ฟาร์มเกษตร
ชีวิตเกษตร ครบวงจร
บทความนี้อยู่ในหมวด: Agri live update | อ่านแล้ว 960 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้

พช. จัดใหญ่ CD Day 2016 วันพัฒนาชุมชน

พช. จัดใหญ่ CD Day 2016 วันพัฒนาชุมชน

ระหว่างวันที่ 5 - 9 กันยายน 2559 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดงาน CD Day 2016 วันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7 ภาย..

data-ad-format="autorelaxed">

CD Day 2016

“ธรรมชาติของนักพัฒนา” ผู้ที่มีส่วนอย่างสำคัญในการสร้างความสำเร็จให้กับคนอื่น ที่เคยชินกับการใช้เวลาส่วนใหญ่คิดถึงแต่เรื่องงานเพื่อส่วนรวมมากกว่าที่จะคิดถึงตัวเอง โดยสังคมจะรับรู้ถึงพลังการรวมกลุ่มเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ สังคมชื่นชมความสำเร็จของงานพัฒนาผ่านกิจกรรมมากมาย แต่จะมีสักกี่คนที่สนใจถามหาและสืบสาวลงไปถึงว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังคอยผลักดัน คอยกระตุ้นให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจนเป็นที่รับรู้และชื่นชม คือใครกัน

ระหว่างวันที่ 5 - 9 กันยายน 2559 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดงาน CD Day 2016 วันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “ก้าวย่างใหม่ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ด้วยพลังประชารัฐ” ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อแสดงผลสำเร็จการดำเนินงานพัฒนาชุมชนต่อสาธารณชน ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน รวมถึงหน่วยงานและบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา

ในงานนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดิน นิทรรศการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” นิทรรศการศูนย์เรียนรู้ชุมชน นิทรรศการพลัง ศอช. พลังขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง นิทรรศการครอบครัวแข็งแรง นิทรรศการกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ นิทรรศการออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนเพื่อการบริหารจัดการหนี้ให้ครัวเรือนพร้อมเวทีเสวนา นิทรรศการข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต นิทรรศการก้าวใหม่ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นิทรรศการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ นิทรรศการศูนย์เรียนรู้ชุมชน นิทรรศการ CDI Work Smart การแสดงสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เรียกว่าขนผลงานมาโชว์กันเต็มที่

แล้วก็มาถึงคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ นั่นคือ การค้นหาผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติด้วยการมอบรางวัล ประกอบด้วย รางวัลสิงห์ทอง 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นชายและหญิง ประเภทกลุ่ม/องค์การชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ประเภทศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลดีเด่น รางวัลครอบครัวแข็งแรงฯ ดีเด่น รางวัลสุดยอดผู้นำการพัฒนา รางวัลหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต รางวัลมาตรฐานหมู่บ้าน OTOP และประกาศเกียรติคุณโรงเรียน OTOP

นอกจากนี้ยังมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) รางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น รางวัล พช. ใสสะอาด รางวัลเทคโนโลยีสารสนเทศดีเด่น รางวัล website ดีเด่น รางวัลจังหวัดต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต รางวัลจังหวัดต้นแบบการจัดการสารสนเทศที่เป็นเลิศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน รางวัลการจัดการความรู้ดีเด่น รางวัลผลงานวิจัยด้านการพัฒนาชุมชน รางวัลหน่วยงานต้นแบบการส่งเสริมค่านิยมองค์การ รางวัล คน พช. ต้นแบบการส่งเสริมค่านิยมองค์การ และรางวัลนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า การจัดงานนี้เพื่อนำต้นแบบความสำเร็จ ที่บุคลากรของกรม และเครือข่ายชุมชน ได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชนเพื่อความผาสุกของประชาชน เป็นไปตามเจตนารมณ์ “สร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน” โดยกิจกรรมที่นำมาเสนอในงานนี้ ผ่านการคัดกรองแล้วว่าเป็นต้นแบบสู่การเรียนรู้ในแต่ละเรื่อง จึงขอเชิญชวนองค์กร หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา นักเรียน นิสิตนักศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้มีใจรักการพัฒนา ได้มาเยี่ยมชมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแลกเปลี่ยนสู่การต่อยอดงานพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป และถือโอกาสนี้ประกาศวาระกรมการพัฒนาชุมชน (CDD Agenda) และแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560 - 2564 ที่เป็นประหนึ่งสัญญาประชาคมว่านับจากวันนี้ไปอีก 5 ปี กรมการพัฒนาชุมชนจะสร้างประโยชน์สุขอะไรให้แก่ประเทศชาติและประชาชนบ้าง

