[sort by : last post | last update] wiki เกษตร ที่ใครๆก็โพสได้..
+ โพสเรื่องใหม่ | + เลือกหน้า | All contents

 
ติดตามสินค้าที่คุณสั่ง
คุณ สุกฤต นันติ, ศุกร์ 03 กรกฎาคม 2563 21:22:35, เลขจัดส่ง SMAM000รออัพเดท
สจ.ชนาธิป ปัญญาสวัสดิ์, ศุกร์ 03 กรกฎาคม 2563 16:58:14, เลขจัดส่ง SMAM000รออัพเดท
คุณ ประจิน​ เทพยา​ , ศุกร์ 03 กรกฎาคม 2563 15:57:14, เลขจัดส่ง SMAM000รออัพเดท
คุณ มารวย กวนเหลือง, ศุกร์ 03 กรกฎาคม 2563 13:18:44, เลขจัดส่ง SMAM000198549
คุณ วรรณา อัครพัฒนากูล , พฤหัสบดี 02 กรกฎาคม 2563 19:48:25, เลขจัดส่ง SMAM000198546
คุณ ธนิก, พฤหัสบดี 02 กรกฎาคม 2563 13:09:15, เลขจัดส่ง SMAM000198323
คุณ สุวิชา สาธร, พฤหัสบดี 02 กรกฎาคม 2563 10:21:28, เลขจัดส่ง SMAM000198269
คุณ ภูริศย์ แก่นกลางดอน, พฤหัสบดี 02 กรกฎาคม 2563 10:21:24, เลขจัดส่ง SMAM000198270
คุณชูศักดิ์ พลยูง, พฤหัสบดี 02 กรกฎาคม 2563 07:57:58, เลขจัดส่ง SMAM000198551
คุณ คุณ อดิศักดิ์ ภูสถาน, พฤหัสบดี 02 กรกฎาคม 2563 07:55:40, เลขจัดส่ง SMAM000198267
ดูรายการจัดส่งทั้งหมด
ล้างสหกรณ์ขายปุ๋ยปลอม กรมส่งเสริมฯเข้มประกาศฟันไม่เลี้ยงหากพบผลิต-ขายให้สมาชิก
113.53.174.135: 2554/08/12 11:28:21
นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอให้คำแก่สหกรณ์ที่ดำเนินกิจการผลิตและจัดหาปุ๋ยขายแก่ สมาชิกของสหกรณ์ภาคเกษตร ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 อย่างเคร่งครัด โดยห้ามมิให้ผู้ใดผลิตเพื่อการค้า ขาย หรือนำเข้าปุ๋ยปลอม ปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐาน ปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพ ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์ต่ำกว่าเกณฑ์ ปุ๋ยที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ ปุ๋ยที่ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียน และปุ๋ยที่มีสารเป็นพิษเกินกว่ากำหนด หากฝ่าฝืนถือเป็นความผิดถูกลงโทษทั้งปรับและจำคุก

"สหกรณ์ที่จัดหาและขายปุ๋ยให้สมาชิก ต้องซื้อปุ๋ยจากผู้ขายเฉพาะปุ๋ยที่มีหนังสือรับรองตัวอย่างปุ๋ยจากกรม วิชาการเกษตร หรือกรมพัฒนาที่ดิน หรือบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือห้องปฏิบัติการที่กรมวิชาการเกษตรให้การรับรองเท่านั้น ปุ๋ยทุกชนิดทุกสูตรที่สหกรณ์มีไว้เพื่อขาย ต้องมีคุณภาพมาตรฐานตามที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด และต้องขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากกรมวิชาการเกษตร และสหกรณ์ต้องไม่ซื้อปุ๋ยจากเอกชนหรือพ่อค้า ที่ไม่มีใบอนุญาตขายหรือใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเพื่อจำหน่ายจากกรมวิชาการเกษตร อย่างเด็ดขาด"

ส่วนการตรวจสอบปุ๋ยของสหกรณ์นั้น จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ย ประกอบด้วยการสุ่มตัวอย่างปุ๋ยทุกชนิด ทุกสูตร ที่สหกรณ์มีไว้เพื่อขายเป็นระยะ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามวิธีการที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด เพื่อส่งให้กรมวิชาการเกษตรหรือบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือห้องปฏิบัติการที่กรมวิชาการเกษตรให้การรับรอง ทำการตรวจวิเคราะห์

