ฟาร์มเกษตร
ชีวิตเกษตร ครบวงจร
บทความนี้อยู่ในหมวด: Agri live update | อ่านแล้ว 1192 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้

ประชารัฐพัฒนา OTOP Potential Growth มิติใหม่ความร่วมมือทางวิชาการรัฐ-เอกชน

ประชารัฐพัฒนา OTOP Potential Growth มิติใหม่ความร่วมมือทางวิชาการรัฐ-เอกชน

OTOP Potential Growth - เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อเพิ่มขีด..

data-ad-format="autorelaxed">

OTOP Potential Growth

เมื่อวัน 8 กันยายน 2559 เวลา 11.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี   นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ประชารัฐพัฒนา OTOP Potential Growth”  ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนที่ขับเคลื่อนงานในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายจรูญศักดิ์ ฉวีศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักพัฒนาระบบและกลยุทธ์งานบุคคล บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และผู้บริหารสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมงานแถลงข่าว

 

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เผยว่า ตามที่รัฐบาล ได้กำหนดนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทั้งประเทศโดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการร่วมกับภาครัฐเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศในเรื่อง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนในฐานะเป็นกลไกของรัฐและมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการชุมชนของตนสู่ชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง โดยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ทั้งนี้ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tampon One Product: OTOP) เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายประชารัฐสานพลังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการสนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยอาศัยกลไกของคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในระดับอำเภอ (พัฒนาการอำเภอและ   พัฒนากร) ทำหน้าที่ค้นหาปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการ OTOP ใน 5 ด้าน คือ 1) การเข้าถึงปัจจัยการผลิต 2) การบริหารจัดการ 3) องค์ความรู้ 4) การตลาด และ 5) การประชาสัมพันธ์และการรับรู้ เพื่อให้ OTOP เติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมต่อไป                      

 

กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (PIM  HR Excellence  Center)  สถาบันการศึกษาในสังกัดบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการประชารัฐพัฒนา “OTOP Potential Growth” จัดทำแนวทางหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาการอำเภอเพื่อเป็นพี่เลี้ยงพัฒนากร และฝึกอบรมพัฒนากรให้มีความสามารถในการเป็นที่ปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ OTOP พร้อมจัดทำสื่อประกอบการฝึกอบรมในรูปแบบวิดิทัศน์ (Best Practice : OTOP) โดยทั้งสองฝ่ายร่วมกันกำหนดกรอบเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรม จำนวน ๒ หลักสูตร โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ Action Learning และเรียนรู้จาก Best Practice คือ

 

(๑) หลักสูตรการทำงานแบบพันธมิตรธุรกิจ (Business Partnership for OTOP Potential Growth)

สำหรับฝึกอบรมพัฒนาการอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างแนวคิดการทำงานแบบพันธมิตรธุรกิจกับผู้ประกอบการ OTOP และเป็นพี่เลี้ยงให้กับพัฒนากร เสริมแนวคิดในการเป็นหัวหน้าทีมที่ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนากร  เนื้อหาวิชาการ มีเรื่องแนวคิดการทำงานแบบพันธมิตรธุรกิจ  บทบาทการทำงานกับผู้ประกอบการ OTOP แบบพันธมิตรธุรกิจ การวิเคราะห์และถอดบทเรียนจาก Best Practice OTOP แนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก การทำแผนธุรกิจ  และทักษะการเป็นพี่เลี้ยงพัฒนากร เป้าหมายจำนวน ๙๕๔ คน ๑๑ รุ่น ๆ ละ ๓ วัน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ๑๑ แห่ง ทั่วประเทศ

 

(๒) หลักสูตรการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ OTOP

สำหรับฝึกอบรมพัฒนากร เพื่อให้ความรู้ทางธุรกิจเพื่อเป็นที่ปรึกษา ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP และความรู้การจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อกระตุ้นยอดขายรายผลิตภัณฑ์ เนื้อหาวิชาการมีเรื่องบทบาทของพัฒนากรกับการทำงานแบบพันธมิตรธุรกิจ การ วิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจ OTOP จากกรณีศึกษา Best Practice OTOP การทำแผนธุรกิจกระตุ้นยอดขาย และการเป็นที่ปรึกษา OTOP   เป้าหมาย จำนวน ๓,๗๔๕  คน  ๓๘ รุ่นๆ ละ ๓ วัน  ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ๑๑ แห่ง ทั่วประเทศ

 

