพืช 5 ชนิด ปลอดภัยต่อทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค

.

สนใจ โทรสั่งซื้อ 090-592-8614

ไลน์ไอดี FarmKaset หรือ ไอดี PrimPB

สั่งทางเฟสบุ๊คได้เช่นกัน https://www.facebook.com/farmkaset

หรือลาซาด้า เลือก มาคา https://www.lazada.co.th/..

อ่าน:250 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส แก้ด้วย ไอเอส
119.76.141.198: 2562/08/14 20:05:13

เชื้อรา

คือพืชที่ไม่มีคลอโรฟิลล์ มีขนาดเล็กตั้งแต่เป็นเส้นใย ที่ชอบขึ้นบนซากสัตว์จนถึงขนาดใหญ่ เช่น พวกเห็ดทั้งหลาย เชื้อราบางชนิดเป็นสาเหตุของโรค คน สัตว์และพืช
โรคที่เกิดจากเชื้อรา ได้แก่
1) โรคไหม้
2) โรคใบขีดสีน้ำตาล
3) โรคใบจุดสีน้ำตาล
4) โรคใบวงสีน้ำตาล
.
เชื้อแบคทีเรีย

คือจุลินทรีย์ที่มีขนาดเล็ก ไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่า มีรูปร่างตั้งแต่กลม กลมรี และส่วนใหญ่เป็นแท่ง มักมีหางตรงส่วนปลาย เป็นสาเหตุโรคคน สัตว์ และพืชมาก โรคที่เกิดจากเชื้อบักเตรีมักจะเกิดการเน่าส่งกลิ่นเหม็น

.
โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ โรคขอบใบแห้ง
.
เชื้อไวรัส

คือสิ่งที่มีตัวตนประกอบด้วย โปรตีนและนิวเคลียร์อิกแอสิค สามารถขยายจำนวนได้ภายในเซลล์ที่มีชีวิต มีขนาดเล็กจิ๋วมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าหรือแม้แต่กล้องจุลทัศน์ธรรมดา ต้องใช้กล้องอิเลคตรอน ไวรัสทุกชนิดอาศัยยังชีพอยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง

.
โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส และ/หรือ ไฟโตพลาสมา ได้แก่ โรคใบสีแสด

.

ป้องกันและกำจัดโรคต่างๆ เหล่านี้ด้วย ไอเอส

.

สนใจ โทรสั่งซื้อ 090-592-8614

ไลน์ไอดี FarmKaset หรือ ไอดี PrimPB

สั่งทางเฟสบุ๊คได้เช่นกัน https://www.facebook.com/farmkaset

หรือลาซาด้า https://www.lazada.co.th/..

อ่าน:343 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
โรคราน้ำค้าง แตงร้าน แตงกวา พืชตระกูลแตง แก้ได้ด้วย ไอเอส
119.76.141.198: 2562/08/14 15:04:47

โรครานํ้าค้าง (downy mildew)

โรคราน้ำค้างของแตงตามรายงานมีผู้พบครั้งแรกในประเทศคิวบา เมื่อราวปี ค.ศ. 1864 หลังจากนั้นก็ปรากฏว่าเป็นโรคที่ระบาดแพร่หลายทั่วโลก โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความชื้นสูงอุณหภูมิต่ำ แตงที่ได้รับความเสียหายจากโรคนี้มากได้แก่ แตงกวา แตงร้าน แคนทาลูป แตงไทย ส่วนพวกฟักทอง สคว๊อช ฟักแฟง บวบ เสียหายรองลงมา สำหรับแตงโมพบเป็นบ้างแต่ไม่มากและร้ายแรงนัก

.

อาการโรคราน้ำค้าง

อาการส่วนใหญ่จะเกิดบนใบ โดยจะเริ่มจากจุดแผลสีเขียว

ซีดขึ้นก่อน ต่อมาจะค่อยๆ ขยายโตขึ้นเป็นสีเหลืองและมีขอบเขตเป็นเหลี่ยมตามแนวหรือข่ายของเส้น vein ขณะเดียวกันหากความชื้นในอากาศสูง เช่น ในระยะที่มีฝนปรอย หรือหมอกนํ้าค้างจัด ทางด้านใต้ใบตรงกับจุดแผลที่เกิดขึ้น จะพบกลุ่มของเส้นใยและสปอร์ของเชื้อสาเหตุลักษณะเป็นขุย หรือผงสีเทา ซึ่งเมื่อแก่หรือแผลแห้งจะเปลี่ยนเป็นสีนํ้าตาล ในกรณีที่เกิดโรครุนแรงและสิ่งแวดส้อมเหมาะสม ใบส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในต้นอาจถูกเชื้อเข้าทำลายอย่างรุนแรง ทำให้ใบทั้งใบแห้งตาย ต้นจะโทรมอาจถึงตายได้ทั้งต้น สำหรับลูกแตงมักจะไม่ถูกเชื้อเข้าทำลายโดยตรง แต่เมื่อต้นเป็นโรคก็จะมีผลทางอ้อม เช่น เจริญเติบโตไม่เต็มที่ แกร็น คุณภาพและรสเสียไป

.

สาเหตุโรค : Pseudoperonospora cubensis

เป็นราชั้นต่ำใน Class Phycomycetes ซึ่งขยายพันธุ์ได้ทั้งมีและไม่มีการผสมทางเพศ โดยการเกิดสปอร์ที่มีหางเคลื่อนไหวได้ ผงหรือขุยสีเทาและน้ำตาลที่เกิดขึ้นด้านใต้ใบตรงกับจุดแผลสีเหลืองด้านบน คือ กลุ่มของสปอร์ที่มีรูปร่างคล้ายมะนาวฝรั่ง (lemon-shaped) ซึ่งเกิดบนก้าน (sporangiophore) ที่มีปลายแยกออกเป็นคู่ (dichotomously branches) สปอร์เมื่อแก่ก็จะหลุดออกจากก้านปลิวไปตามลม นํ้า เครื่องมือกสิกรรม เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของกสิกรผู้ปลูก หรือผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับต้นแตงดังกล่าว เมื่อตกลงบนพืชสิ่งแวดล้อมเหมาะสมก็จะงอกเป็น zoospore หรือ swarm cell มีทาง 2 เส้น ว่ายน้ำเคลื่อนไหวอยู่ระยะหนึ่ง แล้วจึงทิ้งหางเข้าซีสต์ (cyst) เป็นเม็ดกลมๆ ต่อมาจึงจะงอกออกมาเป็นเส้นใย (germ tube) เข้าทำลายพืชได้ กระบวนการทั้งหมดนี้ จะกินเวลาราว 24 ชั่วโมง หลังจากเข้าไปเจริญเติบโตอยู่ในพืชแล้วก็จะสร้างสปอร์ใหม่ขึ้นได้อีกภายใน 4-5 วัน

สำหรับการอยู่ข้ามฤดูของเชื้อ เนื่องจากราน้ำค้างเป็น obligate parasite ไม่สามารถอาศัยเกาะกินเศษซากพืช เพื่อความอยู่รอดชั่วคราวได้เหมือน parasite ธรรมดาอื่นๆ เมื่อหมดฤดูปลูกพืชจริง จึงต้องหาวัชพืชหรือต้นแตงที่ยังมีชีวิตอยู่ เช่น ต้นที่หลงเหลือจากการเก็บเกี่ยว ต้นที่งอกขึ้นมาเอง (volunteer seedling) สำหรับอาศัยอยู่ชั่วคราว นอกจากนั้นก็มีผู้พบว่าเชื้อ P. cubensis มีการสร้าง sexual spore คือ oospore ที่มีผนังหนาคงทนต่อสิ่งแวดล้อมที่ผิดปกติ เช่น ความร้อน ความแห้งได้นานกว่าสปอร์ธรรมดา จึงเชื่อกันว่าเชื้ออาจอยู่ข้ามฤดูได้ในลักษณะนี้อีกวิธีหนึ่ง

.
สิ่งแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมการเกิดและความรุนแรงของโรค

ก็เช่นเดียวกับราน้ำค้างทั่วๆ ไป คือ ชอบอุณหภูมิที่ค่อนข้างเย็นและความชื้นสูงในการเกิด และการเข้าทำลายพืช โรคราน้ำค้างของแตงจะเจริญเติบโตระบาดได้ดีในช่วงของอุณหภูมิระหว่าง 16 – 27° ซ. แต่จะดีที่สุดที่ 20° ซ. ส่วนความชื้นนั้นต้องสูงเกินกว่า 86% ขึ้นไป

.

ป้องกัน และแก้ไข โรคราต่างๆ โรคราน้ำค้าง ที่เกิดขึ้นกับพืชตระกูลแตง ฉีดพ่นด้วย ไอเอส สารอินทรีย์ป้องกันและยับยั้งเชื้อรา ปลอดสารพิษ ปลอดภัยต่อทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค

.

สนใจ โทรสั่งซื้อ 090-592-8614

ไลน์ไอดี FarmKaset หรือ ไอดี PrimPB

สั่งทางเฟสบุ๊คได้เช่นกัน https://www.facebook.com/farmkaset

หรือลาซาด้า เลือก ไอเอส https://www.lazada.co.th/..

อ่าน:125 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
เพลี้ย แมลงจำพวกปากดูด และแมลงศัตรูพืชต่างๆ ในพืชตระกูลแตง แก้ด้วย มาคา
119.76.141.198: 2562/08/14 15:04:16

เพลี้ยชนิดต่างๆ แมลงจำพวกปากดู และแมลงศัตรู้พืช ในแต่งกวา แตงร้าน แตงไทย แตงโม แคลตาลูป เมล่อน และเพลี้ย หรือแมลง ในพืชตระกูลแตงทุกชนิด ป้องกันและกำจัด โดยการฉีดพ่น มาคา

.

มาคา สำหรับป้องกัน กำจัดแมลงศัตรูพืช ปลอดสารพิษ เป็นสารอัลคาลอยด์ที่สกัดจากพืช 5 ชนิด ปลอดภัยต่อทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค

.

.

สนใจ โทรสั่งซื้อ 090-592-8614

ไลน์ไอดี FarmKaset หรือ ไอดี PrimPB

สั่งทางเฟสบุ๊คได้เช่นกัน https://www.facebook.com/farmkaset

หรือลาซาด้า เลือก มาคา https://www.lazada.co.th/..

อ่าน:256 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
ไฟทอปธอรา (Phytophthora) ระบาดหนักในสวนยาง แก้ด้วย ไอเอส
110.169.177.196: 2562/08/13 21:17:14

ลักษณะอาการติดโรค สามารถสังเกตอาการได้เด่นชัดที่ก้านใบ จะปรากฏรอยแผลช้ำสีน้ำตาลเข้มถึงดำ ตามความยาวของก้านใบ แผลบริเวณที่เป็นทางเข้าของเชื้อมักมีหยดน้ำยางเล็กๆ เกาะติดอยู่ การเข้าทำลาย ที่ก้านใบนี้เองเป็นผลทำให้เกิดใบร่วงทั้งที่ใบยังมีสีเขียวสดอยู่ เมื่อนำมาสะบัดเบาๆ ใบย่อยจะหลุดออกจากก้านใบโดยง่ายต่างจากการร่วงโดยธรรมชาติ บนแผ่นใบย่อยเชื้ออาจเข้าทำลายที่ปลายใบหรือขอบใบ เกิดแผลสีน้ำตาล มีลักษณะช้ำน้ำขยายติดต่อกันเป็นแผลใหญ่ทำให้ใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแดงก่อนที่จะร่วง นอกจากนี้ยังพบว่าเชื้อนี้สามารถเข้าทำลายฝักยางได้ทุกระยะทำให้ฝักเน่า ถ้าความชื้นในอากาศสูงจะพบเชื้อราสีขาวเจริญปกคลุมฝัก ฝักที่ถูกทำลายจะเน่าดำค้างอยู่บนต้นไม่แตกและร่วงหล่นตามธรรมชาติ กลายเป็นแหล่งเชื้อโรคในปีถัดมา และได้กล่าวเสริมถึงวิธีการป้องกันเชื้อไฟทอปธอราว่า เกษตรกรไม่ควรปลูกพืชที่เป็นที่อาศัยของเชื้อ เช่น ส้ม ทุเรียน พริกไทย ปาล์ม โกโก้ เป็นพืชแซมยาง เนื่องจากอาจนำเชื้อมาระบาดสู่ต้นยางได้ และควรปลูกยางพันธุ์ต้านทานโรค เช่น RRIT 251 และ RRIT 408 หมั่นกำจัดวัชพืชและตัดแต่งกิ่งในสวนยางให้อากาศถ่ายเท สะดวกเพื่อลดความชื้นในสวนยาง

.

ไอเอส เป็นสารอินทรีย์สำหรับป้องกันและยับยั้งโรคพืช ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา ใช้ฉีดพ่นใบ ทรงพุ่ม ลำต้น รอบโคน และพ่นลงดิน เพื่อยับยั้งและป้องกันโรคต่างๆ ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา

.

สนใจ โทรสั่งซื้อ 090-592-8614

ไลน์ไอดี FarmKaset หรือ ไอดี PrimPB

สั่งทางเฟสบุ๊คได้เช่นกัน https://www.facebook.com/farmkaset

หรือลาซาด้า https://www.lazada.co.th/..

อ่าน:110 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
กำจัดโรค ไฟทอปธอรา ในทุเรียน ฉีดพ่นด้วย ไอเอส ปลอดสารพิษ ยับยั้งเชื้อรา
110.169.177.196: 2562/08/13 16:00:54

เชื้อรา ไฟทอปธอรา (Phytophthora spp.) ที่เกิดกับทุเรียน การเรียกชื่อโรค นั้น นักวิชาการและเกษตรกร มักเรียกตามอาการที่มองเห็น เช่น โรครากเน่า โรคโคนเน่า แต่ในความเป็นจริง เชื้อไฟทอปธอรา สามารถก่อให้เกิดอาการโรคได้ทุกส่วนของต้นพืช ตั้งแต่รากที่อยู่ใต้ดิน ลำต้นและใบ ไปจนถึงบนผลทุเรียน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เชื้อแพร่กระจายเข้าทำลายในต้นพืช

.
ฉีดพ่นด้วย ไอเอส เพื่อกำจัดโรคต่างๆจากเชื้อรา ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ป้องกันและกำจัดโรคพืชทุกชนิด ที่มีสาเหตุจากเชื้อราต่างๆ

.

สนใจ โทรสั่งซื้อ 090-592-8614

ไลน์ไอดี FarmKaset หรือ ไอดี PrimPB

สั่งทางเฟสบุ๊คได้เช่นกัน https://www.facebook.com/farmkaset

หรือลาซาด้า https://www.lazada.co.th/..

อ่าน:226 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
ไบโอไทย โต้ อ.เจษฎา ชี้ "พาราควอต" ไม่ปลอดภัย-แพง สุดเอือมบอกที่แบนเพราะเอาไปใช้ฆ่าตัวตาย
110.169.177.196: 2562/08/13 13:44:21

ศึกวิวาทะพาราควอต "นักวิทย์เซเล็บ" บอกใช้ดี ราคาประหยัด ประเทศที่แบนเพราะมีคนเอาไปใช้ฆ่าตัวตาย ถามจะให้เกษตรกรเอาอะไรไปฆ่าหญ้า ด้าน "ไบโอไทย" ฝ่ายต้านยก 7 ประเด็น ชี้ประสิทธิภาพพาราควอตได้แค่สัปดาห์แรก แถมแพงกว่าตัวอื่น ส่วนใหญ่ที่แบนเพราะค่าความเป็นพิษสูง ตกค้างในดินยาวนาน ชี้ไม่ควรให้เกษตรกรตัดสินใจฝ่ายเดียว เพราะผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมต้องรับกรรมไปด้วย

จากกรณีที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 14 ก.พ. มีมติ 16 ต่อ 5 เสียง ยังไม่มีการยกเลิกการใช้วัตถุอันตราย 3 รายการ ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต เพราะให้ใช้เฉพาะ 6 พืช ประกอบด้วย ยางพารา ปาล์ม มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด และไม้ผลที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant ระบุว่า พาราควอต เป็นยาฆ่าหญ้าที่มีประสิทธิภาพดีมาก ราคาประหยัด สลายตัวในสิ่งแวดล้อมค่อนข้างดี ขณะเดียวกัน ก็มีความเป็นพิษสูง

อ่านต่อ https://mgronline.com/..

อ่าน:90 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
หนอนเจาะฝักมะขาม และมะขามหวาน ป้องกันไว้ดีกว่า ฉีดพ่นด้วย ไอกี้-บีที ปลอดสารพิษ
110.169.177.196: 2562/08/13 11:33:56

ตัวหนอนกัดกินบริเวณผิวเปลือกและเจาะเข้าไปภายในฝัก ถ้าเป็นฝักอ่อนจะทำให้ฝักลีบ ส่วนฝักมะขามแก่จะกัดกินเนื้ออ่อนภายในและถ่ายมูลออกมาเป็นขุยอยู่บนฝักมะขาม

.

ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ สำหรับป้องกันและกำจัดหนอน ปลอดสารพิษ ปลอดภัยต่อทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค

.

สนใจ โทรสั่งซื้อ 090-592-8614

ไลน์ไอดี FarmKaset หรือ ไอดี PrimPB

สั่งทางเฟสบุ๊คได้เช่นกัน https://www.facebook.com/farmkaset

หรือลาซาด้า https://www.lazada.co.th/..

อ่าน:241 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
Fujinon xf 35mm f1.4 และ xf 35mm f2.0 เลนส์สามัญประจำชาว Fuji ที่น่าจะมีไว้สักตัว
110.169.177.196: 2562/08/12 22:52:38

ไม่ตัวใดก็ตัวนึง ระหว่าง 35 f1.4 กับ 35 f2.0 ที่น่าจะมีไว้สักตัว เพราะระยะ 35mm นี้จะว่าไปคือระยะที่ใกล้เคียงกับที่ตาเรามองเห็นภาพทั่วๆไปในชีวิตประจำวัน จึงนับว่าเป็นเลนส์ที่เก็บภาพได้ง่าย มีรูรับแสงที่กว้าง ถ่ายภาพได้สวยในหลายๆรูปแบบ ถ่ายคนก็ดี ถ่ายวิวก็พอได้ จัดองค์ประกอบของภาพง่าย

อ่าน:120 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
อยากถ่ายรูป ให้ได้ภาพชัดตื้น หรือหน้าชัดหลังเบลอ ไม่ยาก แค่เข้าใจค่า f
110.169.177.196: 2562/08/12 21:28:49

ค่า f คือค่าของขนาดรูรับแสง ซึ่งเรามักเรียกมันว่า F-number หรือ F-stop เจ้าตัวค่า f นี้ จะแสดงเป็นตัวเลข เช่น f/5.6 , f/8 , f/22 หรือ f/32 เป็นต้น

.

สำหรับในการเรียกขนาดของรูรับแสงของเลนส์ ค่า f น้อยๆ นั้น เขาจะหมายถึงรูรับแสงจะเปิดกว้าง ทำให้แสงเข้าสู่กล้องได้มาก ค่า f ยิ่งน้อย รูรับแสงก็ยิ่งเปิดกว้าง และในทางตรงกันข้าม ถ้า f มากๆ รูรับแสงก็จะยิ่งเปิดแคบลง แสงก็จะสามารถเข้าได้น้อยลงตามไปด้วย (ค่า f ยิ่งมากรูรับแสงยิ่งเปิดแคบลง และค่า f ยิ่งน้อยรูรับแสงก็ยิ่งเปิดกว้าง)

.

ค่า f น้อย — รูรับแสงเปิดกว้าง – แสงเข้าได้มาก – เกิดภาพชัดตื้น

ค่า f มาก — รูรับแสงเปิดแคบลง – แสงเข้าได้น้อย – เกิดภาพชัดลึก

อ่าน:68 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
ป้องกัน กำจัดหนอน ในแก้วมังกร ฉีดพ่นด้วย ไอกี้-บีที สารชีวินทรีย์กำจัดหนอน ปลอดสารพิษ
110.169.177.196: 2562/08/12 21:04:50

หนอนเจาะผลแก้วมังกร ทำลายผลผลิต แถมเสียชื่ออีกด้วย ฉีดพ่นป้องกันไว้ดีกว่า ด้วย ไอกี้-บีที สารชีวินทรีย์กำจัดหนอน ปลอดสารพิษ ปลอดภัยต่อทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค

.

สนใจ โทรสั่งซื้อ 090-592-8614

ไลน์ไอดี FarmKaset หรือ ไอดี PrimPB

สั่งทางเฟสบุ๊คได้เช่นกัน https://www.facebook.com/farmkaset

หรือลาซาด้า https://www.lazada.co.th/..

อ่าน:137 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
แก้วมังกร เปลือกเน่า ราสนิม โรคเชื้อราในแก้วมังกร กำจัดด้วย ไอเอส
110.169.177.196: 2562/08/12 20:29:17

ไอเอส สารอินทรีย์ป้องกันและยับยั้งเชื้อรา ปลอดสารพิษ ปลอดภัย ฉีดพ่นกำจัดโรคต่างๆในแก้วมังกร ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา และโรคลำต้นจุดสีน้ำตาลของแก้วมังกร ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Dothiorella sp.

.

สนใจ โทรสั่งซื้อ 090-592-8614

ไลน์ไอดี FarmKaset หรือ ไอดี PrimPB

สั่งทางเฟสบุ๊คได้เช่นกัน https://www.facebook.com/farmkaset

หรือลาซาด้า https://www.lazada.co.th/..

อ่าน:76 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
โรคแคงเกอร์ ในพืชตระกูลส้ม และ มะนาว แก้ได้ด้วยไอเอส ปลอดสารพิษ
110.169.177.196: 2562/08/12 20:13:04

โรคแคงเกอร์ เกิดจากแบคทีเรียที่ชื่อ แซนโทโมแนส พบได้ทั้งบน ใบ กิ่ง และผลส้ม พืชตระกูลส้มที่อ่อนแอต่อแบคทีเรียสาเหตุ ได้แก่ ส้มเขียวหวาน มะนาว ส้มโอ และมะกรูด และโรคแคงเกอร์นี้ยังเป็นศัตรูกักกันพืชในต่างประเทศ เช่น ประเทศในกลุ่มอียู ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และในอีกหลายประเทศทั่วโลก จึงเกิดความเข้มงวดในการนำเข้าส้มและใบมะกรูด และบางประเทศห้ามนำเข้าโดยเด็ดขาด

.

อาการของโรคแคงเกอร์ที่พบบนใบจะเริ่มจากจุดน้ำใสๆ ขนาดเล็กบนใบอ่อน ต่อมาขยายใหญ่ขึ้น ตรงกลางแผลจะปรากฎรอยนูนขึ้นมาด้านบนใบเป็นขุยแข็งๆ สีน้ำตาลอมเหลือง ลักษณะขรุขระ แผลอาจเกิดเดี่ยวๆ หรือแผลอาจขยายมาติดกันเป็นแผ่นกว้าง เมื่อลูบดูจะรู้สึกว่าสากมือ ขอบแผลมีวงสีเหลืองล้อมรอบ อาจเห็นเป็นวงซ้อนกันด้วยก็ได้ ใบที่เป็นโรคจะแห้ง เหลือง และร่วง

.

สนใจ โทรสั่งซื้อ 090-592-8614

ไลน์ไอดี FarmKaset หรือ ไอดี PrimPB

สั่งทางเฟสบุ๊คได้เช่นกัน https://www.facebook.com/farmkaset

หรือลาซาด้า https://www.lazada.co.th/..

อ่าน:154 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
ทุเรียนใบไหม้ มีสาเหตุมาจากโรคเชื้อรา แก้ด้วย ไอเอส ราฝ่อ หยุดลุกลาม
110.169.175.179: 2562/08/11 21:08:37

ป้องกันและกำจัดโรคทุเรียน ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา โรคใบไหม้ ใบจุดสีน้ำตาล ราสนิม ในทุเรียน ทุเรียนรากเน่า โคนเน่า ไฟท็อปโทร่า ยอดแห้ง ฉีดพ่นด้วย ไอเอส สารอินทรีย์ป้องกันและยับยั้งเชื้อรา ปลอดสารพิษ ปลอดภัยต่อทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค

.

สนใจ โทรสั่งซื้อ 090-592-8614

ไลน์ไอดี FarmKaset หรือ ไอดี PrimPB

สั่งทางเฟสบุ๊คได้เช่นกัน https://www.facebook.com/farmkaset

หรือลาซาด้า https://www.lazada.co.th/..

อ่าน:320 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
อาการเจ็บคอ คล้ายๆจะไข้ขึ้น จิบน้ำผึ้งมะนาวอุ่น ๆ บรรเทาอาการได้
110.169.175.179: 2562/08/11 19:56:42

- น้ำมะนาวครึ่งลูก

- น้ำอุ่น 1 แก้ว

- น้ำผึ้ง 2 ช้อนชา

คนให้เข้ากัน ทั้งวิตามินซี กรดซิตริก และฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสของน้ำผึ้งก็จะบรรเทาอาการเจ็บคอได้เป็นอย่างดี

อ่าน:199 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
หากเราตากฝนตกปรอยๆ จะทำให้เราเป็นหวัดได้ แต่ตากฝนตกหนักนั้นไม่เป็นไร นี่เรื่องจริงนะเออ..
110.169.175.204: 2562/08/10 16:05:28

ตั้งแต่เด็กๆแล้ว เวลาวิ่งเล่นโดนฝนที่ตกปรอยๆ แม่มักจะบอกว่า ฝนตกปรอยๆแบบนี้ ตากฝนจะเป็นหวัดนะ เคยย้อนถามไปเหมือนกันถ้าฝนตกหนักล่ะ แม่ก็บอกไม่เป็นไร

.

ตอนนั้นเราก็คิดว่า ผู้ใหญ่ก็พูดๆไปอย่างนั้นแหละ ฝนตกหนักสิ ยิ่งทำให้เป็นหวัด แต่ที่แท้จริงแล้ว มันก็เป็นอย่างที่ผู้ใหญ่เขาพูดต่อๆกันมาจริงๆ
.

ฝนทำให้เราเป็นหวัดหรือ?
ไม่ใช่! ตนตอของหวัด คือไวรัสมากว่า 200 สายพันธุ์ พอฝนตก เราเปียก อุณหภูมิร่างกายลดลง ความชื้นทำให้ไวรัสที่อยู่ในร่างขายเราขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และถ้าช่วงนั้นเราอ่อนแอ เราก็เป็นหวัด
.
ฝนตกปรอยๆ ทำให้เราเป็นหวัดได้กว่าตอนฝนตกหนัก

ช่วงฝนตกปรอย ๆ เม็ดฝนมีขนาดเล็ก ความชื้น ละอองฝน ฝุ่นละอองที่มีไวรัสปะปน จะเข้าจมูกและทางเดินหายใจง่ายกว่าตอนฝนตกหนัก ขณะเดียวกันอุณหภูมิร่างกายลดลง ทำให้ไวรัสเติบโตมากพอจนทำให้เราเป็นหวัด

.
ฉนั้นถ้าเราฝ่าฝนปรอยๆ หัวเปียกชื้นมานิดๆล่ะก็ เข้าบ้านรีบอาบน้ำสระผมทันที เช็ดตัวให้แห้ง เป่าผมให้แห้งไวๆ ก็น่าจะช่วยป้องกันโรคหวัดได้ดีในระดับนึง

อ่าน:203 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
พริกยอดหงิก ใบหงิก ขอบใบม้วน เพราะเพลี้ยดูดกินน้ำเลี้ยง กำจัดด้วย มาคา
110.169.175.204: 2562/08/10 10:25:33

เพลี้ยไฟพริก เป็นสาเหตุของอาการพริกใบหงิก ขอบใบพริกม้วนขึ้น เพราะเพลี้ยดูดกินน้ำเลี้ยงใต้ผิวใบพริก ทำให้ใบพืชหดตัวลงเป็นสาเหตุของการทำให้ใบหงิกนั่นเอง ซึ่งจะทำให้ดอกพริกร่วง ไม่ติดผล

มาคา ใช้กำจัดเพลี้ยไฟพริก เพลี้ยต่างๆ และแมลงศัตรูพริก มาคา เป็นสารอัลคาลอยด์ที่สกัดจากพืช 5 ชนิด ออกฤทธิ์กำจัดเพลี้ยในหลายรูปแบบ ป้องกันการดื้อยา ปลอดสารพิษ ปลอดภัยต่อผู้บริโถค

FK-1 ใช้ผสมฉีดพ่นไปพร้อมกันกับมาคา ช่วยเร่งให้พริก ฟื้นตัวได้เร็ว จากการถูกโรคหรือแมลงเข้าทำลาย ให้ธาตุอาหารครบถ้วน เร่งการเจริญเติบโต ทำให้พริกกลับมาโตไว ให้ผลผลิตดี

.

สนใจ โทรสั่งซื้อ 090-592-8614

ไลน์ไอดี FarmKaset

สั่งทางเฟสบุ๊คได้เช่นกัน https://www.facebook.com/farmkaset

หรือลาซาด้า https://www.lazada.co.th/..

อ่าน:184 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
กำจัดหนอนชอนใบมะนาว ด้วย ไอกี้-บีที ยากำจัดหนอนปลอดสารพิษ
110.169.175.204: 2562/08/10 09:35:08

ไอกี้-บีที ใช้ป้องกันและกำจัดหนอนชอนใบมะนาว และหนอนชนิดต่างๆ เป็นสารชีวินทรีย์ ปลอดภัยต่อทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค

ผสม FK-1 ฉีดพ่นไปพร้อมกับ ไอกี้-บีที เพื่อเร่งมะนาวให้ฟื้นตัวจากการถูกหนอนเข้าทำลายได้อย่างรวดเร็ว กลับมาโตไว ให้ผลผลิตดีขึ้น

.

สนใจ โทรสั่งซื้อ 090-592-8614

ไลน์ไอดี FarmKaset หรือ ไอดี PrimPB

สั่งทางเฟสบุ๊คได้เช่นกัน https://www.facebook.com/farmkaset

หรือลาซาด้า https://www.lazada.co.th/..

อ่าน:85 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
กำจัดเพลี้ยถั่วลิสง เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไฟ ด้วยมาคา หากปล่อยไว้ผลผลิตลดได้ถึง 50%
110.169.175.204: 2562/08/10 09:34:19

เพลี้ยแมลงศัตรูพืชถั่วลิสง เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไฟ ดูดกินน้ำเลี้ยงใต้ใบถั่วลิส่ง ทำให้ใบพืชหดตัว เกิดอาการใบหงิก งอ ใบถั่วลิส่งห่อขึ้นด้านบน ใบแห้งร่วงหล่น ส่งผลไปถึงทำให้ผลผลิตลดลงได้มากถึง 50%

.

ป้องกันและกำจัดเพลี้ย ในถั่วลิส่ง ฉีดพ่นด้วยมาคา สารอัลคาลอยด์ป้องกันและกำจัดแมลง ปลอดสารพิษ ปลอดภัยต่อทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค มาคาเป็นยาอินทรีย์ สกัดจากพืช 5 ชนิด ทำให้ออกฤทธิกำจัดแมลงได้หลากรูปแบบ ป้องกันการดื้อยาได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญ ปลอดภัย
.

สนใจ โทรสั่งซื้อ 090-592-8614

ไลน์ไอดี FarmKaset หรือ ไอดี PrimPB

สั่งทางเฟสบุ๊คได้เช่นกัน https://www.facebook.com/farmkaset

หรือลาซาด้า https://www.lazada.co.th/..

อ่าน:313 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
โรคใบไหม้ในถั่วลิสง และพืชตระกูลถั่วต่างๆ แก้ด้วย ไอเอส
110.169.175.204: 2562/08/10 09:33:49

โรคใบไหม้ เกิดขึ้นได้กับหลายๆพืช พืชตระกูลถั่วก็เช่นกัน โรคใบไหม้ เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพ และปริมาณของผลผลิต

.

พืชตระกูลถั่ว (Leguminosae) ที่จัดอยู่ในพืชผัก ในที่นี้ได้แก่พืชที่ใข้ส่วนของฝักและเมล็ดเป็นอาหาร เช่น ถั่วฝักยาว (Vigna sesquipedalis) ถั่วแขก (Phaseolus vulgaris) ถั่วพุ่ม (Phaseolus vulgaris var. humilis) ถั่วลันเตา (Pisum sativum) ถั่วพู (Psophocarpus tetragonolobus) ถั่วราชมาด (Limabean – Phaseolus lunatus) ถั่วเขียว (Phaseolus aureus) ถั่วเหลือง (Glycine max) และถั่วลิสง (Arachis hypogaea) เป็นต้น

.

แก้โรคใบไหม้ ฉีดพ่นด้วย ไอเอส สารอินทรีย์ป้องกันและยับยั้งเชื้อรา ปลอดสารพิษ ปลอดภัยต่อทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค ไอเอสมีสองขนาดให้เลือก คือขนาด 1 ลิตร และขนาด 3 ลิตร

.

สนใจ โทรสั่งซื้อ 090-592-8614

ไลน์ไอดี FarmKaset หรือ ไอดี PrimPB

สั่งทางเฟสบุ๊คได้เช่นกัน https://www.facebook.com/farmkaset

หรือลาซาด้า https://www.lazada.co.th/..

