ฟาร์มเกษตร (ครบเครื่อง เรื่องปุ๋ยยาฯ)
หน้าแรก | ตามสินค้า | สั่งซื้อ | ติดต่อเรา
FB | iLab | อยากเป็นตัวแทนจำหน่าย | Eng Site
[sort by : last post | last update] wiki เกษตร ที่ใครๆก็โพสได้..
+ โพสเรื่องใหม่ | + เลือกหน้า | All contents

 
ติดตามสินค้าที่คุณสั่ง
คุณ อาจหาญ จตุรพรไพร , อังคาร 26 มกราคม 2564 21:33:15, เลขจัดส่ง SMAM000รออัพเดท
คุณ เริงศักดิ์ วัชรสาธิต, อังคาร 26 มกราคม 2564 18:59:30, เลขจัดส่ง SMAM000รออัพเดท
น้ำดื่มเมธาทิพย์, อังคาร 26 มกราคม 2564 10:16:15, เลขจัดส่ง SMAM000227844
คุณ สันติ โยธารักษ์, จันทร์ 25 มกราคม 2564 21:01:01, เลขจัดส่ง SMAM000227842
คุณ ทัศน์วรรณ แพงด่าน , จันทร์ 25 มกราคม 2564 15:58:43, เลขจัดส่ง SMAM000227843
คุณ ศิริลักษณ์ สุชาโต, จันทร์ 25 มกราคม 2564 12:44:46, เลขจัดส่ง SMAM000227700
คุณ ณรงค์ บุตวงศ์, จันทร์ 25 มกราคม 2564 09:58:43, เลขจัดส่ง SMAM000227695
น.ส.กรณิกา วิเศษศรี, จันทร์ 25 มกราคม 2564 09:45:43, เลขจัดส่ง SMAM000227699
คุณ พงษ์ศักดิ์. พงษ์เจริญ, จันทร์ 25 มกราคม 2564 09:43:53, เลขจัดส่ง SMAM000227701
คุณ จรี ถนอมวงษ์ , อาทิตย์ 24 มกราคม 2564 20:34:53, เลขจัดส่ง SMAM000227703
ดูรายการจัดส่งทั้งหมด
รับซื้อไก่ 3 สาย
49.230.209.6: 2561/08/18 14:09:02

รับซื้อไก่ 3 สาย จำนวนมาก

0879332023

อ่าน:3995 | ความคิดเห็น:3 | แสดงความคิดเห็น
นวัตกรรมอาหารสำหรับพืช
101.51.71.171: 2559/01/03 21:38:08

เอส- แมททริกซ์ Organic 100% ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ ผู้บริโภค_และสิ่งแวดล้อม ติดต่อ 084-4743390 laughing

อ่าน:895 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
ซีพี นำร่องเกษตรกรปลูกข้าวโพดถูกวิธี
124.121.1.143: 2558/12/02 16:07:55

ซีพี นำร่องเกษตรกรปลูกข้าวโพดถูกวิธี มุ่งลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต ได้มาตรฐานการผลิตสินค้าปลอดภัย สร้างรายได้ยั่งยืน ตรวจสอบย้อนกลับได้

บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดอย่างถูกวิธีในโครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน”เป้าหมายเพิ่มผลผลิต 30% ลดต้นทุน 15% สร้างรายได้เพิ่มสูง เตรียมขยายการเพาะปลูกครอบคลุมพื้นที่ 225,000 ไร่ ทั่วประเทศ ในปี 2562

นายไพศาล เครือวงศ์วานิช รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โครงการ“เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” เป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) คู่ค้าธุรกิจ เกษตรกร และ บริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วส เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปลูกข้าวโพดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินจนถึงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ลดการใช้สารเคมี การเผาตอซัง ลดการบุกรุกผืนป่า และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเพาะปลูก ที่สำคัญเป็นการดูแลห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ เริ่มโครงการนำร่องดังกล่าวตั้งปี 2557 ที่ ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และผลการดำเนินโครงการฯ สามารถยกระดับรายได้เกษตรกรจากต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง 25% จากกิโลกรัมละ 6.09 บาท เหลือ 4.55 บาท ขณะที่ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 57% จาก 645 กก. เป็น 1,011 กก./ไร่ ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“เป้าหมายที่สำคัญของโครงการนี้ คือ การรณรงค์ให้เกษตรกรเพาะปลูกในพื้นที่ที่ถูกฏหมาย ไม่บุกรุกป่า สามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้ ผลสำเร็จของโครงการฯ ทำให้เกษตรกรในบางพื้นที่มีการรวมกลุ่มเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆในวงกว้าง ซึ่งถือเป็นการพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ” นายไพศาล กล่าว

บริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วส กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ยังส่งเสริมให้เกษตรกรในโครงการปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 4402-2553 (Thai Agricultural Standard – TAS 4402-2010, Good Agricultural Practices for Maize) อีกทั้งยังจะส่งเสริมและผลักดันให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย

นายไพศาล กล่าวต่อไปว่า บริษัทฯ มีแผนขยายขอบเขตการดำเนินโครงการฯให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรโดยบริษัทฯ มีเป้าหมายจะขยายจานวนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้ได้ 14,480 ราย หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 225,000 ไร่ ภายในปี พ.ศ. 2562 โดยในปี 2558 บริษัทสามารถขยายโครงการไปยัง 16 จังหวัด มีเกษตรกรเข้าอบรมในโครงการฯ มากกว่า 3,400 คน คิดเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดกว่า 83,000 ไร่

นอกจากนี้ ด้วยความห่วงใยและตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีกรอบแนวนโยบายในการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของข้าวโพด อันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยมีแนวทางในกระบวนการดังนี้คือ จัดทำรายชื่อผู้รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงรายชื่อเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดทุกพื้นที่โดยอาศัยข้อมูลจากการรวบรวมอ้างอิงตามเอกสารสิทธิ์ที่ดิน หรือข้อมูลที่เกษตรกรลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มีการรับรองสิทธิ์โดยหน่วยงานราชการเท่านั้น ซึ่งกำหนดให้ใช้ระบบฯ อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป

อ่าน:1273 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
น้ำบาดาล
171.96.184.199: 2558/11/22 08:22:09

ต้องการเจาะน้ำบาดาลอยู่ในพื้นที่นครราชสีมาอยากทราบรายละเอียดและค่าใช้จ่ายเบื้องต้นครับ

อ่าน:1195 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
รับซื้อมันเส้นสะอาด จำนวนมาก ราคาดีที่สุด
49.48.40.204: 2558/12/10 13:45:36

laughing รับซื้อมันเส้นสะอาด ตลอดทั้งฤดูกาล

ราคาขึ้นลงตามท้องตลาด

0928395423

อ่าน:1526 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
ไซโลโรงสีมือสอง สภาพดีเยี่ยม
110.77.248.167: 2558/09/10 10:48:27

ไซโลโรงสีมือสอง สภาพดีเยี่ยม
ไซโล (silo) หมายถึง ถังขนาดใหญ่ใช้บรรจุวัสดุปริมาณมวล (bulk material) ในอุตสาหกรรมอาหารใช้เพื่อการเก็บอาหารหลายชนิด เช่น เมล็ดธัญพืช (cereal grain) เช่น ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลีแป้ง น้ำตาล อาหารสัตว์ หรืออาหารเหลว เช่น น้ำนมน้ำผลไม้ เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นปริมาณมาก มักมีการควบคุมสภาพการเก็บรักษา เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์เพื่อให้เก็บรักษาได้นานและปลอดภัย (ข้าวเปลือกความชื้นน้อยกว่า 17 % เก็บในไซโลได้ประมาณหนึ่งปี) จากจุลินทรีย์ก่อโรค (pathogen) เชื้อรา (mold) ที่สร้างสร้างสารพิษ mycotoxin และอันตรายจากการทำลายของแมลง สัตว์กัดแทะ

กลุ่ม Silo ซึ่งจะตั้งกลางแจ้งทั้งหมด และมีระบบลำเลียงการส่งข้าวเปลือก ที่เรียกว่ากระพ้อ ในการส่งข้าวเปลือกไปยัง Silo ต่างๆ มีระบบอบข้าวเปลือกด้วยการใช้น้ำร้อนและใช้พัดลมในการดูดความร้อนผ่านข้าว เปลือก

กลุ่มตะแกรงร่อน จะเป็นส่วนคัดแยกข้าวเปลือกกับสิ่งสกปรก และมีระบบไซโคลน ดูดฝุ่นและสายพานลำเลียงข้าวเปลือก ซึ่งในส่วนของตะแกรงล่อน อยู่ในอาคารทั้งหมด