กรณีผลการวิเคราะห์เป็นปุ๋ยที่ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด กรมส่งเสริมสหกรณ์จะส่งผลการวิเคราะห์นั้นให้กับกรมวิชาการเกษตรเพื่อดำเนิน การตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดต่อไป โดยเฉพาะผู้ขายปุ๋ยให้สหกรณ์ 

http://www.naewna.com/news.asp?ID=202774
อ่าน:1835 | ความคิดเห็น:4 | แสดงความคิดเห็น
เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ขอความเป็นธรรม ในการใช้สิทธิประกันรายได้
113.53.167.108: 2563/06/18 14:50:22
มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 10 มีนาคม 2553 12:08:17 น.
ไตรรงค์ สุวรรณคีรี

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบกรอบแนวทางให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังให้ได้รับเงิน ชดเชยส่วนต่างราคาตามมติคณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลัง (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553) เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากมาตรการประกันรายได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล ตามที่นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ นโยบายมันสำปะหลังเสนอคณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลัง ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงการใช้สิทธิของเกษตรกร โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 2552/53 โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายโอฬาร พิทักษ์) เป็นประธาน เพื่อศึกษา ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี กำแพงเพชร และจังหวัดอื่น ๆ รวมทั้งเสนอแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรให้คณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลัง พิจารณา และคณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลังได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 เห็นควรให้ความเป็นธรรมและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจังหวัด จันทบุรี กำแพงเพชร และเกษตรกรจังหวัดอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยส่วนต่างราคา ได้รับสิทธิในการประกันรายได้ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงใน การใช้สิทธิของเกษตรกร ดังนี้

1. กรณีเกษตรกรที่ได้ทำสัญญากับ ธ.ก.ส. ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งไม่ทราบการเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ที่เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การใช้สิทธิของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จากเดิมที่ให้เกษตรกรใช้สิทธิได้หลังทำสัญญา 45 วัน เป็นสามารถใช้สิทธิได้ทันที โดยเกษตรกรที่ยังไม่รับเงินชดเชยส่วนต่าง สามารถรับเงินชดเชยตามประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงช่วงวันที่ 16 — 30 พฤศจิกายน 2552

2. กรณีเกษตรกรที่ทำสัญญากับ ธ.ก.ส. หลังวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ที่ได้ขยายเวลาการทำสัญญาจากสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2552 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 ได้ขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจากสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2552 พร้อมให้ขยายเวลาการทำสัญญาให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 มกราคม 2553 ทำให้ ธ.ก.ส. ทำสัญญาไม่ทัน เกษตรกรทั้งสองกลุ่มนี้จึงมีสิทธิได้รับเงินชดเชยตามประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิง ช่วงวันที่ 16 — 31 ธันวาคม 2552 แต่ช่วงเวลาดังกล่าวเกณฑ์กลางอ้างอิงสูงกว่าราคาประกัน เกษตรกรจึงไม่ได้รับเงินชดเชยส่วนต่างแต่อย่างใด ดังนั้น จึงเห็นควรให้เกษตรกรได้รับเงินชดเชยตามประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงช่วงวันที่ 1 — 15 ธันวาคม 2552 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายที่เกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม แก่เกษตรกรเพราะเป็นช่วงขยายเวลาการทำสัญญา

3. กรณีเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี และเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร สามารถใช้สิทธิตามข้อร้องเรียนในข้อ 1 และ 2 ตามลำดับ

เนื่องจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง กำหนดให้เกษตรกรสามารถใช้สิทธิรับเงินชดเชยส่วนต่างได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ซึ่งหากเกษตรกรรายใดไม่มีความประสงค์จะใช้สิทธิรับเงินชดเชยตามประกาศเกณฑ์ กลางอ้างอิงในช่วงวันที่ 1 — 15 ธันวาคม 2552 แต่มีความประสงค์ที่จะเลือกใช้สิทธิในช่วงอื่นที่ยังไม่ได้มีการประกาศเกณฑ์ กลางอ้างอิง ขอให้เกษตรกรไปแจ้งความประสงค์เลือกวันขอใช้สิทธิได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาที่เกษตรกรได้ทำสัญญาไว้ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553
ข้อเท็จจริง
ข้อร้องเรียน

1. เกษตรกรจังหวัดจันทบุรีที่ได้ทำสัญญากับ ธ.ก.ส. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 ที่ให้เกษตรกรใช้สิทธิได้หลังจากวันทำสัญญา 45 วัน และไม่ทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ไม่สามารถทำได้ทั่วถึงจึงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง การใช้สิทธิในช่วงวันที่ 16 — 31 ธันวาคม 2552 (ซึ่งไม่มีอัตราชดเชยส่วนต่างรายได้) สามารถใช้สิทธิได้ในระหว่างวันที่ 16 — 30 พฤศจิกายน 2552

2. เกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชรขอให้ได้รับสิทธิและโอกาสการประกันรายได้ที่ ทัดเทียมกับข้าวตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ซึ่งอนุโลมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ทำสัญญากับ ธ.ก.ส. ในช่วงวันที่ 16 — 30 ธันวาคม 2552 (ซึ่งไม่มีอัตราชดเชยส่วนต่างรายได้) สามารถใช้สิทธิรับเงินชดเชยรายได้จากเกณฑ์กลางอ้างอิงตามประกาศคณะ อนุกรรมการกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงฯ ในช่วงวันที่ 1 — 15 ธันวาคม 2552

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 9 มีนาคม 2553--จบ--
http://www.ryt9.com/s/cabt/810490
อ่าน:1222 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
ต้องการสัมภาษณ์ ผู้เพาะเลี้ยงไข่มดแดงขายครับ จากทีมงานTHAI PBS
180.210.216.68: 2563/06/20 08:33:23
สถานีวิทยุไทย เพื่อเด็กและครอบครัว FM 105 MHz มีรายการวิถีทางเลือก (ประเด็นอาชีพทางเลือก)

ต้องการได้ข้อมูลจากเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงมดแดงเพื่อขายไข่มดแดงในเชิงพาณิชย์

อาจทำเป็นฟาร์ม อาชีพหลักหรือเป็นอาชีพเสริม เพื่อเป็นข้อมูลและคำแนะนำให้ผู้ฟัง

จึงต้องการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 16.40-16.50 น.

ติดต่อกลับสุรพงษ์ (โปรดิวเซอร์รายการ) 086 7808302 ขอบคุณครับ
อ่าน:1465 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
ขายรถไถคูโบต้า L4202 DT lสี่สูบ  4x4 พร้อมผาน  4
124.157.176.31: 2553/07/23 17:41:56
ราคา 130000 บาท เบอร์ 089-9347475 เชษ ระยอง
อ่าน:3108 | ความคิดเห็น:3 | แสดงความคิดเห็น
ขายผานตัดหญ้า ขนาด 140 ซม. ราคา 26000 บาท
124.157.176.13: 2563/06/19 10:05:50
สภาพ 90% พร้อมใช้งาน ของอยู่ระยอง
ขายผานตัดหญ้า ขนาด 140 ซม. ราคา 26000 บาท
อ่าน:3729 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
เอเชียฟาร์มเห็ด
124.120.60.174: 2554/07/19 00:25:55
เอเชียฟาร์มเห็ด
จำหน่ายก้อนเชื้อเห็ดทุกชนิดพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเห็ด

12/8 หมู่1 ถนนมิตรไมตรี แขวงคู้ฝั่งเหนือ
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
สนใจติดต่อ  โทร. 083-8516746 , 080-2707017   คุณเสวย  สุภาพรม
Email : mushroomfarmasia@hotmail.com
*มีการรับทำโรงเรือน   *ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเห็ด   * มีการรับประกันคุณภาพ
อ่าน:6244 | ความคิดเห็น:4 | แสดงความคิดเห็น
จำไว้.... อย่าเอาเก้าอี้ ที่เทียบเท่าหัวหน้ามานั่งทำงาน
113.53.173.236: 2563/06/28 12:12:20
จากเมล์ฟอร์เวิร์ด
จำไว้.... อย่าเอาเก้าอี้ ที่เทียบเท่าหัวหน้ามานั่งทำงาน
อ่าน:626 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
ปุ๋ยยูเรีย ตราหัววัวคันไถ ตันละเท่าไหร่ ใครมีแจ้งด้วยนะคะ
113.53.170.84: 2555/07/03 18:29:16
ตอนนี้ปุ๋ยยูเรีย ตราหัววัวคันไถ ราคาตันละเท่าไหร่คะ ขอเบอร์โทรหรืออีเมล์ด้วยนะคะ
อ่าน:46164 | ความคิดเห็น:99 | แสดงความคิดเห็น
จำหน่ายเครื่องมือเกษตร มอเตอร์หินเจียร์ ปั้มลม
118.172.240.158: 2553/02/20 10:47:58
จำหน่ายเครื่องมือเกษตร มอเตอร์หินเจียร์ ปั้มลม

บล็อกลม(ครบชุด)
มอเตอร์หินเจียร์ไฟฟ้า 8"(375 w.)งานเบา
มอเตอร์หินเจียร์สายอ่อน
ปั๊มลมโรตารี่  XM- 2540
ปั๊มลมสายพาน PP-2