อ่าน:104 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
ยาปราบฯอินทรีย์ จากฟาร์มเกษตร ส่งทั่วไทย ชำระเงินปลายทาง
110.169.175.204: 2562/08/08 14:02:02

ตัดรอบบ่าย 3 ทุกวัน ยาฆ่าเพลี้ยอินทรีย์ ยากำจัดหนอนอินทรีย์ ยากำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เลือกสินค้าได้ที่เมนูสั่งซื้อ ส่งทุกวัน ชำระเงินปลายทาง ติดตามสินค้าได้ที่เมนู ตามสินค้า

อ่าน:82 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
แตงโมใบไหม้ แตงโมใบแห้ง โรคราแตงโม แก้ด้วย ไอเอส
110.169.175.204: 2562/08/07 14:38:54

ป้องกันและกำจัดโรคแตงโมต่างๆ ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา โรคแตงโมใบไหม้ ใบจุด ใบแห้ง โรคราน้ำค้าง ฉีดพ่นด้วย ไอเอส ยากำจัดเชื้อรา ปลอดสารพิษ

เร่งให้แตงโมฟื้นตัว ผสม FK-1 ฉีดพ่นไปพร้อมกัน แตงโมจะฟื้นตัวจากการเข้าทำลายของโรคได้อย่างรวดเร็ว กลับมาเจริญเติบโตไว ให้ผลผลิตดี มีคุณภาพ

สนใจ โทรสั่งซื้อ 090-592-8614

ไลน์ไอดี FarmKaset

สั่งทางเฟสบุ๊คได้เช่นกัน https://www.facebook.com/farmkaset

หรือลาซาด้า https://www.lazada.co.th/..

อ่าน:129 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
กำจัด เพลี้ยไฟ ในแตงโม เพลี้ยแตงโม และแมลงศัตรูพืชด้วย มาคา
110.169.175.204: 2562/08/07 12:01:15

มาคา เป็นสารอัลคาลอยด์ป้องกันและกำจัดเพลี้ย แมลงศัตรูพืช ปลอดสารพิษ กำจัดเพลี้ยแตงโม ไม่เป็นอันตรายต่อทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค

ผสมฉีดพ่นไปพร้อมกันกับ FK-1 ช่วยเร่งฟื้นตัว เร่งการเจริญเติบโต แตงโมกลับมาให้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ

สนใจ โทรสั่งซื้อ 090-592-8614

ไลน์ไอดี FarmKaset

สั่งทางเฟสบุ๊คได้เช่นกัน https://www.facebook.com/farmkaset

หรือลาซาด้า https://www.lazada.co.th/..

อ่าน:149 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
ปุ๋ยน้ำ โปรตีนอะมิโน พืชโตไว ใบเขียวแข็งแรง
110.169.175.98: 2562/08/06 18:23:07

โปรตีนอะมิโน นาโนอะมิโน เหม็นมาก แต่ดีต่อพืช ใช้ฉีดพ่นเพื่อเร่งการเจริญเติบโต ใช้ได้กับพืชทุกชนิด

อ่าน:121 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
ยาอินทรีย์ แก้โรคพืชจากเชื้อรา และกำจัดเพลี้ยแมลงศัตรูพืช
110.169.175.98: 2562/08/06 15:26:18
ยาอินทรีย์
แก้โรคพืชใบไหม้ ใบจุด รากเน่า แคงเกอร์ ไฟท็อปฯ เลือก ไอเอส 450 บาท
แก้เพลี้ย และแมลงศัตรูพืชจำพวกปากดูดทุกชนิด เลือกเลย มาคา 470 บาท
ส่งฟรีถึงบ้าน ชำระปลายทาง

สั่งซื้อทักแชทเลยนะคะ (ถ้าเม้นบางทีตามเก็บไม่ทันค่ะ)

ชอบซื้อกับลาซาด้าก็ได้เลย
โทร 090-592-8614 ไลน์ไอดี FarmKaset
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อ่าน:81 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
ตามหาเม็ดยี่หร่า
171.4.236.38: 2561/12/14 14:10:52

ใครมีเม็ดยี่หร่า ช่วยติดต่อ line : p0988062985 ขอบคุณคะ

อ่าน:150 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
รับสมัครคนขับรถเกี่ยวข้าวด่วน  สนใจติดต่อ  083 567 8169
171.5.195.212: 2561/10/02 09:47:35
อ่าน:2253 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
รับซื้อไก่ 3 สาย
49.230.209.6: 2561/08/18 14:09:02

รับซื้อไก่ 3 สาย จำนวนมาก

0879332023

อ่าน:3483 | ความคิดเห็น:3 | แสดงความคิดเห็น
ขายกากปาล์มรวม
202.28.68.37: 2561/06/22 08:36:57

ขายกากปาล์มรวม เป็นโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มโดยตรง ที่นครศรีธรรมราช ต้องการขายกากปาล์มรวม ราคา กก.ละ2.00 บาท (ราคาหน้าโรง)

ติดต่อ ณัฐพล 081-5396712

อ่าน:12119 | ความคิดเห็น:10 | แสดงความคิดเห็น
รับซื้อข้าวเหนียว , ข้าวท่อนกลาง , ข้าวท่อนใหญ่ ให้ราคาดี จำนวนมาก
58.8.215.109: 2561/06/21 10:55:30

รับซื้อข้าวเหนียว , ข้าวท่อนกลาง , ข้าวท่อนใหญ่ ให้ราคาดี จำนวนมาก สนใจติดต่อคุณแหม่ม เบอร์โทร 085-7344759 , 087-1977684

อ่าน:17122 | ความคิดเห็น:39 | แสดงความคิดเห็น
จำหน่ายกระสอบปุ๋ย มือสองจ้า /กากน้ำตาล 7 กก. 80 บาท / 087-9829827
117.47.38.155: 2561/06/16 14:01:14

จำหน่ายกระสอบปุ๋ย มือสองจ้า
1. ขนาด จัมโบ้ ขนาด 30”x47” จำหน่ายใบล่ะ 8.5 บาท
2. ขนาด 70 กก.จำหน่ายใบล่ะ 6.5 บาท
3. ขนาด 50 กก จำหน่ายใบ ละ 4. บาท ( แบบนิ่ม-แบบเคลือบ) ***มัดแพ็คละ 50ใบ หนัก 5 กก.
4. ขนาด 30 กก เกรด A จำหน่ายใบ ละ 3. บาท ( แบบนิ่ม-แบบเคลือบ)
5. ขนาด 30 กก เกรด B จำหน่ายใบ ละ 2.80. บาท ( แบบนิ่ม-แบบเคลือบ)
5. ขนาด 25 กก จำหน่ายใบละ 3. บาท ( แบบนิ่ม-แบบเคลือบ)

จัดส่งทั่วประเทศ ขั้นต่ำ 200 ใบขึ้นไปค่ะ

และมีกากน้ำตาล จำหน่าย แกลลอนละ 80 บาท (7 กิโลกรัม / 5 ลิตร) จัดส่งทั่วประเทศ

ผู้ที่อยู่ใกล้สามารถมารับของเองได้ที่ ซอยตลับทอง 1 ถ.เอกชัย –บางบอน ช่วงก่อนถึงมหาชัยเมืองใหม่ จ้า กทม ค่ะ

สนใจติดต่อ 087-9829827
natadeeja@hotmail.com

อ่าน:26687 | ความคิดเห็น:70 | แสดงความคิดเห็น
ขายรถไถนาKUBOTA มือสองจากญี่ปุ่น ขายเพียง 70,000 บาท
125.24.15.14: 2561/06/05 14:05:14
ขายรถไถนา KUBOTA 22แรง 2 เพลา มือสองจากญี่ปุ่น ขาย 70,000 บาท สนใจติดต่อคุณ A 084-0797069
อ่าน:434590 | ความคิดเห็น:306 | แสดงความคิดเห็น
ขาย 25,000 บาท รถไถเดินตามยันม่า8แรงม้า พร้อมที่พรวนดินมือสองญี่ปุ่น
125.27.171.208: 2561/04/23 20:37:15

ขายรถไถเดินตาม ยันม่า รุ่นYH800 เครื่องยนต์ 8 แรงม้า มือสอง นำเข้าจากญี่ปุ่นโดยตรง พร้อมอุปกรณ์พรวนดิน มีเกียร์เดินหน้า 3 เกียร์ ถอยหลัง1เกียร์ เกียรืพรวนดิน 2 เกียร์ มีระบบช่วยเลี้ยว เครื่องยนต์สตาร์ทติดง่าย สภาพใช้งานได้เลย บริการส่งถึงที่ฟรีเพิ่มเฉพาะค่าน้ำมันโซล่า(รถกระบะ)เพียงนิดหน่อย สนใจติดต่อ คุณอ็อด โทร 088 450 6961

อ่าน:62284 | ความคิดเห็น:4 | แสดงความคิดเห็น
ขายจากมุงหลังคา ตับจากมุงหลังคา หญ้าคามุงหลังคา
119.31.84.43: 2561/03/24 16:12:07


ขายจากมุงหลังคาและหญ้าคามุงหลังคา สำหรับทำซุ้มร้านอาหาร ทำที่พักอาศัย มุงโรงเรือนเลิ้ยงสัตว์ ศาลาพักผ่อน โรงเพาะเห็ด ทนทาน ฝีมือปราณีต ราคาเป็นกันเอง สนใจติดต่อ
สุชาติ (สมุทรปราการ 089-9649038

อ่าน:14730 | ความคิดเห็น:8 | แสดงความคิดเห็น
ขายมูลวัวนมแห้ง หรือ ขี้วัวแห้ง คัดเกรดคุณภาพ ราคาตันละ 1500-2200 บาท
125.25.175.62: 2561/02/21 23:16:18
 
ขายมูลวัวนมแห้ง  ขี้วัวนมแห้ง  คัดเกรดคุณภาพ

1. มูลวัวแห้ง หรือขี้วัวแห้ง ตากแห้ง
คุณภาพ มีเศษวัสดุเจือปน ไม่เกิน 10 %
ใช้ระบบตากแห้ง  ความชื้นประมาณ 15 %
บรรจุกระสอบ 30 กก./กระสอบ ราคาตันละ 1,500 บาท


2. มูลวัวนมแห้ง หรือขี้วัวแห้ง คัดพิเศษ
เกรดคุณภาพ คัดเศษวัสดุเจือปน  ไม่เกิน 5 %
อบด้วยระบบตู้อบ  ความชื้นไม่เกิน  5 -7% 
บรรจุกระสอบ 30 กก./กระสอบ ราคาตันละ 2,200 บาท
 
มูลวัวนมประกอบด้วย

- มีความเป็นกรดประมาณ 10.4%
- มีธาตุไนโตรเจน(N)1.95%
- ธาตุฟอสฟอรัส(P)1.76%
- ธาตุโพแตสเซียม(K)1.43%
- แคลเซียม1.817%
- แมกนีเซียม0.556%
- กำมะถัน0.07%

ประโยชน์

1. นำมาใช้รองพื้นในการปลูกพืชไร่อายุยาว เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา ฯลฯ ทำให้ดินเก็บความชื้นได้นานขึ้น กว่าเดิมทำให้พืชทนแล้งได้ดี และพื้นตัวเร็ว
2. มูลวัวโปรยลงในสระน้ำช่วยทำให้ค่า PH เกิดความสมดุลย์ เป็นกลาง
3. คลุกเมล็ดพันธุ์พืชในมูลวัวก่อนปลูกเป็นการรักษาไม่ให้มอดแมลงเจาะกิน

ราคานี้สำหรับสั่งซื้อตั้งแต่  6   ตันขึ้นไป    
สถานที่รับสินค้า : อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา

ศูนย์เรียนรู้ และพัฒนาการปลูกมันสำปะหลัง
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
โทร.086-3081046, 082-1866978
http://kasetcenter.tarad.com
E-mail : supanun_pa@yahoo.com
อ่าน:9924 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
ขายถ่านอัดแท่งกะลามะพร้าวจำนวนมาก (ราคาถูก) 
182.52.75.196: 2561/01/19 10:31:11

ต้องการขายถ่านคุณภาพดี มีใบรับรองคุณภาพสินค้า มีโรงงานตั้งชัดเจน ไม่มีควัน ไม่แตกประทุ ขี้เถ้าน้อย ไฟแรงสม่ำเสมอ ใช้ได้นานกว่าถ่านไม้ทั่วไปไม่ต้องเปลี่ยนถ่านบ่อย เกรดส่งออก เราเป็นบริษัท มีส่งออกถ่านไปหลายประเทศ เช่น ญี่ปุน ไต้หวัน อื่นๆ กำลังการผลิตเดือนล่ะหลายร้อยตันครับใครสนใจ จะทำธุรกิจส่งออกถ่าน ก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์ 085-685-2592

อ่าน:8865 | ความคิดเห็น:74 | แสดงความคิดเห็น
รับซื้อมันเส้นจำนวนมากทั้งเก่าและใหม่ ให้ราคาดี
49.229.16.222: 2561/01/18 23:04:31

รับซื้อมันเส้นจำนวนมาก ทั้งเก่าและใหม่ให้ราคาดีค่ะ ต่อรองกันได้

ขอผู้ที่มีสินค้าจริงๆนะคะ  เพราะรับซื้อจริงๆมีสัญญาซื้อขายค่ะ รับเงินทันที

สนใจติดต่อ วา 0862455922

email   theera_plenn@windowslive.com

 

อ่าน:16248 | ความคิดเห็น:23 | แสดงความคิดเห็น
ขาย ถาดเพาะกล้า ข้าว สำหรับรถดำนา ตรา L.A
124.120.7.121: 2561/01/01 18:48:34

ถาดเพาะกล้าถาเพาะกล้าข้าว

จำหน่าย ถาดเพาะกล้า ตรา LA
ถาดเพาะกล้าสำหรับรถดำนา ใช้ได้กับรถดำนาทุกรุ่น เนื้อหนาแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน
ถาดเพาะกล้า ใช้เม็ดพลาสติก ppและ pp-copo เพื่อให้เนื้อพลาสติกเหนียวขึ้นไม่แตกหักง่าย
แล้วถาดเพาะกล้าของเรายังผสมสาร uv ซึ่งช่วยในการต้านแสงอุลต้าไวโอเลต
เพื่อช่วยให้ถาดที่โดนแดดนานๆไม่ให้กรอบแตกง่ายจึงสามารถยืออายุการใช้งานได้เป็นอย่างดี
สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน ต้นแบบถาดเพาะกล้ามาจากประเทศญี่ปุ่น เนื้อหนาแข็งแรง
น้ำหนัก 660กรัม ขนาด 30 X ยาว 60 X สูง 3.5 เซนติเมตร (ขนาดมาตรฐาน ใช้กับรถดำนาได้ทุกยี่ห้อ เช่น คูโบต้า ยันม่า)
ราคา 25 บาท จัดส่งทั่วประเทศ

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณละเอียด 081 9034147
ทางเรายังส่งถาดเพาะกล้าให้กับผู้แทนจำหน่ายรถดำนาแล้วหลายสาขาท่านจึงมั่นใจในสินค้าของเราได้
ถ้าท่านยังไม่มั่นใจสามารถเข้ามาดูวิธีการผลิตที่โรงงานของเราได้ที่
33/17 ม.8 ซ.เพขรเกษม77 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160

เข้าชมได้ที่
ถาดเพาะกล้า คุณภาพดีแข็งแรงทนทาน ตรา L.A
หรือ
http://www.laplastic.biz

อ่าน:1440 | ความคิดเห็น:10 | แสดงความคิดเห็น
ขายจักรรีดยางมือสองราคาถูก
182.53.223.14: 2560/12/15 19:17:19
ขายจักรรีดยาง 5 ขอนคู่ราคาถูกซื้อใหม่แสนกว่าเราขายแค่สี่หมื่นแปดสนใจโทร0869537843 สินค้าอยู่ที่จังหวัดตรัง
อ่าน:7233 | ความคิดเห็น:5 | แสดงความคิดเห็น
ขายกล้ายางตาเขียวมาเลเซีย RRIM 2025,3001
14.207.206.152: 2560/12/13 03:32:45

ขายกล้ายางตาเขียวมาเลเซีย RRIM 2025,3001

เรามีแปลงอยู่จังหวัดประจวบฯ   มีใบCertificateจากฝั่งมาเลเซีย
RRIM  3001 ตาเขียว ราคาต้นละ 29 บาท
RRIM  2025 ตาเขียว ราคาต้นละ 30บาท
มีใบรับรองสายพันธุ์มาให้จากประเทศมาเลเซีย
แจ้งรายละเอียดดั้งนี้
3001 ให้น้ำยางที่มากกว่า 600      2เท่าตัว เพราะ ให้น้ำยางถึง 510กก./ต่อปีต่อไร่
ปลูกได้ที่เสมอ ทนลม ทนอากาศร้อนได้ดี
2025 ให้น้ำยางที่มากกว่า 600     2เท่า ผลผลิตน้ำยาง ถึง 450 กก./ต่อปีต่อไร่
ซึ่ง600 ให้น้ำยางแค่ 290 กก./ปีต่อไร่สามารถปลูกได้ทุกที่ไม่ว่าราบหรือเชิงเขา

กรุณาติดต่อผ่านเมล์  pupe373@yahoo.com  อยู่สวนโทรศัพท์สัญญานไม่ดี

 