กลุ่มพลังงานความร้อน โดยเครื่องจักรทั้งหมดอยู่ในอาคารทั้งหมด (สภาพเยี่ยม)

สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณยรรยง โทร : 0844390888
Call Center : 1735
http://www.saaa.co.th/silo
e-mail: onlinemarketing@saaa.co.th

ไซโลโรงสี, ไซโล, ขายไซโล, จำหน่ายไซโล, ไซโลมือสอง, โรงสี, ถังไซโล

อ่าน:1552 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
ศรีราชา จุดกำเนิดการสร้างงานสร้างอาชีพที่ยั่งยืนแก่เกษตรกรของซีพีเอฟ
134.196.212.55: 2558/08/28 10:55:11

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พื้นที่แห่งแรกของการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อย ที่ได้มีส่วนสร้างงานสร้างรายได้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและมาตรฐานการผลิต และสร้างความสำเร็จแก่เกษตรกรไทย และยังคงเดินหน้าสร้างการเติบโตให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

นายดวงมนู ลีลาวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจเป็ด-ไก่กระทง ซีพีเอฟ กล่าวว่า การส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงไก่เนื้อในพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ของบริษัท เมื่อ 40 ปีที่แล้ว (พ.ศ. 2518) ถือเป็นจุดเริ่มแรกของการสร้างงานสร้างอาชีพของเกษตรกร ตามแนวคิดของนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี ที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรไทยได้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น และเป็นคู่ค้าของบริษัทที่มีความรู้ความเข้าใจในการเป็นต้นทางการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและมีมาตรฐานสูงจนถึงทุกวันนี้

“โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อย” ในพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญของวงการเกษตรกรรมบริษัทได้มีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรไทยให้เทียบเท่ากับมาตรฐานของบริษัทและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัย และถือเป็นจุดเริ่มแรกของการสร้างความสำเร็จของอาชีพเกษตรกร ช่วยยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยให้มั่นคงขึ้น และมีความยั่งยืน” นายดวงมนูกล่าว

นางสมพร ชูชื่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บุตรของนายแถม ชูชื่นซึ่งเป็นเกษตรกรรายแรกที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ศรีราชา มองว่าการเข้าร่วมโครงการฯ กับซีพีเอฟเมื่อ 40 ปีที่แล้ว นอกจากครอบครัวฐานะที่มั่นคงขึ้นแล้ว ตัวเองและครอบครัวยังได้ทั้ง “โอกาส” และ “ความสามารถ” ในการศึกษาต่อและการลงทุนในอาชีพอื่นๆ ตามความสนใจและความถนัด ย้อนหลังไปก่อนที่พ่อตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ พ่อได้ศึกษาข้อมูลและปรึกษากับหน่วยงานราชการ จนมั่นใจว่าระบบที่บริษัทเข้ามาส่งเสริมดีต่อเพื่อนเกษตรกรทุกคน จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ เป็นคนแรกของโครงการฯ ซึ่งได้เปลี่ยนฐานะของครอบครัวจากเดิมที่มีรายได้ไม่แน่นอนจากไร่มันและสับปะรดปีละ 1-2 ครั้ง มามีรายได้ที่แน่นอนขึ้นปีละ 5-6 รอบ ส่งผลให้ครอบครัวและผู้ที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีฐานะมั่นคงขึ้น และทุกคนในโครงการยังได้รับการถ่ายทอดความรู้และแนวทางการเลี้ยงไก่ที่เป็นมาตรฐานและปลอดภัยจากบริษัทอย่างจริงจัง แม้ว่า ปัจจุบันครอบครัวเลิกเลี้ยงไก่แล้ว และตนเองมายังได้นำความรู้และทักษะที่ได้จากการร่วมโครงการฯ มาใช้ประโยชน์กับการพัฒนาชุมชนบ้านเกิดให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปได้

นายดวงมนูกล่าวต่อว่า จากความสำเร็จของการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ศรีราชาส่งผลให้บริษัทนำไปต่อยอดและขยายการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรรายย่อยในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่น ได้แก่ ไก่ไข่ สุกร ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์กับซีพีเอฟทั่วประเทศรวม 5,000 ราย โดยเป็นเกษตรกรในพื้นที่ศรีราชา จำนวน 58 ราย ซึ่งส่วนใหญ่ร่วมโครงการกับบริษัทนานกว่า 10 ปีขึ้นไป มีกำลังการผลิตไก่กระทงประมาณ 1.2 ล้านตัวต่อปี เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบสำหรับธุรกิจห้าดาว และธุรกิจร้านอาหารชั้นนำ