งาน CD Day 2016 วันพัฒนาชุมชน “ก้าวย่างใหม่ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ด้วยพลังประชารัฐ” จึงไม่ใช่งานเพื่อประกาศความภาคภูมิใจของคนพัฒนาชุมชนที่ได้ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ หากแต่จะเป็นอีกเวทีหนึ่งที่หาได้ไม่ง่ายนัก ที่จะเป็นการรวมพลคนพัฒนาทั่วประเทศ ได้มาถกแถลงแสดงที่มาที่ไป ส่วนความภาคภูมิใจนั้นมีอยู่ลึกๆ ในใจของนักพัฒนาทุกคนอยู่แล้ว

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการพัฒนาชุมชน


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 960 คน £

ส่งออกผลผลิตเกษตรไปยังต่างประเทศโดยตรง! ถ่ายรูปผลผลิตของคุณ ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ ข้าว ทุเรียน มังคุด ผลไม้ต่างๆ แล้วโพสลง AECfocus.com ในห้อง Agriculture พร้อมให้ข้อมูลติดต่อกลับมายังคุณโดยละเอียด ที่อยู่ อีเมล์ เฟสบุ๊ค ไลน์ไอดี เบอร์ศัพท์ โดยให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

ปุ๋ยตรา FK แตกต่าง และดีกว่าอย่างไร?

พิจารณากราฟการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ย FK ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ตามกราฟด้านล่าง

กรุณาคลิกเพื่อดูรายละเอียด


FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเร่งผลผลิตข้าว
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยน้ำ FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ปุ๋ยน้ำ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [Agri live update]:
กลุ่มสหกรณ์พบ บิ๊กตู่ กดดันเปิดรับซื้อโซลาร์ฟาร์มเฟส2
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้เสนอปรับกระบวนการคัดเลือกรับซื้อไฟฟ้าใช้วิธีประมูล (บิดดิ้ง) จากเดิมใช้การจับสลา..
อ่านแล้ว: 184
ต้นปี 60 อ้อยโรงงาน-มันสำปะหลัง ผลผลิตออกตลาดมาก...
พบว่า เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.35 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา คือเดือนธันวาคม 2558 สินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นได้แก่ ยาง..
อ่านแล้ว: 452
วางแผนใช้น้ำหน้าแล้ง และแก้ไขพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
เกษตรฯ สั่งกระชับแผนใช้น้ำหน้าแล้ง พร้อมเร่งเดินหน้าโครงการแก้ไขน้ำท่วมใต้พื้นที่ซ้ำซาก
อ่านแล้ว: 448
กางแผนอุ้มเกษตรกรใต้
กระทรวงเกษตรฯ กางแผนเยียวยาเกษตรกร 12 จังหวัดใต้ จัดงบกว่า 4,516 ล้าน
อ่านแล้ว: 493
เตรียมแจก สปก. เกษตรกร รายละ 6 ไร่ รวม 3 แสนกว่าไร่
เกษตรกรมีเฮ! จะได้ที่รายละ 6 ไร่ อีกเรื่อง พร้อมจ่อยึดคืนพื้นที่ ที่ไม่ถูกต้องอีก 2 แสน 3 หมื่นไร่ เพื่อแจกอย่างเป็นธรรม
อ่านแล้ว: 1909
ข้าวหอมมะลิ และผลไม้กระป๋องไทย ถูกกลั่นแกล้งโจมตีอย่างหนัก
ต่างชาติกำลังคิดอะไร? ผลไม้กระป๋องไทยถูกโจมตีว่าปนเปื้อน HIV ทางโซเชียลมีเดีย ก่อนหน้านี้ก็ว่าข้าวเราเป็นพลาสติก..
อ่านแล้ว: 761
งบหมื่นล้านบาท แก้น้ำท่วมนครศรีฯ
กระทรวงเกษตรฯ เสนอของบกลางหมื่นล้านบาท ทำคลองผันน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช จะดำเนินการ 2561
อ่านแล้ว: 441
หมวด Agri live update ทั้งหมด >>

 ปิดโฆษณานี้ X