อ่าน:25187 | ความคิดเห็น:24 | แสดงความคิดเห็น
จำหน่ายลูกสำรองเม็ดใหญ่ จากจันทบุรี 
49.48.3.124: 2560/12/04 15:14:33
มีของอยู่ 2 ตัน
ต้องการขายโลละ 380 
ราคาต่อรองได้นิดหน่อย
สนใจติดต่อ ที่ 0835666259

ด่วน!!! ของมีจำนวนจำกัด
อ่าน:6263 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
ขายกล้ายางพารา ยางชำถุง ยางตาเขียว พันธุ์ RRIM600 RRIT251 จากภาคใต้ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
203.155.125.178: 2560/11/28 19:52:30

จำหน่ายกล้ายางพารา ยางชำถุง ยางตาเขียว พันธุ์ RRIM600 จากภาคใต้ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

เรามีความชำนาญมากว่า 40 ปี ทำการขยายพันธุ์กล้ายางพารา เรามียางพันธุ์แท้ หลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งมีใบรับรองสายพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร

มีอุปกรณ์เกี่ยวกับยางพาราจำหน่าย หลายอย่างดูสินค้าได้จาก

www.yangpantae.com

Email: yangpantae@hotmail.com

หรือสั่งจองได้ที่ 084-3329428
จุดรับยางภาคเหนือ ต. เขาพิงกัน อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

อ่าน:17823 | ความคิดเห็น:35 | แสดงความคิดเห็น
รับจ้างทำโรงเรือนปลูกพืชแบบหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse)
1.20.171.93: 2560/11/03 18:37:19

รับจ้างทำโรงเรือนปลูกพืชแบบหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse)

รับจ้างทำและติดตั้งโรงเรือนปลูกพืชแบบหลังคาโค้ง รับทำทั่วประเทศในราคาพิเศษ

สำหรับลูกค้าองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนถ้าสั่งทำปริมาณเยอะราคาสามารถเจรจาตกลงกันได้ครับ

1.    ลักษณะโรงเรือน(Greenhouse Characteristics)

·     โรงเรือนหลังเดี่ยว ขนาดมาตรฐาน กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 3.7 เมตรและขนาดมาตรฐาน กว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 3.7 เมตร

·     โครงสร้างโรงเรือน เป็นเหล็กกัลป์วาไนซ์  อายุการใช้งาน 9-10 ปี

·     วัสดุคลุมโรงเรือน ด้านบนคลุมด้วยพลาสติก PE 100 ไมครอน ด้านข้างคลุมด้วยตาข่ายกันแมลงสีขาวความถี่ 32 ตา

·     ประตูโรงเรือน เป็นแบบบังใบทำด้วยตาข่ายกันแมลงหรือแบบบานสวิง

·     การระบายอากาศ อาศัยการถ่ายเทอากาศจากด้านข้างโรงเรือน ผ่านตาข่ายกันแมลง

2.    การใช้งาน(Application)

               ·       เหมาะสำหรับการปลูกพืชกินต้นและใบ ตระกูลผักนำหน้า เช่น ผักสลัด ผักคะน้า ผักกาดขาว ผักกาดเขียว ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง เป็นต้น และยังเหมาะสำหรับพืชที่ต้องขึ้นค้างหรือพืชเถาเลื้อย เช่น แตงโม เมล่อน แคนตาลูป สตรอเบอร์รี่ มะเขือเทศ

               ·       เหมาะสำหรับการเพาะกล้าพืชทุกชนิด เช่น ผัก,ดอกไม้,ไม้ผล,ปาล์มและยางพารา เป็นต้น

  • เหมาะสำหรับพืชที่ต้องการคุณภาพของผลผลิตสูง ผลผลิตสะอาด ปลอดภัยสีสันสดใหม่ ขนาดของผลสม่ำเสมอ
  • สำหรับป้องก้นแมลงศัตรูพืชที่ทำให้เกิดความเสียหายกับพืชที่เราต้องการ

 

สนใจติดต่อ  สวัสดีเกษตร

โทร 089-461-4421

อีเมลล์ thawasin@yahoo.com

อ่าน:12454 | ความคิดเห็น:11 | แสดงความคิดเห็น
ขายเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย(หรือใช้อัดอาหารสัตว์ก็ได้) มือสอง(จริงๆซื้อมาไม่ได้ใช้) ราคาถูก จริงๆ
125.26.63.169: 2560/10/15 15:16:38
ต้องการขายเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยแบบมินเซอร์ ซื้อมาไม่ได้ใช้ เลย ยังใหม่อยู่เลย ของใหม่เห็นเขาประกาศขายกัน สี่หมื่นกว่าบาท ผมขายแค่ 19,000 บาท แค่นั้น มีมอเตอร์พร้อมขนาด3 แรงม้า ตัวอัดยี่ห้อ champ เบอร์ 52 ใช้อัดเม็ดปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ใช้เองในสวน ไร่ นา หรือทำจำหน่ายก็ได้ สำหรับผู้เริ่มต้นจะได้ไม่ต้องลงทุนมาก ติดต่อที่ น๊อต 081-6379198 หรือ nothsalas@windowslive.com ได้ตลอด 24 ชม.
อ่าน:7913 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
จำหน่ายอะไหล่รถไถฟอร์ด แมสสี้ย์ จอห์นเดียร์ ถามราคาได้ครับ
58.10.33.97: 2560/10/14 10:55:54
จำหน่ายอะไหล่รถไถฟอร์ด แมสสี้ย์ จอห์นเดียร์ ทั้งอะไหล่แท้ อะไหล่นำเข้า และอะไหล่ผลิตในประเทศ สอบถามราคาได้ครับ จัดส่งได้ทั่วประเทศ
อ่าน:32874 | ความคิดเห็น:39 | แสดงความคิดเห็น
รับเขียนโปรแกรม ซอฟแวร์ รับพัฒนาเว็บไซต์ เขียนเว็บ ทำเว็บ ทำโปรเจค/โปรเจ็ค/โปรเจก
101.109.210.55: 2560/10/03 21:17:38

รับจ้าง/รับงาน เขียนโปรแกรม รับทำโปรแกรม รับพัฒนาระบบ รับทำระบบ รับพัฒนาโปรแกรม รับเขียนซอฟแวร์ รับจ้างเขียนโปรแกรม ทำโปรเจ็ค/ทำโปรเจค/ทำโปรเจก (programming software )
- โปรแกรมซื้อขายสินค้าหน้าร้าน
- โปรแกรมควบคุมสต็อกสินค้า
- โปรแกรมการเช่าคืนหนังสือวีดีโอ
- โปรแกรมจองตั๋วรถทัวน์ออนไลน์
- โปรแกรมบริหารงานอพาร์ทเม้นท์ห้องเช่า
- โปรแกรมบริหารงานบริการงานซ่อม
- โปรแกรมสะสมแต้มลูกค้าจากบัตรสมาชิก
- แก้ไข ปรับปรุง โปรแกรม ซอฟแวร์
- โปรแแกรมอื่นๆ ตามความต้องการ

รับจ้าง/รับงาน เขียนเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์ รับพัฒนาเว็บไซต์ รับจ้างเขียนเว็บไซต์ (web design / web development)
- เว็บ Design เว็บทั่วไป สำหรับนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือองค์กร
- เว็บ Application ระบบงานบนเว็บ มี database ไว้รองรับการเก็บข้อมูล
- เว็บ พอทัล web portal เว็บศูนย์กลางกลางการเก็บฐานข้อมูลเอกสารหรือความรู้ขององกรค์ แบ่งแยกย่อยตามแต่ละแผนก
- เว็บบอร์ด community ไว้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้แสดงความคิดเห็นต่างๆ
- เว็บ E-Comerce ซื้อขายสินค้าและบริการต่างๆ ชำระเงินออนไลน์  ตัดเงินผ่านบัตรเครดิต
- เว็บ CMS Joomla, Drupal, DotNetNuke Cusomize plugin
- แก้ไข ปรับปรุง เว็บไซต์
- เว็บไซต์อื่นๆ ตามความต้องการ
- สามารถออกแบบตัวอย่างให้ดูก่อนได้

รับพัฒนาโปรแกรมทั้งเป็นแบบ Web Application และ Window Application
พัฒนาได้หลายภาษา
- Microsoft .net,Webservice, C#.net,  VB.net, VB6
- PHP
- Flash, Action script 2.0, Action script 3.0
- Java J2EE J2SE JSP
- Javascript Ajax
- XML
- XSL
- XHTML

สามารถติดต่อ Database (ดาตาเบส ฐานข้อมูล) ได้หลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับความต้องการ
- PostgresSQL
- MySQL
- MS SQL 2005-2008-2010
- Access
- Exel
- Oracle
- อื่นๆ

ออกรายงานโดย Reporting
Reporting Service
Crystal Report
BIRT Report
Jasper Reports

รับงานได้ทั่วประเทศ
ต่างจังหวัด จัดส่ง sofware เป็น CD หรือ Remote ไปติดตั้งระบบที่เครื่องได้ กรณี ต้องไปที่ไซต์งานคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

บริการเป็นกันเองราคาย่อมเยาด้วยผลงานคุณภาพ
สนใจสอบถามรายละเอียดหรือขอใบเสนอราคามาได้ที่
Email: softwarethai@hotmail.com
Tel: 083-895-1694
กรุงเทพมหานครฯ

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ
 

อ่าน:3410 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
ขายรถไถ YANMAR EF352T 2เพลา 35แรง พร้อมดันหน้า ผาน5 พร้อมใช้งานได้เลย และอีกหลายคัน
125.27.84.133: 2560/09/29 06:08:34

ขาย YANMAR EF352T 2เพลา 35 แรง พร้อมดันหน้า ผานพรวน 5
พร้อมใช้งานได้เลย รถสภาพดี

ยังมีรถไถมือสอง อีกหลายคัน คูโบต้า อีเซกิ และรถขุดเล็ก
สนใจสอบถาม นพดล ระยอง 0897489639,0818618678

อ่าน:60654 | ความคิดเห็น:30 | แสดงความคิดเห็น
ต้องการตัวแทนปลูกพริกส่งออกต่างประเทศ
125.27.122.218: 2560/09/25 03:53:09
ท่านใดที่สนใจการปลูกพริกส่งต่างประเทศ ราคาประกันขั้นต่ำ ที่ 
30 บาท ขอให้เเจ้งรายละเอียดโดยด่วน เพราะช่วงนี้เป็นชุดสุดท้าย 
ของรอบปีนี้ ด้วยจำนวนพื้นที่ คงหลือ เพียง 200 ไร่ ที่จะอนุญาติ 
ให้ปลูกในปีนี้ 
ขอเน้นย้ำนะครับ ท่านใดสนใจโปรดกรุณาทิ้งเมล์เบอร์โทรไว้ ถ้า 
ไม่สนใจก็ไม่ต้องเเสดงความคิดเห็นในเเง่ลบนะครับ เพราะว่ามันจะ 
บ่งบอกถึงความไร้ความคิดของท่าน 
ท่านใดที่สนใจจริงก็ติดต่อกลับมาทางด้านล่างนี้นะครับ 
ขอบพระคุณครับ 
ท่านใดสนใจก็ให้ติดต่อมาด่วน 

ว่าที่ร้อยตรี สราวุธ (โจ้) 

081-1619935 

086-3937829 

boyby007@gmail.com
อ่าน:10322 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
เมล็ดสตอเบอร์รี่ หลากหลายสายพันธุ์ จาก Mamayuko.com
115.87.215.238: 2560/09/24 10:26:56
เมล็ดสตอเบอร์รี่ หลากหลายสายพันธุ์ จาก Mamayuko.com มาปลูกสตอเบอร์รี่กันค่ะ ชุด A B C อัพเดทล่าสุดเมื่อ เมื่อวันพฤหัสบดี ขายเมล็ด สตอเบอร์รี่ จัดเป็นชุด A B C จัดส่งฟรี จองใต้รูปได้เลยค่ะ ชุด A WHITE SOUL STRAWBERRY สตอเบอร์รี่ ลูกขาว เม็ดแดง ... 10 เมล็ด + ที่เพาะเมล็ด 2 อัน ส่งฟรีแบบ ems = ชุดละ 250 บาท ชุด B GIANT STRAWBERRY ลูกใหญ่มาก ... 10 เมล็ด + ที่เพาะเมล็ด 2 อัน ส่งฟรีแบบ ems = ชุดละ 250 บาท ชุด C ALPINE STRAWBERRY สตอเบอร์รี่ ลูกดก สีแดง ... 10 เมล็ด + ส่งฟรีแบบ ems = ชุดละ 200 บาท www.mamayuko.com facebook: mamayuko.com line: misujira Tel : 081-689-0062 
post on mobile version
อ่าน:3958 | ความคิดเห็น:4 | แสดงความคิดเห็น
ขายรถสามล้อเครื่อง ขนได้ทั้งคนและผลผลิตทางการเกษตร เริ่มต้น 65,000 บาท
125.24.37.241: 2560/09/21 00:21:12

บริษัท ฟาสต์เพซ จำกัด จำหน่ายรถสามล้อเครื่อง เหมาะสำหรับเกษตรกรที่มองหารถบรรทุกขนได้ทั้งคนและสินค้าทางการเกษตร ในระยะใกล้และไกล คล่องตัว ประหยัดน้ำมัน ราคาไม่แพง ขนของได้เยอะ เครื่องยนต์และตัวถังใหม่หมด ท้องรถสูงวิ่งได้สบายแม้ในบริเวณมีน้ำท่วมขัง มีให้เลือกทั้งรุ่น 125 cc และรุ่น 150 cc พร้อมเกียร์ถอยหลัง ขับง่ายๆ ไม่จุกจิก มีหลายรูปแบบให้เลือก สามารถชมสินค้าก่อนได้ที่บริษัท มีบริการส่งให้ทุกจังหวัด

ติดต่อเราได้ที่

บริษัท ฟาสต์เพซ จำกัด
ศูนย์รวมรถยนต์เดอะเบสท์ 5 (เลขที่ D15)
125-125 / 1-5 ถ. กาญจนาภิเษก แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170
โทร: 087-982-2510, 02-422-2824

Website: www.fastpacetuktuk.com
E-mail: fastpace_tuktuk@hotmail.com

อ่าน:17494 | ความคิดเห็น:41 | แสดงความคิดเห็น
จำหน่ายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ก้อนละ 5.50
115.87.116.96: 2560/08/27 03:17:40
ขายก้อนเชื้อ เห็ดนางฟ้า ก้อนละ 5.50สั่ง 4000 ก้อน บริการส่งฟรี ในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล โทร 080-2266173 คุณหงส์

อ่าน:72460 | ความคิดเห็น:16 | แสดงความคิดเห็น
ขาย รถไถเล็ก ISEKI TS2210 22แรง 2W KUBOTA 2601 4X4 26 แรงม้า HINOMOTO 4X4 E25D 25 แรงม้า
125.27.179.9: 2560/08/16 19:40:49

ขาย รถไถเล็ก ISEKI TS2210 22แรง 2W 35,000 บาท
KUBOTA 2601 4X4 26 แรงม้า 85,000 บาท
HINOMOTO E25D 4X4 25 แรงม้า 50,000 บาท

081-7046462

อ่าน:84623 | ความคิดเห็น:47 | แสดงความคิดเห็น
ขายกล้ายาง 3001 มาเลย์แท้, 600 ,251,ยอดดำ, บัดดิ้ง
115.67.65.214: 2560/08/13 01:47:00

รับทำยางโครงการ ล๊อตล้าน สนใจคุยได้คับ

พันธุ์ RRIM600

ตอตาเขียว  12  บาท

ยางชำถุง 1 ฉัตร  22 บาท

ยางชำถุง 2 ฉัตร  23 บาท

ยางบัดดิ้ง 1 ฉัตร  26  บาท

ยาง ยอดดำ 1 ฉัตร  28  บาท

พันธุ์RRIT251

ตอตาเขียว  13  บาท

ตอตาเขียวชำถุง  xx  บาท

ยางชำถุง 1 ฉัตร   24  บาท

ยางชำถุง 2 ฉัตร  25  บาท

ยางบัดดิ้ง 1 ฉัตร  28  บาท

 

พันธุ์ 3001 มาเลย์  ((4 -5 ปี กรีด))

 

ตอตาเขียว  30  บาท

1 ฉัตร ชำถุง 55 บาท

1 ฉัตร  60   บาท บัดดิ้ง

2 ฉัตร   65  บาท บั้ดดิ้ง

 

** สนใจติดต่อ แวะชมแปลงก่อนได้ มีใบรับรองพันธุ์ และมีคุณภาพจากประสบการณ์ แบงค์กล้ายาง โทร 085-568-1454 ,087-932-7571**

facebook,e-mail rung167@hotmail.com แปลง จันทบุรี และศรีสะเกษ 

อ่าน:5748 | ความคิดเห็น:9 | แสดงความคิดเห็น
ขายขี้เถ้ากะลาปาล์ม
101.109.53.20: 2560/08/08 17:35:26

ขายขี้เถ้ากะลาปาล์ม จำนวนมาก ส่งถึงที่ ติตต่อ 084-4553939 พรวลัย

อ่าน:5212 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
รับซื้อเปลือกหอยเชอรี่/เปลือกหอยโข่ง จำนวนมากตลอดทั้งปี รับซื้อถึงที่ค่ะ
27.55.44.129: 2560/08/08 15:17:44