นายบุญให้ ศิริมงคล เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เลี้ยงไก่เนื้อกับซีพีเอฟมาร่วมระยะเวลา 29 ปี ปัจจุบันเลี้ยงไก่เนื้อประมาณ 15,000 ตัว กล่าวว่า “ถ้าไม่เชื่อมั่นในซีพีเอฟ ผมคงไม่เลี้ยงมานานขนาดนี้” เพราะจากการร่วมโครงการฯ กับซีพีเอฟ นอกจากชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวคุณลุงบุญให้มีความมั่นคงขึ้นแล้ว คุณลุงมองว่า ความจริงใจในการทำธุรกิจระหว่างกันมีส่วนช่วยสร้างความสำเร็จให้กับคุณลุงจนถึงทุกวันนี้ ลุงเอาใจใส่ดูแลไก่ให้ได้มาตรฐาน ขณะที่บริษัทช่วยลดความเสี่ยงเรื่องการตลาดและให้ความรู้ รวมทั้งช่วยให้ลุงมีเครดิตกู้เงินเพื่อขยายการผลิตสร้างการเติบโตทันทีเมื่อมีโอกาส

นางสำรวย คงสุข เกษตรกรที่ร่วมโครงการมา 14 ปี กล่าวว่า การเรียนรู้และเทคโนโลยีในการจัดการฟาร์มไก่จากซีพีเอฟที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ส่งผลให้ฟาร์มได้รับคัดเลือกเป็นฟาร์มตัวอย่างเพื่อเปิดให้เกษตรกรจากต่างประเทศเข้ามาดูงานอย่างต่อเนื่อง และการที่ครอบครัวมีฐานะที่มั่นคง ได้ช่วยสร้างความสำเร็จและเปิดโอกาสให้ลูกทั้งสองคนสามารถศึกษาต่อจนจบการศึกษาในระดับสูงตามความสามารถ ซึ่งช่วยสร้างความภูมิใจให้กับคุณสำรวยและสามี

ส่วนนายพินิจ ภิบาลวงษ์ เข้าร่วมโครงการฯ 14 ปี กล่าวว่า ความสำเร็จในวันนี้มาจากการได้คู่ค้าที่ดี ที่ให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ที่ทันสมัย และมีระบบการป้องกันโรคที่ดี เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐานสูงเทียบเท่ากับการผลิตของบริษัท ซึ่งส่งผลให้ผลตอบแทนที่ได้รับเป็นที่น่าพึงพอใจ อีกทั้งไม่ต้องกังวลเรื่องความเสี่ยงทางการตลาด ตนเองจึงทำฟาร์มด้วยความมั่นใจจนขยายฟาร์มเพิ่มเติมจนปัจจุบันเลี้ยงไก่ร่วม 2 แสนตัวแล้ว

“จากความสำเร็จของเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ศรีราชาตลอดระยะเวลา 40 ปี ซีพีเอฟก็ยังคงไม่หยุดเดินหน้าสร้างความสำเร็จให้กับเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ รวม 5,000 รายทั้งในพื้นที่ศรีราชา และพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมยกระดับฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรที่ร่วมโครงการ และสร้างความรู้และโอกาสให้เกษตรกรเหล่านี้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้ช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยการเป็นต้นทางการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยสู่ผู้บริโภคต่อไป” นายดวงมนูกล่าว./

ที่มา: http://news.cpfworldwide.com/highlight.php?hid=317

อ่าน:1569 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
รับซื้อเหง้าสับปะรดทั่ว ราคาดี ไม่ต้องปอกขาว
1.10.244.147: 2562/09/03 15:49:37

บริษัท จอยวิน เนเจอรัล โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด


เป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดประจวบฯ รับซื้อเหง้าสับปะรด ไม่ต้องปอกขาว ราคาดี รับซื้อได้ทุกวัน ถ้าระยะทางไกล มีค่าน้ำมันพวกให้

สนใจติดต่อ 0923455400 ซัน หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานด้านการตลาด