สำหรับความร่วมมือทางด้านวิชาการครั้งนี้ กรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้บุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เช่น พัฒนาการอำเภอ/หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ มีทักษะในการเป็นคู่คิดทางธุรกิจและสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้แก่พัฒนากร ส่วนพัฒนากรก็จะสามารถเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ OTOP ได้ และที่สำคัญที่สุดคือมีแผนพัฒนา OTOP ระดับ ๑-๓ ดาว ในความรับผิดชอบรายผลิตภัณฑ์ 1 รายการต่อหนึ่งคน เพื่อเพิ่มยอดขายตามแผน และใช้เป็นการฝึกปฏิบัติ (Action Learning) สำหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต รวมถึงกรณีศึกษา (Best Practice) ของผลิตภัณฑ์ OTOP สามารถนำมาใช้ซ้ำเพื่อขยายผล เป็น E-learning & Knowledge Management (KM) องค์ความรู้ของกรมการพัฒนาชุมชน และในส่วนของความร่วมมือกับบริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กรมฯ ได้หารือเบื้องต้นเกี่ยวกับช่องทางการนำสินค้า OTOP จำหน่ายในร้าน เซเว่นอีเลฟเว่น ซึ่งจะมีความชัดเจนมากขึ้นในโอกาสต่อไป...      อธิบดีฯ เผย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการพัฒนาชุมชน


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 1192 คน £

ส่งออกผลผลิตเกษตรไปยังต่างประเทศโดยตรง! ถ่ายรูปผลผลิตของคุณ ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ ข้าว ทุเรียน มังคุด ผลไม้ต่างๆ แล้วโพสลง AECfocus.com ในห้อง Agriculture พร้อมให้ข้อมูลติดต่อกลับมายังคุณโดยละเอียด ที่อยู่ อีเมล์ เฟสบุ๊ค ไลน์ไอดี เบอร์ศัพท์ โดยให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

ปุ๋ยตรา FK แตกต่าง และดีกว่าอย่างไร?

พิจารณากราฟการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ย FK ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ตามกราฟด้านล่าง

กรุณาคลิกเพื่อดูรายละเอียด


FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเร่งผลผลิตข้าว
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยน้ำ FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ปุ๋ยน้ำ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [Agri live update]:
หลายคน ประเมินอาชีพทำเกษตรผิดไปเยอะ
มีคนถามว่า เกษตรกรนี้เหรอ จะสั่งซื้อสินค้าคุณผ่าน Internet เขาเลือกซื้อเป็นเหรอ เขากล้าจ่ายเงินเหรอ ผมนี้อยากจะ..
อ่านแล้ว: 173
กลุ่มสหกรณ์พบ บิ๊กตู่ กดดันเปิดรับซื้อโซลาร์ฟาร์มเฟส2
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้เสนอปรับกระบวนการคัดเลือกรับซื้อไฟฟ้าใช้วิธีประมูล (บิดดิ้ง) จากเดิมใช้การจับสลา..
อ่านแล้ว: 191
ต้นปี 60 อ้อยโรงงาน-มันสำปะหลัง ผลผลิตออกตลาดมาก...
พบว่า เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.35 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา คือเดือนธันวาคม 2558 สินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นได้แก่ ยาง..
อ่านแล้ว: 485
วางแผนใช้น้ำหน้าแล้ง และแก้ไขพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
เกษตรฯ สั่งกระชับแผนใช้น้ำหน้าแล้ง พร้อมเร่งเดินหน้าโครงการแก้ไขน้ำท่วมใต้พื้นที่ซ้ำซาก
อ่านแล้ว: 504
กางแผนอุ้มเกษตรกรใต้
กระทรวงเกษตรฯ กางแผนเยียวยาเกษตรกร 12 จังหวัดใต้ จัดงบกว่า 4,516 ล้าน
อ่านแล้ว: 544
เตรียมแจก สปก. เกษตรกร รายละ 6 ไร่ รวม 3 แสนกว่าไร่
เกษตรกรมีเฮ! จะได้ที่รายละ 6 ไร่ อีกเรื่อง พร้อมจ่อยึดคืนพื้นที่ ที่ไม่ถูกต้องอีก 2 แสน 3 หมื่นไร่ เพื่อแจกอย่างเป็นธรรม
อ่านแล้ว: 1949
ข้าวหอมมะลิ และผลไม้กระป๋องไทย ถูกกลั่นแกล้งโจมตีอย่างหนัก
ต่างชาติกำลังคิดอะไร? ผลไม้กระป๋องไทยถูกโจมตีว่าปนเปื้อน HIV ทางโซเชียลมีเดีย ก่อนหน้านี้ก็ว่าข้าวเราเป็นพลาสติก..
อ่านแล้ว: 778
หมวด Agri live update ทั้งหมด >>

 ปิดโฆษณานี้ X