รับซื้อ เปลือกหอยเชอรี่ หรือ เปลือกหอยโข่ง รับจำนวนมากตลอดปี

ให้ราคา 4ตัว=1บาท ไปรับซื้อถึงที่

โปรดอ่านเงื่อนไข

1.เปลือกหอยต้องมีขนาดวัดปาก กว้างไม่น้อยกว่า4ซมx5.5ซม

2.เปลือกหอยจะต้องสมบูรณ์ ไม่แตกหรือร้าว

3.เปลือกหอยจะต้องแห้งไม่มีน้ำขังด้านใน

(ไม่ต้องล้างทำความสะอาด)

เรารับซื้อทั่วประเทศ คุณนี 091-014-0185

ไลน์ไอดี:0867722354

อ่าน:1986 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
เครื่องสับกระถินมือสองสภาพพร้อมใช้
27.55.132.197: 2560/08/08 06:44:23

ขายเครื่องสับกระถินมือสองรุ่นเก่า4ใบมีดมอเตอร์3แรง สภาพพร้อมใช้งานอยู่มวกเหล็ก สระบุรี สนใจติดต่อ087-4046177 Lind id nuun2555 คุณเหน่ง

อ่าน:1540 | ความคิดเห็น:4 | แสดงความคิดเห็น
ขายเมล็ดยางพาราหล่นใหม่
110.49.242.72: 2560/08/02 12:57:55

ขายเมล็ดยางพาราหล่นใหม่ปี54สำหรับเกดษตรกรที่เตรียมเพาะกล้เายางสำหรับปี55เริ่มส่งมอบกลางเดือนกรฏาคม54

หรือตามคิวจอง โลละ 15บาท

ไม่รวมค่าขนส่ง  080-544-6557 กวี

อ่าน:12113 | ความคิดเห็น:25 | แสดงความคิดเห็น
ต้องการเกษตรกรปลูกใบโอบะ ส่งตามออเดอร์มีสัญญาซื้อขายรับประกันราคา
124.122.187.36: 2560/07/25 00:59:40

ต้องการเกษตรกรในเขตใกล้ๆกรุงเทพ เข้าร่วมโครงการเพื่อปลูก ใบโอบะโดยมีการให้คำแนะนำในการปลูก ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ราคารับซื้อขั้นต่ำที่ใบละ 30 สตางค์ ต้องการสั่งของสัปดาห์ละ 3ครั้ง ประมาณ50000-80000 ใบ ระยะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 45 วัน และเก็บเกียวได้ตลอด ลักษณะลำต้นเป็นพืชทรงพุ่มคล้ายใบยี่ร่า ใบโหระพา ใบกระเพราะ สามารถรวมกลุ่มเพื่อผลิตได้ สนใจติดต่อ ภีม 08-24479333 ,0855590064 หรือ rukchin_ka@hotmail.com ต้องการด่วนค่��

อ่าน:13695 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
รับสมัครพนักงาน  ดูแลฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ 
58.11.90.136: 2560/07/24 02:07:11

รับสมัครพนักงาน  ดูแลฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์

งานในฟาร์ม เช่น เพาะต้นกล้า ปลูกในแปลน ทำปุ๋ยละลายน้ำ วัดอุณหภูมิ

เน้นคนเอาใจใส่และรักงานปลูกผัก ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

 ซื่อสัตย์ ขยัน ตั้งใจ อดทน

ม.3-ป.ตรี

ประสบการณ์ 0 ปี

มีที่พักให้

สถานที่  ติดหมู่บ้านมัณฑนา ถ. พระราม 9 วงแหวน เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

ติดต่อ อาณัติ 08-9128-3888

อ่าน:8798 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
รถไถคูโบต้ามือสอง ราคาถูก KUBOTA 34 แรง
118.172.85.108: 2560/07/23 13:21:41

 

รถไถคูโบต้า 34 แรง มือสอง หลังคาสีส้ม

ประกอบด้วยอุปกรณ์ 3 ชิ้น คือ ใบด้นหน้า ผานฮุย และ จอบหมุนวิเชียร

ราคาเริ่มต้น 270,000 (ไม่ผ่านนายหน้า)

สนใจติดต่อ คุณอิทธิพล โทร 084-7393959

ที่อยู่ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

 

อ่าน:13623 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
เชียงใหม่ จำหน่ายฟางอัดฟ่อนเพื่อนำไปเพาะเห้ดฟาง และใช้เลี้ยงสัตว์
202.28.24.99: 2560/07/18 01:43:44
มาตันบุญ ธุรกิจเกษตร
จำหน่าย : ฟางอัดฟ่อน รับอัดฟาง และมีรถไถบริการ 
ฟางมีขายตลอดปี มีโกดังเก็บ ราคากันเอง ขายทั้งปลีก และส่ง
สนใจติดต่อ 
คุณแจ๊ค 084-5931998 หรือ 0835764431
E – mail :  matanboon.j@hotmail.com
มีทั้งฟางอัดฟ่อน และฟางมัด นำไปเป็นอาหารสัตว์  เพาะเห็ด  ใส่โคนต้นไม้หรือคลุมหน้าดิน  ทำปุ๋ยหมักเพื่อการเกษตร  ทำบ้านฟาง  และอื่นๆ
ขนาด กว้าง 40*40 ยาว 80 ซม.น้ำหนักประมาณ 15-20 กิโลกรัม
(ใช้เชือกป่านไม่ใช้ลวดเหล็กมัด) 
ตั้งอยู่เลขที่ 301 หมู่ 4 ถนนสายเชียงใหม่-ฮอด กม.ที่ 35 ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160
…………………….
หมายเหตุ   1. ค่าขนส่งคิดตามระยะทางและจำนวนก้อนฟาง
1) รถบรรทุก 6 ล้อ   จุฟางได้ 100 - 330 ก้อน 
2) รถกระบะช่วงยาว  จุฟางได้ 70 – 100  ก้อน 
3) รถกระบะแค็บ จุฟางได้ 20 - 50 ก้อน 
2. มีคนงานแบกขึ้น-ลงรถให้ แต่ไม่รวมการแบกเข้าพื้นที่ไกลๆ และการจัดฟางในสถานที่

อ่าน:13222 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
รับตีเทริ์นรถแทรกเตอร์ทุกยี่ห้อ เก่านอกเพลาเดียวก้อเทริ์นได้ ( รถเก่าแลกรถใหม่ ) 
182.232.240.175: 2560/07/09 12:34:31

รับตีเทริ์นรถแทรกเตอร์ทุกยี่ห้อ เก่านอกเพลาเดียวก้อเทริ์นได้ ( รถเก่าแลกรถใหม่ )

ฟอร์ด แมสซี่ นิวฮอลแลนด์ จอร์นเดีย คูโบต้า ยันม่า แชมป์ ฯลฯ

-รถแทรกเตอร์เทริ์นเป็นรถแทรกเตอร์

-รถแทรกเตอร์เทริ์นเป็นรถเกี่ยวข้าว

-รถเกี่ยวข้าวเทริ์นเป็นรถเกี่ยวข้าว

-รถเกี่ยวข้าวเทริ์นเป็นรถแทรกเตอร์(รถเกี่ยวต้องเป็นคูโบต้าครับ)

-รถดำนาก้อเทริ์นได้ครับ(แต่ตองดูรถก่อนนะครับ)

คูโบต้ามือ2 ( คูโบต้าแมกซ์) มีใบดัน ตรวจสอบแล้ว150จุดรับประกัน500ชม.หรือ6เดือน L3408 L3408DI L3608 L4508 L4508DI M5000 M7040

หรือต้องการมือ1 ของคูโบต้าทุกรุ่น ติดต่อที่ 089-9013355 หนุ่ม หรือจะแนะนำมาซื้อต้องการอะไรโทรคุยกันได้ครับ

มีรถขุดคูโบต้าจำหน่าย ดาวน์เริ่มต้นที่ 200,000 บ. 

อ่าน:8549 | ความคิดเห็น:3 | แสดงความคิดเห็น
อัพเกรดผ้าไทย สไตล์ Props A holic เรียบหรู
101.51.56.0: 2560/07/03 17:18:27
ผ้าไทยทำอะไรได้บ้าง...อาภรณ์เสื้อผ้านานาน่ะรู้...แต่ที่อยากรู้คือทำยังไงจึงจะงัดเอาเสน่ห์ผ้าไทยให้มันดูอินเตอร์เข้ากับยุคสมัยดูแล้วไม่เป็นไฮโซโอทอป...SME มีแวว ครานี้ขอพาคุณผู้อ่านไปรู้จักกับผ้าไทยสไตล์  'Props A holic' ที่กล้าคอนเฟิร์มเลยว่า...เรียบหรู ดูเริ่ด! ...จนต้องสลัดคำว่า "เชย" ทิ้งไปได้เลย
 
โฉมใหม่ผ้าไทย ไฮโซกว่าที่เคย
 
คุณดำรงศักดิ์ แปลงเงิน เจ้าของไอเดียออกแบบผ้าไทยให้โกอินเตอร์ภายใต้แบรนด์ Props A holic เล่าว่า ก่อนหน้านี้เคยทำงานด้านออกแบบสื่อโฆษณามาก่อน แต่เมื่อมาถึงจุดอิ่มตัวทำให้เขานึกอยากเปลี่ยนอาชีพมาทำธุรกิจอะไรสักอย่างที่เป็นของตัวเองจริงๆ  จังหวะเดียวกันนี้เองที่ คุณดำรงศักดิ์เผอิญไปเจอเข้ากับแหล่งทอผ้าไทย ทำให้นึกย้อนไปว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผ้าไทยมักจะเป็นอาภรณ์ของคนสูงวัยเขาใช้กัน ด้วยลุคที่ดูโอทอป เชยสะบั้นหั่นแหลก จึงเป็นเหตุผลให้คนรุ่นใหม่วัยรุ่นไม่ค่อยสนใจใช้สอยผ้าไทยในไลฟ์สไตล์พวกเขาเท่าไหร่นัก 
 
"พอได้ไปรู้จักกับแหล่งทอผ้าไทยผมก็เกิดไอเดีย จึงเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านที่อยู่ที่นั่นพร้อมกับขอให้เขาช่วยทอผ้าในโทนสีใหม่ๆ ตามที่เราออกแบบ ทั้งการย้อมสี สลับลาย  ปรากฏว่าพอทำเสร็จออกมาเป็นผืนเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันดูสวยแปลกตาผิดจากเดิมลิบลับ  คือผมพยายามนำสิ่งที่เป็นไทยมาผสานเข้ากับความถนัดของเรานั่นคือ การออกแบบ เนื่องจากว่าเราทำงานด้านออกแบบในวงการโฆษณามานาน ผ่านงานออกแบบมาเยอะ  จึงทำให้เราอยากจะนำประสบการณ์ บวกไอเดียที่มีมามิกซ์แอนด์แมตช์ ด้วยต้นทุนวัตถุดิบคือผ้าไทย มาปรับโฉมใหม่ให้ดูอินเตอร์เป็นสากลยิ่งขึ้น"
 
ออกแบบใหม่ให้อินเตอร์
 
"ด้วยการผลิต เทคนิค คาแรกเตอร์สินค้าที่แสดงออกถึงความเป็นไทยในลักษณะสากล นั่นหมายความว่าภาพรวมงานแบบนี้นอกจากจะมีวางขายในไทยแล้ว ขณะเดียวกันมันก็น่าที่จะโกอินเตอร์ไปสู่ตลาดนอกได้ด้วย เพราะในเชิงการออกแบบที่ดูแล้วมันมีความเป็นสากลอยู่ในงานค่อนข้างสูงนั่นเองครับ"
 
แรงบันดาลใจมาจากสีขนมหวานไทย
 
ลายผ้าของ Props A holic จะถูกสั่งทอขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษตามคอนเซปต์ Thai Flavor Collection หรือรสชาติแบบไทย โดยโทนสีที่ใช้ทอผ้าจะยึดต้นแบบมาจากสีของขนมหวานไทย  เช่น สัมปันนี บัวลอย ทองเอก อาลัว ลูกชุบ ทับทิมกรอบ ฯลฯ เหล่านี้เป็นต้น ฉะนั้น ทุกเฉดสีของผ้าไทยจึงได้แรงบันดาลใจมาจากขนมหวานไทยโบราณนั่นเอง
 
ส่วนชื่อ Props A holic แปลความหมายได้ตามตัว Props คืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ  A holic การเสพติด สองคำนำมารวมกันก็ประมาณว่าเป็นการเสพติดพร็อพ แบบว่าวันไหนไม่มีกระเป๋าแมตช์กับรองเท้า หรือไม่มีหมวกแมตช์กับผ้าพันคอแล้วออกไปไหนไม่ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นวัตถุประสงค์ของเจ้าของแบรนด์เขาบอกว่าอยากให้คนได้รู้สึกสนุกกับการแมตช์เสื้อผ้าโน่นนี่นั่น ขณะเดียวกันก็เป็นการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้หันมาใช้ผ้าไทยกันแพร่หลายทุกเพศทุกวัยไม่จำกัดแค่คนสูงวัยอีกต่อไป นอกจากนี้ ก็เป็นการส่งเสริมผ้าไทยให้ดำรงอยู่ได้ต่อไปในอนาคตอีกด้วย
 
ดีไซน์ใส่ฟังก์ชั่น
 
จุดเด่นของ Props A holic ที่เหนือไปจากสีที่ทอมาใหม่โดยได้แรงบันดาลใจมาจากขนมไทยใส่ฟังก์ชั่นการออกแบบแล้วยังโดดเด่นเรื่องการผสมผสานระหว่างผ้าไทยกับผ้ายีนส์เดนิมไว้ในงานเดียวกัน ส่งผลให้งานออกมาดูทันสมัยยิ่งขึ้น  
 
สินค้า Props A holic มีหลากหลาย อาทิเช่น กระเป๋าอูคูเลเล่ (ดีไซน์เป็นเส้นแถบไล่สีเลียนแบบขนมชั้น แล้วมาตัด-ต่อกันให้เป็นกระเป๋าอีกที), หมวก (เก๋ที่เป็นแฮนด์เมดทั้งใบ ด้านบนตัวของหมวกจะถักโครเชต์ด้วยไหมเนื้อนุ่ม ส่วนปีกจะเย็บต่อด้วยผ้าไหม หรือไม่ก็ผ้ายีนส์เดนิม  ต้องการหมวกปีกกว้างมาก-น้อยก็มีให้เลือก แล้วแต่ใจใครชอบแนวไหน  โดยราคา 350-500 บาทขึ้นไป) กระเป๋าใส่ไอแพด, กระเป๋าคลัตช์, กระเป๋าสะพายข้าง (ดูดีมีสไตล์ กระเป๋าอะไรใบทั้งใบดันไซส์ไม่เท่ากันสักมุม! แต่เหตุผลมันอยู่ที่คนใช้งานเต็มๆ คือเมื่อสะพายแล้วความลาดเอียงของรูปทรงกระเป๋ามันจะเข้ากับสรีระคนสะพายได้อย่างลงตัว เรียกว่าไม่เกะกะน่ารำคาญแน่นอน)
 
"งานทุกชิ้นที่ออกแบบมาจะเป็นสไตล์ของเราที่ไม่เหมือนใคร ดูสบายๆ ไม่เป็นทางการมากนัก ขณะเดียวกันก็ไม่อิงกระแสแฟชั่นแต่ผมเน้นฟังก์ชั่นการใช้งานจริงมากกว่า  ยกตัวอย่าง หมวกที่ร้านผมจะไม่เหมือนที่อื่น เนื่องจากส่วนบนถักโครเชต์ ส่วนปีกเป็นผ้า สาเหตุก็เนื่องจากว่า  เดิมทีแฟนผมเธอไม่ชอบใส่หมวกผ้า เธอบอกว่าเวลาสวมใส่ไปแล้วเขารู้สึกร้อน/เหงื่อออกบนศีรษะ ในที่สุดผมกับแฟนเลยคิดกันออกมาว่า ถ้าอย่างนั้นก็น่าจะทำหมวกที่มันสามารถระบายอากาศด้านบนได้ ในขณะที่ปีกหมวกยังสามารถกันแดดได้ดีเหมือนเดิม จึงเป็นที่มาของหมวกสไตล์  Props A holic อย่างที่เห็นปัจจุบันครับ" 
 
ปัจจุบัน Props A holic เน้นออกงานอีเวนต์ และรับผลิตออเดอร์ป้อนให้กับลูกค้าเป็นหลัก แต่ถ้าหากว่าใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 08-0223-2000 หรือ facebook.com/ PropsAholic 
 
จาก thairath.co.th
อ่าน:3262 | ความคิดเห็น:8 | แสดงความคิดเห็น
รับซื้อไม้สัก
84.23.152.4: 2560/07/02 04:09:01