ที่อยู่โรงงาน:1080 หมู่6 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบฯ 77210

อ่าน:3015 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
วันนี้อาชีพเลี้ยงหมูได้เปลี่ยนอดีตชาวนาให้สามารถจับเงินปีละล้าน
171.100.122.145: 2558/07/17 17:07:14

"วันนี้อาชีพเลี้ยงหมูได้เปลี่ยนอดีตชาวนาให้สามารถจับเงินปีละล้าน" มติชน สุดสัปดาห์ ฉ. 1811 ได้ลงบทความ "สระฐินฟาร์ม" เปลี่ยนชาวนามาเป็นคนเลี้ยงหมู... ทำให้ได้คิดว่าคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงอาชีพได้ และอาจนำพาซึ่งโอกาสที่คาดไม่ถึง เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนที่มีความพยายาม และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง

อ่าน:1415 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
จากสนามรบสู่ฟาร์มหมู พลิกอาชีพยั่งยืน
171.100.122.145: 2558/07/11 19:11:43

https://www.youtube.com/watch?v=_CU8ex6XlZo

ท่ามกลางสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย จนคุกคามความสุขสงบของชีวิตมนุษย์ไม่เว้นวัน ด้วยสภาวะแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเพื่ออยู่รอด ที่ซึ่งความสุขกับการได้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกับครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักได้จางหายไป ทำให้ จ.ส.อ.ธนพงศ์ ใจภักดี อดีตนายทหารที่รับราชการมากว่า 22 ปี ตัดสินใจหันเหชีวิตมาเป็นเกษตรกรในโครงการคอนแทรคฟาร์มกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ และได้เป็นเจ้าของกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรที่นอกจากจะมีรายได้ที่ยั่งยืนแล้ว ยังได้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอย่างที่เคยวาดฝันไว้อีกด้วย

ในครั้งนี้ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนธนพงศ์ฟาร์ม บ้านเลขที่ 46/1 หมู่ 1 ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี และพูดคุยกับเจ้าของฟาร์มอย่างเป็นกันเอง จ.ส.อ.ธนพงศ์ ในวัย 47 ปีเล่าให้ฟังว่า ก่อนหน้าที่จะผันตัวมาเป็นเกษตรกรนั้น ตนรับราชการทหารที่ต้องใช้เวลาเดินทางไปทำงานในแต่ละวันค่อนข้างนานและทำงานหนัก อีกทั้งค่าใช้จ่ายระหว่างวันก็มีจำนวนมาก ทำให้เงินเก็บในแต่ละเดือนมีน้อย และที่สำคัญคือไม่มีเวลาให้กับครอบครัว ตนจึงเริ่มมองหาอาชีพที่สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงยั่งยืน และเป็นอาชีพที่ตนจะสามารถใช้เวลาดูแลและอยู่กับครอบครัวได้อย่างเต็มที่ด้วย

“ในตอนแรกผมยังคิดไม่ออกว่าจะประกอบอาชีพอะไรดี แต่ประจวบเหมาะกับที่ญาติของผมเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมกับโครงการของทางซีพีเอฟพอดี เขาจึงสนับสนุนให้ผมเข้าร่วม เพราะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ที่ดีและมั่นคง” ธนพงศ์ กล่าวถึงที่มาของการเลือกมาเป็นเกษตรกรอย่างเต็มตัว

หลังจากทำการศึกษาเกี่ยวกับโครงการคอนแทรคฟาร์มของทางซีพีเอฟแล้ว ธนพงศ์จึงตัดสินใจเข้าร่วมเป็นเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรขุน พนมสารคาม และด้วยความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วจากความช่วยเหลือจากญาติ ธนพงศ์จึงเริ่มสร้างโรงเรือนสุกร 600 แม่ ขึ้นในปี 2554 พร้อมกับตัดสินใจลาออกจากราชการก่อนกำหนดเพื่อทุ่มเทเวลาให้กับอาชีพใหม่นี้อย่างเต็มที่ และจากรายได้ที่ได้รับอย่างต่อเนื่อง เขาจึงขยายธุรกิจด้วยการสร้างโรงเรือนสุกรเพิ่มอีกในปี 2555