เครื่องมืออื่นๆอีกมากมายในราคากันเอง
ดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่

http://rankarthai.com/daijai 


085-070-1034     อุ้ย   ตลอด 24 ชั่วโมง
w.daijai@hotmail.com
ชำระเงินได้ที

   ธนาคารกรุงเทพ สาขาวรจักร

        ชื่อบัญชี  สิริยา  อิ้วบาง

      เลขที่บัญชี  121-063346-5

           โทร  085-070-1034
จำหน่ายเครื่องมือเกษตร มอเตอร์หินเจียร์ ปั้มลม
อ่าน:3345 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
ส่งเสริมสุขภาพสัตว์เลี้ยง  ด้วยธรรมชาติบำบัด
110.164.163.1: 2553/02/20 10:47:56
สำหรับคนที่เลี้ยง สุนัข แมว กระรอก กระต่าย หนู
หากต้องการให้สัตว์เลี้ยงอายุยืน  เราขอแนะนำการให้สารอาหารเสริม(ธรรมชาติ) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสัตว์เลี้ยง
จะทำให้สัตว์เลี้ยงแข็งแรง ไม่ป่วยง่าย

หากคุณกำลังเลี้ยงสุนัข กระต่าย แล้วมีโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หาย เช่น ขี้เรื้อน เบาหวาน ไต ท้องเสียเรื้อรัง
เรามียาสมุนไพรรักษา เห็นผล 100% ปลอดภัยไม่ทำลายตับไต เหมือนสารเคมี

สนใจติดต่อสอบถาม หรือรับยารักษาได้ฟรีที่
บ้านสุขภาพดี คลินิกแพทย์แผนไทย
นายสัตวแพทย์สมหมาย 
โทร.0879020088
อ่าน:552 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
2294 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 229 หน้า, หน้าที่ 230 มี 4 รายการ
|-Page 195 of 230-| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 |
การใชปุยและปญหาไนเทรตในสับปะรด
Update: 2553/02/20 10:47:38 - Views: 808 | Ans: 0
แหล่งรับซื้อเห็ด และไข่ไก่ ในจังหวัดอุตรดิตถ์
Update: 2554/09/14 11:03:32 - Views: 3648 | Ans: 4
ปูนขาวเพื้อการเกษตร ทุกชนิด ปูนขาวไฮเดรต,ปูนขาวร้อน,และอื่นๆ ติดต่อคุณเนตร 0861122354 ค่ะ
Update: 2557/04/30 20:31:13 - Views: 2202 | Ans: 3
ขายรถไถเดินตามพร้อมรถลากแถมตัวพรวนและผานให้ครบชุดขายเพียง35,000บาทส่งฟรีถึงที่ โทรอ็อด 088 450 6961
Update: 2553/09/30 08:04:44 - Views: 8343 | Ans: 1
ขายรถไถเดินตามพร้อมรถลากแถมตัวพรวนและผานให้ครบชุดขายเพียง35,000บาทส่งฟรีถึงที่ โทรอ็อด 088 450 6961
นวัตกรรมใหม่ มีดกรีดยาง ชนิดถอดเปลียนใบมีดได้
Update: 2563/06/17 10:33:33 - Views: 4678 | Ans: 4
นวัตกรรมใหม่ มีดกรีดยาง ชนิดถอดเปลียนใบมีดได้
กำจัดหนอนกอในนาข้าว ป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคข้าวใบไหม้ โรคาต่างๆจากเชื้อรา..
Update: 2563/02/18 11:02:42 - Views: 124 | Ans: 1
กำจัดหนอนกอในนาข้าว ป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคข้าวใบไหม้ โรคาต่างๆจากเชื้อรา..
เงินกู้จากแบงค์ไทย  สมัครวันนี้ ฟรี..ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี 
Update: ././. .:.:. - Views: 949 | Ans: 0
เงินกู้จากแบงค์ไทย  สมัครวันนี้ ฟรี..ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี 
ไวน์หมากเม่าภูพานเพชร แยมหมากเม่าภูพานเพชร ต้นพันธุ์หมากเม่าภูพานเพชร "ภูพานเพชร" ผู้นำตลาดหมากเม่าระดับสากล
Update: 2563/06/19 17:32:26 - Views: 789 | Ans: 0
ทุเรียนใบไหม้ ในช่วงอาการร้อนชื้น แดดจัด และมีฝนตกมาใบบางครั้ง
Update: 2563/04/21 09:11:49 - Views: 69 | Ans: 0
ทุเรียนใบไหม้ ในช่วงอาการร้อนชื้น แดดจัด และมีฝนตกมาใบบางครั้ง
ดินในไร่ของเรา ปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ไหนดี? การเลือกพันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะกับดินในพื้นที่ปลูกของเรา
Update: 2563/06/13 20:30:45 - Views: 81 | Ans: 4
ดินในไร่ของเรา ปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ไหนดี? การเลือกพันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะกับดินในพื้นที่ปลูกของเรา
ดินในไร่ของเรา ปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ไหนดี? การเลือกพันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะกับดินในพื้นที่ปลูกของเรา
© FarmKaset.ORG