ต้องการรับซื้อ ไม้สัก เหมาไร่ทั่วประเทศ ต้องมีใบอนุญาติตามกฏหมายนะคะ
เราเหมาส่งให้โรงเลื่อยค่ะ
ท่านใดมีสวนเอง หรือ ประสานงานมาให้ เรามีค่าคอมให้ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
เคท. มนวรรธน์
Line ID: katty_meow

อ่าน:683 | ความคิดเห็น:6 | แสดงความคิดเห็น
อาหารวัวราคาถูกครับไซเลจข้าวโพดหมัก
49.229.182.232: 2560/06/26 13:31:49

ผมอยู่อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผลิตไซเรจ(ข้าวโพดหมัก) และจำหน่ายอาหารวัวนม วัวขุน แพะราคาถูก

ส่งสหกรณ์ และเกษตรกรทั่วไป ราคาถูกกระสอบละ 47 บาท

ต่อ 30 กิโลกรัม สนใจติดต่อ อำนวย โทร   0818588794

แฟก 034640892  e-mail: kanyapak_feed@hotmail.co.th

ส่วนผสม  ต้นข้าวโพดฟักอ่อนโม่ละเอียด(ไม่มีหญ้าปน)

เหง้าสับปะรด  เปลือกสับปะรด  กากมันแห้ง  อื่นๆรวม 6 ชนิด

ผ่านการตรวจคุณค่าอาหารจากมหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสน

ไซเรจคือพืชอาหารสดหมัก อธิบายการทำงานของไซเรจมีดังนี้
ในพืชสดทุกชนิดจะมีจุลินทรี  เป็นของตัวเองไม่เหมือนกัน  แต่ทำงานคล้ายกัน ยกตัวอย่างถ้าเอาต้นข้าวโพดมาสับ แล้วเก็บไว้ในที่อากาศไม่เข้า แต่ไม่จำเป็นต้องดูด อ๊อกซิเยนออก ตัวจุลินทรีจะย่อยข้าวโพดโดยการเปลี่ยนสารอาหารในข้าวโพดเป็นกรดน้ำส้ม จะทำจนกระทั่งอ๊อกซิเยนหมด ก็จะหยุดทำงานอยู่ในสภาพไม่เจริญเติบโต
เมื่อมีกรดน้ำส้มจะมีจุลินทรีย์อีกตัวมาย่อยกรดน้ำส้ม จะกระทั่งหมดฤทธิ์กรดเป็นกลาง ตัวที่ 2  ก็จะหยุดเจริญเติบโต ทั้ง 2  ขบวนการใช้เวลา 21 วัน เมื่อในสภาพเป็นกลาง ไซเรจก็จะไม่มีจุลินทรีตัวอื่นมาย่อยไซเรจ ก็สามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลานาน ถ้าถุงบรรจุดี ๆ นานเป็นปี
ส่วนไซเรจสับปะรด ก็เป็นพืชอาหารสดตัวหนึ่ง การทำไซเรจ ต้องใช้พืชอาหารสดเป็นส่วนประกอบ กี่ตัวก็ได้ จะเป็นตัวเดียวหรือ 10 ชนิด ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น ความน่าจะกิน ฤดูกาล ราคา ส่วนโปรตีนที่ต้องการ
การทำไซเรจเพื่อต้องการถนอมอาหารไว้ให้กินได้ในเวลานาน ๆ โดยที่คุณค่าอาหารเสียไปไม่มาก อย่างในไซเรจพืชอาหารสด ที่ถูกจุลินทรีย่อยโปรตีน พลังงานไปบางส่วน แต่ก็จะได้จุลินทรีเป็นอาหารของวัวต่อไป
วัวจะชอบกินไซเรจมาก เพราะว่าการหมักไซเรจเรียนแบบการหมักในกระเพาะหมักของวัว  ทำให้กระเพาะทำงานน้อยลง
ตัวเปลือกสับปะรด มีวิธีเก็บหลายอย่างเพื่อที่ให้อยู่ได้นาน ๆ การกองไว้โดยที่ไม่ใส่อะไรเลย ก็ถือว่าเป็นไซเรจได้ ในกลางกองสับปะรด ที่อากาศเข้าไม่ถึง ภายในจะอยู่ได้เป็นเดือนแต่ข้างนอกต้อง เอาทิ้งเพราะว่าโดนอ๊อกซิเยนเสียได้
การสียของไซเรจที่อากาศเข้าได้ หลักการก็เหมือนไซเรจหมัก คือมีจุลินทรีย์มาย่อยเป็นกรดน้ำส้มเหมือนกัน แต่จุลินทรีตัวที่ 2  ไม่ใช่จุลินทรีที่ดี แต่เป็นจุลินทรีที่เจริญเติบโตในอ๊อกซิเยน จะเปลี่ยนจากกรดน้ำส้มเป็นก๊าซไข่เน่าทำให้พืชอาหารสดเสียไป 

อ่าน:12048 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
บอลวาล์ว ถัง IBC ขนาด 1,000 ลิตร ของใหม่
202.125.84.110: 2560/06/21 20:53:07

บอลวาล์ว ถัง IBC ขนาด 1,000 ลิตร ของใหม่

ร้านถัง 1,000 ลิตร จำหน่ายถัง IBC ขนาด 1,000 ลิตร (เบ๊าท์) Foodgrade และจำหน่ายอะไหล่อุปกรณ์ถัง 1,000 ลิตร

จำหน่ายบอลวาล์ว สำหรับถัง IBC ขนาด 1,000 ลิตร มือหนึ่ง

ขนาด 2 นิ้ว เกลียวนอกเกลียวหยาบ

ราคา 580 บาท

รับสินค้าที่ รังสิต-ปทุมธานี

ติดต่อ คุณอรรณพ

โทร 081-445-8669

Line ID : UN181

WWW.BULK1000.COM

E-MAIL : UNNOP2721@HOTMAIL.COM

อ่าน:2125 | ความคิดเห็น:4 | แสดงความคิดเห็น
ขายต้นหน้าวัว สายพันธ์ ฮอลแลนด์
115.87.196.221: 2560/06/13 16:45:19

ขายต้นหน้าวัว สายพันธ์ ฮอลแลนด์แท้ ทั้งหน่อและ ต้นให้ดอกแล้ว ติดต่อ สวนหน้าวัว  0935649663

 

อ่าน:4474 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
แจ้งเตือนหลอกขาย Note 8 บน OLX โอนเงินเข้าบัญชี นุษรา นาคนาคะ แล้วติดต่อไม่ได้
101.51.51.250: 2560/06/07 16:37:44

เรื่อง ประกาศแจ้งเตือนการหลอกลวงขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต

เนื้อเรื่องประกาศ
มีผู้ร้องเรียนมาที่เว็บไซต์ให้ช่วยประกาศแจ้งเตือนการหลอกลวงขายสินค้าแล้วไม่ได้รับของ

ผู้เสียหายคือ นาวาโทธีรศักดิ์ ปาลวัฒน์ ได้ทำการสั่งซื้อแทปเล็ต Note 8 ผ่านเว็บ OLX โดยโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ นุษรา นาคนาคะ แล้วไม่สามารถติดต่อผู้ประกาศขายได้

ภายหลังได้เข้าแจ้งความไว้กับ สภ.ชลบุรีแล้ว สามารถติดต่อเจ้าของบัญชีได้ โดยคุณนุษรา แจ้งว่าไม่รู้เรื่องดังกล่าว..แต่ตรวจแล้วมีเงินเข้าบัญชีมาจริง ยังไม่สามารถโอนเงินคืนได้เพราะสมุดบัญชีหายและบัตรประชาชนก็หายด้วย

ผู้เสียหายเกรงว่าจะเป็นการยื้อเวลาหลอกลวงจึงแจ้งเตือนให้ระมัดระวัง และหากใครรู้จักคุณนุษรา นาคนาคะ ช่วยให้ติดต่อกลับผู้เสียหายหรือยืนยันความบริสุทธิ์กลับมาที่บอร์ดนี้ด้วยค่ะ

 

อ่าน:4135 | ความคิดเห็น:9 | แสดงความคิดเห็น
ผ้ายางปูบ่อปลา, พลาสติกปูรองบ่อ, พลาสติกกันชื้น, พลาสติกรองพื้นก่อนเทปูน พลาสติกบ่มเสา สแลน ตาข่ายกรองแสง, พลาสติกคลุมดิน-คลุมเห็ดตราจรวดแท้ พร้อมส่งทุกวันหรือซื้อได้ที่สำเพ็ง,สามพราน,บางแค
58.9.82.254: 2560/05/30 16:18:49

HTTP://WWW.GITAPACK1.COM
http://www.ilovebox.net

ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0107514813607
โปรดระวังการลอกเลียนแบบทั้งข้อความและสินค้าของบริษัท หากพบบริษัทที่ไม่กล้าลงที่อยู่และเลขทะเบียนพาณิชย์ท่านจะพบว่า
บริษัทฯ เหล่านั้นไม่ได้เป็นบริษัทที่แท้จริง ท่านอาจเสียเวลาดูข้อมูลและอาจถูกหลอกได้

โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายพลาสติกเพื่อการเกษตรต่างๆ
แผ่นพลาสติกสำหรับใช้ในการปูบ่อปลาเล็ก, ทำน้ำตก, คลุมกันหญ้าขึ้น,
ทำโรงเรือน EVAP (ระบบปิด) ตามรายการดังต่อไปนี้
เนื้อ LDPE ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.10 มิล ราคาม้วนละ 250 บาท
(สำหรับทดลองทำน้ำตกเล็กๆในบ้านหรือคลุมแปลงผักกันหญ้าขึ้น)
เนื้อ LDPE ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.07มิล ราคาม้วนละ 750 บาท
ยาว 40 เมตร (45 หลา) ราคาม้วนละ 622 บาท
ยาว 36 เมตร (40 หลา) ราคาม้วนละ 560 บาท
เนื้อ LDPE ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.20มิล ราคาม้วนละ 1200 บาท
เนื้อ LDPE ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.25 มิล ราคาม้วนละ 1600 บาท
เนื้อ LDPE ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15มิล (4หลาดำ) ราคาม้วนละ 1350 บาท
(ยาวแค่ 45 หลา (40เมตร) ราคา 1215 บาท
ยาวแค่ 40 หลา (36เมตร) ราคา 1080 บาท

แผ่นพลาสติกรองพื้นก่อนเทคอนกรีต
ขนาด 1.20 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.07มิล 750 บาท สีขาว
ขนาด 2*90 เมตร หนา 0.10มิล ราคา 1200 บาท
ขนาด 2.50 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.07 มิล 750 บาท
ขนาด 2.50 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15มิล 1100 บาท
ขนาด 2.50 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.20มิล 1200 บาท
ขนาด 3.60 เมตรยาว 45 เมตร หนา 0.07 มิล 750 บาท มีตัดความยาว 38หลา,40หลา,45หลาด้วยค่ะ
ขนาด 3.60 เมตรยาว 45 เมตร หนา 0.10มิล 1000 บาท "----------------------"
ขนาด 3.60 เมตร ยาว 45เมตร หนา 0.15มิล 1350 บาท "-----------------------"

พลาสติกคลุมกันหญ้าขึ้น
เนื้อ LDPE กว้าง 54นิ้ว ยาว 50 หลา หนา 0.04มิล ราคาม้วนละ 120
เนื้อ LDPE กว้าง 1.50 เมตรยาว 25 เมตร หนา 0.10มิล ราคาม้วนละ 250
เนื้อ LDPE กว้าง 1.50 เมตรยาว 150 เมตร หนา 0.10มิล ราคาม้วนละ 1300

พลาสติกทำโรงเรือนไฮโดรโปรนิกส์
ทำตัวโรงเรือน:
กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.10มิล UV3% 2800
กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15มิล UV7% 4500
กว้าง 4 เมตรยาว 100 เมตร หนา 0.15มิล UV 7% 6000
กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 มิล UV% 9000
กว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15มิล UV7% 12000 ตัดปลีก 150.-
ทำแปลงรองน้ำใต้หลุมโฟม
กว้าง 2 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.10มิล ราคา 500.-
กว้าง 3.6 เมตรยาว 40 หลา หนา 0.15มิล ราคา 1080.-
กว้าง 3.6 เมตรยาว 50 หลา หนา 0.15มิล ราคา 1350.-


PVC สำหรับทำบ่อปลาของเกษตรกรจังหวัดต่างๆ

ขนาดสำเร็จรูปกว้าง 3.50 เมตร ยาว 6 เมตร หนา 0.25มิล
(โครงการเกษตรเลี้ยงปลาดูก) ราคาผืนละ 630 บาท
หรือรับผลิตเป็นขนาดที่ต้องการได้ ราคาตารางเมตรละ 30 บาทเท่านั้น
ต้องการขนาดไหนสามารถสั่งทำได้ รับของภายใน 2 วันเท่านั้น
หรือเป็นม้วนกว้าง 2*100 เมตร หนา 0.25 มิล 4500.-

PE สำหรับปูบ่อปลาไม่มีรอยต่อ
กว้าง 3.5 เมตรยาว 100 เมตร หนา 0.25มิล ราคา 7500.- ตัดเป็นเมตรละ 80.-
กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.25 มิล ราคา 12000.- ตัดเป็นเมตรๆละ 120.- บาท
ตาข่ายกรองแสง, แสลน
50% กว้าง 2*100เมตร ราคา 1300 บาท
60% กว้าง 2*100 เมตร ราคา 1400 บาท
70% กว้าง 2*100เมตร ราคา 1600 บาท
80% กว้าง 2*100 เมตร ราคา 1800 บาท
สีเขียวและฟ้าเพิ่มม้วนละ 100 บาท

พลาสติกคลุมดินดำเงิน
กว้าง 80ซม*400เมตร ตราลีโอม้วนละ 650 บาท
กว้าง 1เมตร*400เมตร ตราลีโอม้วนละ 750บาท
กว้าง 1.20เมต*400เมตร ตราลีโอม้วนละ 900 บาท
กว้าง 1.50เมตร*400 เมตร ตราลีโอม้วนละ 1200 บาท

พลาสติกกระสอบสาน, ผ้าฟาง
ขนาดกว้าง 44*200 หลา ราคาม้วนละ 1700
ขนาดกว้าง 52*200 หลา ราคาม้วนละ 1900
ขนาดกว้าง 72*60หลาเต็ม ราคาม้วนละ 850

ฟิล์มใสห่อสินค้าตราจรวด (ไม่ดูดสี)
PP ขนาดกว้าง 54* 50 หลา หนา 0.03 มิล 120

พีวีซีใสห่อสินค้า (ห่อเฟอร์นิเจอร์)
ขนาดกว้าง 54*50 หลา หนา 0.03มิล
ราคาม้วนละ 150
การสั่งซื้อ :  ทางไปรษณีย์ สามารถจัดส่งได้หลังจากได้รับค่าสินค้าภายในครึ่งชั่วโมงค่ะ

จัดส่งทางไปรษณีย์ (ยกเว้นพลาสติกกันกระแทก) คิดค่าบริการตามจริงพร้อมส่วนลดนิดหน่อย
จัดส่งถึงที่ : เฉพาะกรุงเทพฯ ยอดเงิน 5000 บาทบริการส่งฟรี หากไม่ถึงค่าบริการ 300 บาท จัดส่งได้วันถัดไปทันทีค่ะ
ต่างจังหวัด : ได้ทั้งไปรษณีย์และบริษัทขนส่ง ค่าบริการขึ้นอยู่กับทางบริษัทขนส่งเรียกเก็บคะ (ถูกและเร็วกว่าส่งทางไปรษณีย์)

การชำระเงิน :

ธนาคารกสิกรไทย /โลตัส / ทาวอินทาวน์ /ออมทรัพย์ / 6442046962 จิตรา เปลี่ยนวงษ์
ธนาคารกรุงเทพ / สำเพ็ง / ออมทรัพย์  112-039-7649  ในนาม จิตรา เปลี่ยนวงษ์
ธนาคารกรุงไทย / ราชวงศ์ / ออมทรัพย์  043-0150-709  ในนาม จิตรา เปลี่ยนวงษ์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ราชวงศ์ / ออมทรัพย์  002-116-0595 ในนาม จิตราบรรจุภัณฑ์
ธนาคารไทยพาณิชย์ / หัวเม็ด / ออมทรัพย์  050-217-9648 ในนาม จิตรา เปลี่ยนวงษ์


สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท กิจถาวรพลาสติก จำกัด
ออฟฟิศสำเพ็ง: 140,142 ถนนราชวงศ์ ตรงข้ามคิคูยาสำเพ็ง ริมถนนใหญ่ โทร. 026228311-2,02-2226609,02-2226869,02-2216629,02-2245605, 0896947594
โรงงานสามพราน: 51 หมู่ 1ตำบลยายชา อ.สามพราน ริมถนนใหญ่ ระหว่างฟาร์มจระเข้-สวนสามพราน
โกดังบางแค: ซอยเพชรเกษม 68แยก 22 บ้านเดี่ยวโกดังสีเหลือง

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ทุกวันถึง 3 ทุ่ม ที่ 0896947594