นอกจากนี้ ทางซีพีเอฟได้เข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสุกรแบบโรงเรือนระบบปิดปรับอากาศหรืออีแวป (EVAP) ซึ่งช่วยควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการเลี้ยงสุกรในแต่ละช่วงอายุ ทำให้สุกรไม่มีความเครียดและเจริญเติบโตได้ดี ส่งผลให้ได้ผลผลิตที่ดีในเวลาที่รวดเร็ว โดยมีระยะเวลาการเลี้ยงประมาณ 5 เดือน รอบการเลี้ยง 1-2 รุ่นต่อปี ที่สำคัญบริษัทยังส่งเสริมการเลี้ยงสุกรด้วยระบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น ไบโอแก๊ส ทำให้ฟาร์มสุกรของนายธนพงศ์เป็นฟาร์มที่ถูกสุขอนามัย บนพื้นฐานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ทางด้านการเลี้ยงสุกร ซีพีเอฟก็เข้ามาให้ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมดูแลตลอดกระบวนการเป็นอย่างดี ธนพงศ์เล่าว่า ก่อนการเลี้ยงหมูในแต่ละรอบ จะเริ่มจากการเตรียมโรงเรือนไว้ให้พร้อมด้วยการล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อก่อนนำหมูเข้าโรงเป็นเวลา 5-7 วันแล้วประสานงานกับซีพีเอฟให้นำสุกรชุดใหม่เข้าเลี้ยง ขณะเดียวกันต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หลอดไฟกกเพื่อให้ความอบอุ่นกับลูกสุกรหย่านมที่อายุ 16-20 วัน เมื่อทุกอย่างพร้อมก็ทำให้ขั้นตอนเป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่ยุ่งยาก ยิ่งไปกว่านั้นซีพีเอฟยังให้ความใส่ใจอย่างสม่ำเสมอโดยการส่งสัตวบาลและผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำและติดตามผล รวมไปถึงการส่งคนงานเข้าไปฉีดวัคซีนตามช่วงอายุที่กำหนด จากนั้นจะเลี้ยงสุกรต่อไปอีกประมาณ 5 เดือน ก็สามารถจับออกขายได้โดยมีซีพีเอฟเป็นตลาดรองรับผลผลิตทั้งหมด เท่ากับการร่วมโครงการในระบบประกันรายได้ที่ซีพีเอฟดำเนินการอยู่นี้ เป็นการปิดประตูความเสี่ยงให้กับเกษตรกร เนื่องจากบริษัทเข้ามารองรับแทน

ธนพงศ์ยังอธิบายให้ฟังด้วยว่า ถึงแม้การรับราชการจะเป็นอาชีพที่มั่นคง แต่ก็มีข้อจำกัดหลายอย่าง ที่สำคัญคือไม่ได้อยู่กับครอบครัวอย่างที่ต้องการ เมื่อหันมาประกอบอาชีพเกษตรกรกับซีพีเอฟ ปัญหาเหล่านั้นก็หายไป ได้ใช้เวลาอยู่บ้านกับครอบครัวมากขึ้น และยังมีเงินเก็บที่นอกเหนือจากเงินบำนาญจากทางราชการด้วย ทำให้ในปัจจุบันตนมีความสุขกับการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก เพราะได้ประกอบอาชีพที่ให้ความพึงพอใจทั้งด้านการเงินและคุณภาพชีวิตอย่างลงตัวที่สุด

“การที่ซีพีเอฟได้เข้ามาสนับสนุนให้เกิดอาชีพมั่นคงเช่นนี้ นอกจากจะเป็นส่วนช่วยให้เกิดการกระจายรายได้แก่เกษตรกรแล้ว ยังช่วยสร้างความสุขให้กับผมและครอบครัวเป็นอย่างมาก ผมคิดไม่ผิดที่ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นเกษตรกรอย่างเต็มตัวกับซีพีเอฟ” ธนพงศ์ กล่าวทิ้งท้าย