อ่าน:8566 | ความคิดเห็น:5 | แสดงความคิดเห็น
ใครมีรถไถนาเดินตามมือสอง ต้องการขายบ้างครับ
125.24.15.14: 2560/05/20 06:28:29

ใครมีรถไถนาเดินตามมือสอง ต้องการขายบ้างครับ สภาพดีๆ กำลังยังแน่นๆ แจ้งที่กระทู้นี้ได้เลยครับ ผมอยู่จังหวัดอุดรฯ

อ่าน:45833 | ความคิดเห็น:27 | แสดงความคิดเห็น
ขายไก่เบตงแท้ 
61.19.98.125: 2560/05/09 23:14:18
ขายลูกไก่เบตงแท้ ๆ ฉีดวัคซีนทุกตัว ฟาร์มอยู่  จ.ฉะเชิงเทรา ใกล้วัดหลวงพ่อฯ ตั้งแต่แรกเกิดถึง3 เดือน สนใจโทร 0897731598
อ่าน:21594 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
ขายไก่งวง ไก่ต๊อก ห่านขาว วัวบราห์มัน ที่ชัยภูมิ
49.230.183.106: 2560/05/03 18:15:06

ขายไก่งวง ไก่ต๊อก ห่านขาว วัวบราห์มันที่ชัยภูมิ สนใจสอบถาม 0883462717

อ่าน:3806 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
ขายไก่ดำ ไก่งวง ไก่ต๊อก ไก่บราม่า ห่านขาว  ไก่เบตง ห่านเทา ที่สงขลา โทร.082-4354479
202.151.7.28: 2560/05/03 18:13:28

-ขายไก่งวง ไก่ต๊อก ไก่บรามา ไก่เบตง ห่านขาว ห่านเทา และไข่สำหรับไปฟักฟองละ 50บาท ติดต่อนายสุธรรม จันทรัตน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา โทร.082-4354479และ 074323056

อ่าน:4631 | ความคิดเห็น:5 | แสดงความคิดเห็น
จะเปิดร้านขายปุ๋ย อยากได้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณท์ คุณสมบัติของตัวสินค้า ราคา  
203.152.57.5: 2560/03/31 23:41:53
จะเปิดร้านขายปุ๋ย อยากได้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณท์ คุณสมบัติของตัวสินค้า ราคา  
อ่าน:2511 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
ขายรถตัดอ้อย CAMECO ปี 99
61.19.65.19: 2560/03/30 05:29:44

ขายรถตัดอ้อย CAMECO ปี 99 ระบบไฟฟ้า เครื่อง JOHN DEERE 350 แร้งม้า สถาพพร้อมใช้ ไม่รั่วไม่เยื้ม มาดูรถก่อนได้ที่ จังหวัด กำแพงเพชร พิกัด GPS16.292368,99.908574  ติดต่อ 081-8881164

http://www.truck2hand.com/index.php?module=InnoForum&func=list&ctrl=posts&id=75339

อ่าน:15467 | ความคิดเห็น:15 | แสดงความคิดเห็น
จำหน่ายพันธุ์ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ จ.สงขลา
110.168.188.210: 2560/03/04 09:24:21
จำหน่ายพันธุ์ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ 
พันธุ์สมุนไพร พืชผักสวนครัวรั้วกินได้
สนใจติดต่อ คุณเฉลิม เขียวแสงนิล เบอร์โทร 082-8014769, 082-4320750
49 ม. 6 ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
อ่าน:3074 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
จำหน่าย อะไหล่ , เครื่องยนต์ , เครื่องยนต์ดีเซล, เครื่องสูบน้ำ , ปั้มลม , คีบอ้อย
125.24.132.31: 2560/03/03 15:56:25
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญยนต์ อะไหล่ ( tcylp@tcyont.com )
71 ถ.เจ้าคำรพ แขวง ป้อมปราบ เขต ป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 10100 ไทย
โทรศัพท์: 02-2245109 แฟกซ์: 02-2251843 มือถือ: 08-63050010
เว็บไซต์: www.tcyont.com  Email : tcylp@tcyont.com , sales@tcyont.com
 
 
เปิดทำการวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00น. - 17.30น.
จำหน่าย อะไหล่ , เครื่องยนต์ , เครื่องยนต์ดีเซล ,
 
แหวน, แหวนลูกสูบ , สปริง , แหวนสปริง , ลูกสูบ , ไส้กรอง , โอริง , ปะเก็น ,เบรค , หม้อลมเบรค คลัช ของเครื่องยนต์ทุกชนิด ,
 
อะไหล่เครื่องยนต์ DEUTZ ทุกรุ่น เช่น FL912 , FL913 , 226B , CMC , VM
 
อะไหล่ รถยนต์ทุกชนิด / อะไหล่เครื่องยนต์ C.M.C. ซี.เอ็ม.ซี / CUMMINS คัมมิ่นส์
 
CATERPILLAR แค๊ทเตอร์พิลล่า / Mitsubishi
 
เครื่องสูบน้ำ , เครื่องสูบน้ำทำงานด้วยเครื่องยนต์ ,
 
อะไหล่เครื่องทำความเย็น, เครื่องทำความเย็น , อะไหล่คอมเพรสเซอร์ , เครื่องคอมเพรสเซอร์ , อะไหล่เครื่องทำน้ำเเข็ง ,เครื่องทำน้ำเเข็ง , ห้องเย็น เช่น เครื่องจีน , ญี่ปุ่น , ยุโรป
 
อะไหล่ เครื่องยนต์เรือ ,
 
อะไหล่ เครื่องยนต์เกษตร , อะไหล่เครื่องคีบอ้อย DEUTZ
 
อะไหล่ เครื่องฉีดพลาสติก ,
 
อะไหล่ ปั้มไฮโดรลิค ,
 
อะไหล่ เครื่อง ปั้มลม , เครื่องสูบน้ำ CMC , เครื่องยนต์ช้างน้อย
 
เครื่อง ปั่นไฟ และ
 
รับ ซ่อม แก้ไข ดัดแปลง ชิ้นส่วน อะไหล่ ต่างๆ เช่น แหวน , ลูกสูบ , ปลอกสูบ , ชาร์ป , บู๊ช โดยช่างผู้ชำนาญงาน กว่า 50 ปี รับประกับคุณภาพ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ต่อ ลูกค้า สินค้าของร้านมั่นใจว่าสามารถใช้งานได้ ด้วยประสบการ์ณหลาย 10 ปี ในการทำชิ้นงาน และ จัดอะไหล่
 
อ่าน:3061 | ความคิดเห็น:8 | แสดงความคิดเห็น
ขายส่งพันธ์มันสำปะหลัง ไจแอนท์ 30-50 ตัน/ไร่
49.49.116.55: 2560/03/01 20:20:21

สนใจ 090-1100446 บอล ทีเคจี

อ่าน:12744 | ความคิดเห็น:4 | แสดงความคิดเห็น
ขายรถแทรกเตอร์ยันม่าร์453T(45แรงม้า)4*4
110.164.212.86: 2560/02/26 20:04:03

รถยันม่าร์ 4WD 2 เพลา 45 แรงม้า มีอุปกรณ์ 3 ชิ้น พร้อมทำงาน อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
+ผานพรวน 6 ใบ 24" CMT
+โรตารี่
+ใบมีดดันหน้า
เครื่องแห้ง แน่น พร้อมใช้ พวงมาลัย พาวเวอร์
9 เกียร์เดินหน้า 9 เกียร์ถอยหลัง
080-5012362

อ่าน:11849 | ความคิดเห็น:23 | แสดงความคิดเห็น
ขายรถไถเดินตามคูโบต้า7.5แรงพร้อมชุดพรวนดินแถมล้อเหล็กและผานครบชุดเพียง25,000บาทเท่านั้น
125.27.172.47: 2560/02/25 18:55:24
ขายรถไถเดินตามคูโบต้า7.5แรงมีเกียร์เิดินหน้า6เกียร์ถอยหลัง1เกียร์พรวนดิน2  พร้อมชุดพรวนดิน ถอดเปลี่ยนใส่ผานหรือรถลากง่าย แถมล็อเหล็กและผานครบชุด บริการส่งถึงที่เพียงเพิ่มค่าน้ำมันรถกะบะ สนใจโทร คุณอ็อด 088 450 6961
อ่าน:39418 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
ขาย KUBOTA  M5000 รุ่นล่าสุดเซฟตี้สตาร์ท เครื่องดี เกียร์ดีไม่หอน มีอุปกรณ์ต่อพ่วงราคาพิเศษ 315000บาท โทร0817046462
171.7.173.242: 2560/02/25 13:50:06
อ่าน:3177 | ความคิดเห็น:8 | แสดงความคิดเห็น
จำหน่าย วอร์มเกียร์ WORM GEAR "MULLER-MOTO" , มอเตอร์ไฟฟ้า "MULLER"
113.53.170.125: 2560/02/18 05:20:36
บจก.เยนเนอรัล เพาเวอร์ แมคคานิค (GPM) 

เป็นผู้แทนนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม ด้านส่งกำลังหลายประเภท

เช่น มอเตอร์เกียร์ , เกียร์ทดรอบ , อินเด็กซิ่งเกียร์ , ครัชเบรคลม , ครัชเบรคไฟฟ้า , คับปิ้ง , ทอร์ค ลิมิเตอร์ เป็นต้น 

 PRODUCT WORM GEAR REDUCER "MULLER-MOTO"

                INDUCTION MOTOR "MULLER"

TYPE :NMRV - B3

TYPE :NRV  - EB3

TYPE : NMRV- EB3

TYPE : NMRV-FL1-B3

โดย เป็นผู้นำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมโดยตรงจากต่างประเทศ ซึ่งสินค้าทั้งหมดเป็น สินค้าที่มีคุณภาพจากประเทศไต้หวัน เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานของลูกค้า 

พร้อม ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าสำหรับการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุด สำหรับภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนา    เทคนิคการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขยายสินค้าอุตสาหกรรมและเพื่อเป็นการลดต้นทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

สนใจติดต่อ : คุณอรัญญา(ดาว)  โอนกระโทก 

Tel. 02-738-4211-4 , Fax. 02-738-7210

บริษัท เยนเนอรัล เพาเวอร์ แมคคานิค จำกัด

69/23 หมู่ 6  ถ.กิ่งแก้ว ซ.54  ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540  

http://www.gpmthai.com/a_home.html

E-mail: sales@gpmthai.com
อ่าน:22161 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
ขายยาอบมอด,กำจัดแมลง,มอดข้าวเปลือก,มอดแป้ง,มอดยาสูบ,มอดฟันเลื่อย,ด้วงข้าวโพด,ด้วงงวงข้าว,รมยาข้าวสาร,ข้าวโพด,ข้าวสาร,ถั่วเหลือง
101.108.176.107: 2560/02/14 13:32:21

จำหน่ายยาอบมอด Aluminum Phosphine
ขนาดบรรจุ 1.5 กก.,1 กก.และแบบหลอด
ราคาส่ง
บริการส่งฟรีทั่วประเทศและให้คำปรึกษาในการอบแบบถูกวิธีและคุ้มค่าที่สุด
ติดต่อโดยตรงได้ที่
K.มนัสนันท์ วงษ์สวัสดิ์
Tel.083-0673800

(พิเศษสุด!!!! สำหรับลูกค้าที่ต้องการนำยาไปอบนอกประเทศ ทางบริษัทยินดีออกใบรับรองการขนย้ายสินค้าเฉพาะประเภทให้ฟรี)

อ่าน:10950 | ความคิดเห็น:5 | แสดงความคิดเห็น
ขายขี้หมูตากแห้ง 
125.26.94.148: 2560/01/16 04:42:23
ขายขี้หมูตากแห้ง กระสอบ50 กิโลกรัม ราคา40 บาทซื้อมากต่อรองราคากันได้. โทร 089-220-5549 วรรณ 089-987-6537. .ด่วน

[post via mobile device]
อ่าน:12429 | ความคิดเห็น:4 | แสดงความคิดเห็น
จำหน่ายไก่เบตง
223.205.4.129: 2560/01/10 16:54:14

ติดต่อ 0828314644 อย่จังหวัดพิจิตร

อ่าน:2315 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
ขายแกลบดำ ขุยมะพร้าว กาบมะพร้าวสับ 
125.27.178.23: 2559/12/24 22:32:23

smileyจำหน่ายกาบมะพร้าวสับ บรรจุถุงปุ๋ย ขนาด 50 ก.ก น้ำหนักกาบมะพร้าว 20 ก.ก ขาย 45 บ. / ถุง

 smileyจำหน่ายขุยมะพร้าว   บรรจุถุงปุ่ยขนาด 50 ก.ก น้ำหนักขุยมะพร้าว  18-20 ก.ก ขาย 35 บ. / ถุง


   enlightened แกลบดำ รถหกล้อ น.น.ประมาณ 10 ตัน  ราคา 2,500 บ./คัน ถ้าบรรจุกระสอบขนาด 30 กก.ราคาหน้าร้าน 20 บ. /ลูก


heart    สนใจติด่อ ตั้ม 081-5714465 แตน 089-0624332 สินค้าอยู่ราชบุรีค่ะ   heart

อ่าน:16286 | ความคิดเห็น:20 | แสดงความคิดเห็น
ขายขี้หมู ขี้ไก่แกลบ ( ราชบุรี ) ราคาถูกจ้า
110.164.108.124: 2559/12/24 22:31:08

smiley  จำหน่ายขี้หมูตากแห้ง  ยิ้มเท่ห์

ขี้หมู บรรจุใส่ ถุงพลาสติกใสอย่างดี น.น. ขี้หมูประมาณ 7-8 ก.ก/ ลูก ราคาหน้าร้านลูกละ 18 บาท ครับ

ยิ้มเท่ห์ จำหน่ายขี้หมูไบโอแก็ซตากแห้ง  ยิ้มเท่ห์

ขี้หมูไบโอแก็ซ จำหน่ายเป็นตัน ราคาเริ่มต้นที่ตันละ 1,500 บาท ครับ ( ราคาขึ้น-ลง ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้-ไกลครับ มีรถ สิบล้อดัมพ์  หกล้อบริการส่งครับผม ) สินค้ามีจำนวนมาก 200-300 ตัน/ สัปดาห์ ความชื้น 10-20 % ครับผม

 ยิ้มเท่ห์ ขี้ไก่แกลบ

ขี้ไก่แกลบ บรรจุกระสอบอาหารสัตว์ขนาด 30 ก.ก.  น้ำหนักขี้ไก่ประมาณ 18-20 ก.ก กระสอบละ 22 บาท

( เนื้อขี้ไก่ 60-70% ,แกลบ 30% , รำหรืออาหารท้ายราง 10% )

คันรถหกล้อสามารถใส่สินค้า ได้ประมาณ  500 - 550 ลูก รถสิบล้อใส่สินค้าได้ประมาณ 700-750ลูก
 

ขี้หมู ขี้ไก่แกลบ มาจากฟาร์มปิด ปลอดโซดาไฟครับผม

(ราคาต่อรองกันได้สนใจโทรมาคุยกันก่อนครับ) รับส่งสินค้าทั่วราชอาณาจักร สนใจติดต่อสอบถามราคากันได้ที่

ตั้ม 081-5714465 , แตน 089-0624332 หรือ sarawut_bk3@hotmail.com  

สินค้าอยู่ราชบุรีครับ

  ยิ้มเท่ห์ ท่านใดที่มีความต้องการจำนวนมาก  ยินดีหารถสิบล้อให้ 
smiley

                     smiley  ท่านจะซื้อสินค้าได้ในราคาถูกครับ  ยิ้มเท่ห์

อ่าน:7502 | ความคิดเห็น:11 | แสดงความคิดเห็น
จำหน่ายไข่เป็ดเเละพันธุ์เป็ดไข่
125.26.206.7: 2559/11/16 10:13:25

รุ่งโรจน์ฟาร์ม อ.หนองหิน จ.เลย

ตัวแทนจำหน่ายอาหารสัตว์ หมู เป็ด ไก่ ปลา ฯลฯ (มีให้เลือกหลายบริษัท เช่น CPF Topfeed เป็นต้น ราคายุติธรรม) 

ให้คำแนะนำ ปรึกษา ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับเป็ดและหมู

จำหน่ายพันธุ์เป็ดไข่ เเละ มีไข่เป็ดจำหน่ายตลอดปี รับประกันคุณภาพ 

สะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้อรา ปราศจากเชื้อโรค 

ไข่สด สีแดง สด ใหม่ จากฟาร์ม

**ราคามาตราฐาน คุยกันได้** 

สนใจติดต่อ รุ่งโรจน์การเกษตร รุ่งโรจน์ฟาร์ม

อ.หนองหิน จ.เลย 
โทร. 042-874203 

โดย : รุ่งโรจน์ฟาร์ม โทร :042-874203; 

อีเมล์ : kanpitcha_h@hotmail.com        กรุณาใส่ข้อความ,คุณสามารถใช้ แท็ก BBCODE ได้.  
 