บรรยายใต้ภาพ
จ.ส.อ.ธนพงศ์ ใจภักดี

เครดิตจาก มติชน สุดสัปดาห์

อ่าน:1131 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
432 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 43 หน้า, หน้าที่ 44 มี 2 รายการ
|-Page 33 of 44-| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
รูปภาพสมาคมชาวไร่อ้อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กุมภวาปี) สมาคมอิสานเหนือ (หนองหาน) และ มุกดาหาร ไปดูงานที่ อ.ด่านช้าง จ. สุพรรณ ค่า
Update: 2563/06/17 22:50:44 - Views: 17679 | Ans: 11
รูปภาพสมาคมชาวไร่อ้อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กุมภวาปี) สมาคมอิสานเหนือ (หนองหาน) และ มุกดาหาร ไปดูงานที่ อ.ด่านช้าง จ. สุพรรณ ค่า
ปลูกอ้อยให้ได้ผลด้วยปุ๋ยครบวงจร
Update: 2555/08/23 11:47:40 - Views: 3204 | Ans: 2
มันสำปะหลังผลผลิตต่ำ! เพราะขาดธาตุ สังกะสี เพราะเกี่ยวข้องกับการสร้าง คลอโรฟิลล์ สังเคราะห์โปรตีน ส่งเสริมการใช้ฟอสฟอรัส และไนโตรเจน ฯลฯ
Update: 2563/06/13 10:45:52 - Views: 229 | Ans: 0
มันสำปะหลังผลผลิตต่ำ! เพราะขาดธาตุ สังกะสี เพราะเกี่ยวข้องกับการสร้าง คลอโรฟิลล์ สังเคราะห์โปรตีน ส่งเสริมการใช้ฟอสฟอรัส และไนโตรเจน ฯลฯ
มันสำปะหลังผลผลิตต่ำ! เพราะขาดธาตุ สังกะสี เพราะเกี่ยวข้องกับการสร้าง คลอโรฟิลล์ สังเคราะห์โปรตีน ส่งเสริมการใช้ฟอสฟอรัส และไนโตรเจน ฯลฯ
ป้องกัน รักษา ทุเรียนยอดแห้ง ทุเรียนก้านธูป โรคยอดไม้กวาดทุเรียน
Update: 2563/12/09 12:26:28 - Views: 71 | Ans: 0
ป้องกัน รักษา ทุเรียนยอดแห้ง ทุเรียนก้านธูป โรคยอดไม้กวาดทุเรียน
🔥หากพบ หนอนเจาะทุเรียน ทุเรียนใบไหม้ เพลี้ยไก่แจ้ โรคใบจุดทุเรียน เพลี้ยต่างๆ
Update: 2563/02/17 10:37:59 - Views: 226 | Ans: 0
🔥หากพบ หนอนเจาะทุเรียน ทุเรียนใบไหม้ เพลี้ยไก่แจ้ โรคใบจุดทุเรียน เพลี้ยต่างๆ
ทิศทางเกษตรไทย​ ปี​ 2563
Update: 2563/11/15 14:29:12 - Views: 264 | Ans: 1
ทิศทางเกษตรไทย​ ปี​ 2563
การฟื้นฟูต้นไม้ ไม่ดอก ไม้ประดับ ที่เป็นโรคต่างๆ ให้กลับมาสมบูรณ์ แข็งแรง เหมือนเดิม
Update: 2563/11/17 10:42:28 - Views: 51 | Ans: 0
การฟื้นฟูต้นไม้ ไม่ดอก ไม้ประดับ ที่เป็นโรคต่างๆ ให้กลับมาสมบูรณ์ แข็งแรง เหมือนเดิม
แนวโน้มราคายางปี 2555 มีโอกาสขยับขึ้นจากปัจจุบัน
Update: 2555/07/26 08:09:37 - Views: 2167 | Ans: 0
แนวโน้มราคายางปี 2555 มีโอกาสขยับขึ้นจากปัจจุบัน
โรคเปลือกแตก ยางไหล กิ่งแห้ง ที่เกิดกับไม้ยืนต้นต่างๆ แก้ได้ด้วย ไอเอส
Update: 2562/09/05 11:37:21 - Views: 1211 | Ans: 0
โรคเปลือกแตก ยางไหล กิ่งแห้ง ที่เกิดกับไม้ยืนต้นต่างๆ แก้ได้ด้วย ไอเอส
โรคเปลือกแตก ยางไหล กิ่งแห้ง ที่เกิดกับไม้ยืนต้นต่างๆ แก้ได้ด้วย ไอเอส
FK Talk: กำลังเข้าสู่ฤดูหนาว อย่าลืมใช้ปุ๋ยน้ำปลอดสารพิษจากเรา ดูแลพืชของคุณนะครับ
Update: 2557/10/05 09:05:14 - Views: 1614 | Ans: 0
© FarmKaset.ORG | อนุญาโตตุลาการ | สถาบันอนุญาโตตุลาการ