   รุ่งโรจน์การเกษตร&รุ่งโรจน์ฟาร์ม 
 

อ่าน:34855 | ความคิดเห็น:7 | แสดงความคิดเห็น
ล่องเรือใบชมเกาะไม้ท่อน
1.0.246.120: 2559/11/09 11:27:49

เที่ยวภูเก็ต ..… กับ บริษัท ภูเก็ตอินไซด์ทัวร์ จำกัด

www.phuketinsidetour.com

ทัวร์ครึ่งวัน บริการ วันละ 2 รอบ

- รอบเช้า เวลา 09.30 - 14.30 น.

- รอบบ่าย เวลา 13.30 - 18.30 น.+ ชมพระอาทิตย์ตก @ศรีพันวา

โปรแกรมล่องเรือใบชมเกาะไม้ท่อน ออกจากท่าเรืออ่าวมะขามเพลิดเพลินกับสายลมกลางทะเลอันดามัน พร้อมเครื่องดื่มเย็นๆและผลไม้บริการบนเรือ ชมปลาโลมาบริเวณเกาะไม้ท่อน และสนุกกับกิจกรรม ว่ายน้ำ เล่นน้ำดูปะการัง ชมทัศนียภาพบริเวณแหลมพันวาซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมศรีพันวา รับประทานอาหารสุดหรูที่ห้องอาหาร Baba Pool Club @Sripanwa

วันที่ 1 รอบเช้า

โปรแกรมรอบเช้า BH10 รอบเช้า : ชมเกาะไม้ท่อน - ศรีพันวา

โปรแกรมล่องเรือใบ ชมปลาโลมา อาหารเที่ยงสุดหรู @ศรีพันวา ภูเก็ต

09:00 น. รถรับจากโรงแรมที่พัก เดินทางสู่ท่าเรือ (เวลารับขึ้นอยู่กับโรงแรมที่พัก)

10:00 น. ล่องเรือออกจากท่าเรือส่วนตัว บริเวณอ่าวมะขาม โดยเรือใบสุดหรูเพลิด

เพลินกับสายลมกลางทะเลอันดามัน พร้อมเครื่องดื่มเย็นๆ พร้อมผลไม้

สดๆบริการบนเรือ

11:00 น. เดินทางถึงบริเวณเกาะไม้ท่อน ล่องเรือบริเวณรอบเกาะ ซึ่งเป็นถิ่นอาศัย

ของปลาโลมา สนุกสนานกับการดำน้ำดูปะการัง หรือเลือกพักผ่อนถ่ายรูป

สวยๆบนเรือ

12:00 น. ล่องเรือต่อไปยัง ท่าเรือส่วนตัวของโรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต

13:00 น. เดินทางถึงท่าเรือส่วนตัวของโรงแรมศรีพันวา ชมวิวระดับTopของทะเลอันดามัน

13:30 น. พร้อมรับประทานอาหารแบบเซ็ทเมนูโดยเชฟฝีมือดี ที่ Baba Pool Club

16:30 น. รถตู้รอรับท่านจากโรงแรมศรีพันวา เดินทางส่งท่านกลับสู่โรงแรมด้วยความประทับใจ

รอบบ่าย

โปรแกรมรอบบ่าย BH14 รอบบ่าย : ชมเกาะไม้ท่อน - ศรีพันวา - ดูดวงอาทิตย์ตก

โปรแกรมล่องเรือใบ ชมปลาโลมา ดินเนอร์สุดหรู @ศรีพันวา ภูเก็ต

13:00 น. รถรับจากโรงแรมที่พัก เดินทางสู่ท่าเรือ (เวลารับขึ้นอยู่กับโรงแรมที่พัก)

14:00 น. ล่องเรือออกจากท่าเรือส่วนตัว บริเวณอ่าวมะขาม โดยเรือใบสุดหรูเพลิด

เพลินกับสายลมกลางทะเลอันดามัน พร้อมเครื่องดื่มเย็นๆ พร้อมผลไม้

สดๆบริการบนเรือ

15:00 น. เดินทางถึงบริเวณเกาะไม้ท่อน ล่องเรือบริเวณรอบเกาะ ซึ่งเป็นถิ่นอาศัย

ของปลาโลมา สนุกสนานกับการดำน้ำดูปะการัง หรือเลือกพักผ่อนถ่ายรูป

สวยๆบนเรือ

16:00 น. ล่องเรือต่อไปยัง ท่าเรือส่วนตัวของโรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต

17:00 น. เดินทางถึงท่าเรือส่วนตัวของโรงแรมศรีพันวา ชมวิวระดับTopของทะเล

อันดามัน

17:30 น. รับประทานอาหารแบบเซ็ทเมนูโดยเชฟฝีมือดี ที่ Baba Pool Club

พร้อมชมพระอาทิตย์ตกที่งดงาม

18:30 น. รถตู้รอรับท่านจากโรงแรมศรีพันวา เดินทางส่งท่านกลับสู่โรงแรมด้วยความประทับใจ

ค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 3,200 บาท เด็ก ท่านละ 2,300 บาท

จองทัวร์ที่นี้

โทร 0943166444 (นีน่า) 0945825665 ( แพร)

line id : insidetour01 , insidetour02

••••••••••••••••••••••••••

เที่ยวภูเก็ต-ทัวร์ภูเก็ต-ทัวร์เกาะพีพีราคาถูก-ภูเก็ตแฟนตาซีราคาถูก-เที่ยวภูเก็ตวันเดียว-ต้องเที่ยวกับเรา-ภูเก็ตอินไซด์ทัวร์

www.phuketinsidetour.com

www.facebook.com/Phuket.Inside

อ่าน:402 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
จำหน่ายต้นพันธุ์ดอกขจร  ดอกสลิด  ดอกผักขิก
125.26.227.27: 2559/10/30 09:00:06

สวนพฤกษ จำหน่าย ต้นดอกขจร ดอกสลิด ดอกผักขิก ทางสวนมีทั้งหมด 2 สายพันธุ์ครับ ได้แก่ (1)พันธุ์ดอกใหญ่ (ดอกดก)ออกดอกตลอดทั้งปี จะออกน้อยในฤดูหนาว ประมาณ 3 เดือน ราคาขายส่งดอกหน้าสวน ณ ปัจจุบัน 80บาท/กก. ราคาขายต้นพันธุ์ 40 บาท/ถุง ไม่รวมค่าขนส่ง(ถุงละประมาณ3-4ต้น)สำหรับปลูกได้ 1 หลุม ปลูกง่าย ดูแลรักษาง่าย ปลูกสามเดือนสามารถให้ผลผลิตได้แล้ว ปลูก 1 ไร่ สร้างรายได้ 2,000 - 3,000 บาท / วัน (2)พันธุ์ดอกใหญ่ (ดอกดก)ติดฝัก(ผล)ออกดอกเป็นจำนวนมากตลอดทั้งปี ที่สำคัญของพันธุ์นี้คือการติดฝัก(ผล) ติดในปริมาณที่มาก รับประทานได้ทั้งดอกและลูกอ่อน(ผล)พันธุ์นี้จะเริ่มออกดอกพร้อมกับพันธุ์ดอกใหญ่(ขายดอก)และเริ่มออกลูกในช่วงระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึงช่วงเดือน ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งช่วงที่ออกลูก(ผล)มากที่สุดคือช่วงฤดูหนาว ราคาขายดอกหน้าสวน ณ ปัจจุบัน 80บาท/กก.ส่วนราคาขายฝักอ่อน (ผล)หน้าสวน ลูกละ 1 บาท ราคาขายต้นพันธุ์ 40 บาท/ถุง ไม่รวมค่าขนส่ง(ถุงละ3-4 ต้น) สำหรับปลูก 1 หลุด พันธุ์นี้กำลังเป็นที่ต้องการและสนใจของเกษตรกรและตลาดอย่างมาก สนใจต้นพันธุ์ติดต่อปรีชา 0887426091 ได้ตลอดเวลาครับ และยินดีต้อนรับลูกค้าที่ทุกท่านเข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษาได้ตลอดเวลาครับ สวนอยู่จังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 25 ก.ม.ห่างจาก ม.ราชภัฎร้อยเอ็ด ประมาณ 11 ก.ม. ให้คำปรึกษาวิธีการปลูก การดูแลรักษา การจัดการสวนฟรีครับ และที่เด็ดสุดคือเคล็ดลับในการปลูก 2-3 เดือนให้ออกดอก สามารถเก็บขายได้ ทางสวนขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าของทางสวนเท่านั้น รับประกันถ้าทำตามข้ันตอนที่แนะนำครับ มีพืชเศรษฐกิจ อีกจำนวนมาก เช่น ผักปลังยักษ์สี่เขียว,ผักปลังยักษ์สีม่วง,ฝักข้าว,ชมจันทร์ ฯลฯ และรับจัดศึกษาดูงาน เกษตรพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ครับ

อ่าน:15669 | ความคิดเห็น:8 | แสดงความคิดเห็น
ขายอัญชันตากแห้ง
182.232.78.108: 2559/10/23 20:18:52

มีอัญชันตากแห้งขายครับ

อ่าน:470 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
ประกาศขายเครื่องผลิตแผ่นยางพารา 1 เครื่อง ราคาถูก สภาพการใช้งานดี
180.183.40.179: 2559/10/18 23:30:07

ประกาศขายเครื่องผลิตแผ่นยางพารา 1 เครื่อง

ราคาถูก สภาพการใช้งานดี

ด่วน!!! เพียง 15000 บาทเท่านั้น (ราคาต่อรองกันได้)

สนใจติดต่อ สอบถาม 081-2828764 หรือ 096-9585740

ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 18 ตุลาคม 2559

อ่าน:580 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
เครื่องโรยปุ๋ย 2ท่อปรับปริมาณปุ๋ยได้ ตราเพชร 093-283-8198 www.เครื่องหยอดเมล็ด.com
58.10.7.16: 2559/10/14 19:27:10

ขายราคาถูกที่สุด เครื่องหยอดปุ๋ยแบบโรย ท่อใหญ่ไม่ตัน ใช้ใส่โรยปุ๋ย ข้าวโพด อ้อย สับปะรด ไผ่ ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว พืชผักสวนครัวถังบรรจุได้ 26 กก แข็งแรงทนทานท่อส่งปุ๋ย 2 ท่อทำให้โรยปุ๋ยได้เร็วขึ้น ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยและใช้ปุ๋ยได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น โครงสร้างพลาสติกพิเศษ ช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการใส่ปุ๋ย ตัวเครื่องแบกสบายไม่ปวดหลังสามารถใส่ปุ๋ยเป็นจุด หรือโรยก็ได้

ติดต่อได้ที่ บริษัท เอพี อะโกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( ตราเพชร ) 02 977-0885

www.เครื่องหยอดเมล็ด.com

ais 093-283-8198 Ture 096-758-5498 Dtac 082-388-4598

Id Line : thaiseed

อ่าน:476 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
รถหยอดเมล็ดพันธุ์พร้อมใส่ปุ๋ย เครื่องฝังปุ๋ย โรยปุ๋ย ใส่ปุ๋ย หว่านปุ๋ยเครื่องปลูกข้าวโพดผัก มันสำปะหลังด้วยมือ ตราเพชร
58.10.7.150: 2559/10/12 19:52:54

ขายราคาถูกเครื่องหว่านปุ๋ยไฟฟ้า เครื่องหว่านเมล็ด เครื่องโรยปุ๋ย มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ถั่วลิสง ด้วยมือ ออกแบบพิเศษโดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ทนทาน น้ำหนักเบา สามารถตอบโจทย์การใช้งานเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนแรงงานและเวลาการปลูกพืชและการใส่ปุ๋ยได้เป็นอย่างดี โดยแนวคิดและวัตถุประสงค์ของเราที่มองว่า หัวใจสำคัญของการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน คือการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเครื่องมือการเพาะปลูกที่ไม่ซับซ้อนไปสู่ชาวบ้านและเกษตรกรให้ช่วยเหลือตัวเองได้จนสามารถพึ่งพาตนเองและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนแรงงานและเวลา

ติดต่อได้ ที่ บริษัท เอพี อะโกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( ตราเพขร ) 02 977-0885

www .เครื่องหยอดเมล็ด.com

Ais 093-283-8198 Ture 096-758-5498

Dtac 082-388-4598 ID line Thaiseed

อ่าน:610 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
ข้าวไรซ์เบอรี่เพื่อสุขภาพ ข้าวกล้องสีนิล ข้าวออแกนิค
116.58.247.253: 2559/10/12 16:54:49

ข้าวไรซ์เบอรี่เพื่อสุขภาพ ข้าวกล้องสีนิล ข้าวออแกนิค
สั่งซื้อโทร 1735 http://www.sininrice.com
ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ ข้าวสีนิลออแกนิค คุณภาพดี
ข้าวไรซ์เบอรี่คุณภาพดี
ซื้อข้าวไรซ์เบอรี่ เดือนนี้เพียงลังละ 900 บาท (บรรจุ 10 กิโลกรัม) แถมฟรีกล่องสูญญากาศจำนวน 1 กล่อง สั่งซื้อโทร 1735
ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ (Riceberry) มีลักษณะที่โดดเด่นมีสีม่วงเกือบดำหรือเรียกว่า สีนิล เมล็ดเรียวยาว มีกลิ่นหอมมะลิ น่ารับประทาน คุณสมบัติเด่นทางด้านโภชนาการของข้าวไรซ์เบอรี่ คือมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ได้แก่ เบต้าแคโรทีน แกมมาโอไรซานอล วิตามินอี แทนนิน สังกะสี โฟเลตสูง มีดัชนีน้ำตาลต่ำ-ปานกลาง ซึ่งจากคุณสมบัติข้อนี้ นอกจากจะใช้รับประทานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง ทางการแพทย์ยังนำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์อาหารโภชนบำบัดอีกด้วย
ค่าจัดส่ง กรุงเทพฯ ปริมณฑล และฉะเชิงเทรา ลังละ 100 บาท ต่างจังหวัด ลังละ 170 บาท

สีนิล,ข้าวไรซ์เบอรี่,ข้าวกล้องสีนิล,ข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ,ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่

อ่าน:633 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
ขายเป็ดสาวพร้อมไข่ เป็ดกากีแคมเบล ตัวละ 150
49.48.194.23: 2559/10/07 15:30:18

ขายเป็ดไข่สาว พร้อมไข่ พันธุ์กากีแคมเบล ตัวละ 150 ส่งฟรีในพื้นที่ ชลบุรี ระยอง บ้านฉาง สัตหีบ

อ่าน:913 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืช แบบรถเข็น เครื่องปลูกข้าวโพดด้วยมือ ปลูกมันสำปะหลัง ข้าว ถั่วลิสง พืช ผัก 093 283 8198 ตราเพชร
58.10.7.149: 2559/10/04 19:21:18

ขายเครื่องหว่านเมล็ดไฟฟ้า เครื่องโรยปุ๋ย เครื่องฝังเมล็ดพร้อมใส่ปุ๋ย ราคาถูก ใช้กับมันสำปะหลัง ข้าว พืช ถั่ว ตราเพชร ออกแบบพิเศษโดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ทนทาน น้ำหนักเบา สามารถตอบโจทย์การใช้งานเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนแรงงานและเวลาการปลูกพืชและการใส่ปุ๋ยได้เป็นอย่างดีโดยแนวคิดและวัตถุประสงค์ของเราที่มองว่าหัวใจสำคัญของการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนคือการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเครื่องมือการเพาะปลูกที่ไม่ซับซ้อนไปสู่ชาวบ้านและเกษตรกรให้ช่วยเหลือตัวเองได้จนสามารถพึ่งพาตนเองและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนแรงงานและเวลา

ติดต่อได้ ที่ บริษัท เอพี อะโกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( ตราเพขร ) 02977-0885

www .เครื่องหยอดเมล็ด.com

Ais 093-283-8198 Ture 096-758-5498

Dtac 082-388-4598 IDline Thaiseed

อ่าน:568 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
รู้หรือไม่?
เลือกซื้อสินค้ากับฟาร์มเกษตร ได้ถึง 4 ช่องทาง

1. ชอบซื้อกับลาซาด้า?
คลิกสินค้าที่คุณสนใจด้านล่าง สั่งซื้อบนเว็บลาซาด้าได้เลย!


2. ชอบแชทซื้อบนเฟสบุ๊ค?
ทักอินบ็อกสั่งซื้อเลย ที่เฟสบุ๊คเพจ ฟาร์มเกษตร
facebook.com/farmkaset/
(คลิกลิงค์ด้านบนเพื่อเข้าเฟสบุ๊ค และกดส่งข้อความ เพื่อเริ่มสอบถามหรือ สั่งซื้อ)

3. ชอบสั่งทางไลน์แอพ
แอดไลน์ไอดีเลย มีสองไอดีให้เลือก
ไลน์ไอดี FarmKaset
ไลน์ไอดี PrimPB
ไอดีไหนก็ได้ ตามสะดวกเลย!

4. ชอบโทรซื้อมากกว่า?
โทร 090-592-8614 สั่งซื้อได้เช่นกัน

© FarmKaset.ORG