ฟาร์มเกษตร
ชีวิตเกษตร ครบวงจร
ฟาร์มเกษตรขายดี
ด้วยเว็บไซต์จาก
FKmicro.com
หมวด: Agri live update | อ่านแล้ว 1688 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้ | L

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาบอน ต้นแบบ SMART Saving Group

ความยากจน ปัญหาระดับชาติที่ต้องเร่งแก้ไข ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาความยากจน มาจากการขาดการวางแผนในการออมทรัพย์..

data-ad-format="autorelaxed">

กรมการพัฒนาชุมชน

 

“ความยากจน” ปัญหาระดับชาติที่ต้องเร่งแก้ไข ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาความยากจน มาจากการขาดการวางแผนในการออมทรัพย์ ทำให้การใช้จ่ายในครัวเรือน เกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลัง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จึงได้ตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนให้หมดสิ้นไป ด้วยการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อใช้ก้ไขปัญหาความยากจนให้หมดสิ้นไป ด้วยการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 

การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาบอน หมู่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นกลุ่มออมทรัพย์ฯ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำม่วง ได้เข้าไปส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนให้เกิดการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ณ บ้านนาบอน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลความเจริญมาก ความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ไม่มีไร่นาเป็นของตัวเอง ไม่ค่อยได้รับการเหลียวแลจากหน่วยงานใด ๆ และชาวบ้านส่วนใหญ่ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ “พัฒนากร” จากกรมการพัฒนาชุมชน ได้ทำหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษาและจัดระบบกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาบอน โดยเริ่มจากการจัดให้มีคณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายอํานวยการ มีหน้าที่กําหนดระเบียบข้อบังคับ ทําบัญชีรายรับ รายจ่ายและทะเบียนเอกสารต่าง ๆ และบริหารงานทั่วไปของกลุ่มเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก ฝ่ายเงินกู้ มีหน้าที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาเงินกู้ให้กับสมาชิก ฝ่ายตรวจสอบ มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและกิจการของกลุ่ม และฝ่ายส่งเสริม มีหน้าที่ ส่งเสริมและสร้างเสริมความเข้าใจในหลักการของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยคณะกรรมการแต่ละฝ่ายจะต้องยึดหลักคุณธรรม ๕ ประการ คือ ซื่อสัตย์ เสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

 

 

คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาบอน เริ่มดำเนินงานเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2543ด้วยแนวทางการบริหารงานอย่างชัดเจน ทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่ได้เป็นอย่างดีสามารถบริหารจัดการและตัดสินใจบนพื้นฐานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม คณะกรรมการทุกคนมีการเข้าร่วมประชุมอบรมเพิ่มเติมความรู้ในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง และมีการจัดประชุมสมาชิกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ มีการกำหนดระเบียบข้อตกลงร่วมกันโดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม จนถึงวันนี้ผ่านไป 16 ปี กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาบอน มีเงินสัจจะสะสมมากกว่า 5 ล้านบาท มีจำนวนสมาชิกมากกว่า 1 พันราย ทางกลุ่มได้กำหนดให้มีการจัดสรรสวัสดิการ สาธารณะประโยชน์ เงินปันผลที่ชัดเจน และคืนกำไรให้กับสังคม โดยมีการนำเงินส่วนหนึ่งไปเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กที่เรียนดีแต่ยากจน หรือหากสมาชิกเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลก็จะมีเงินส่วนหนึ่งในการเข้าเยี่ยม และหากสมาชิกเสียชีวิตจะมีเงินฌาปนกิจแก่ครอบครัวของสมาชิกอีกด้วย

 

 

ผลจากการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ที่เข้มแข็ง จึงทำให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาบอน ได้รับการคัดเลือกให้เป็น SMART Saving Group (SSG) 2014 หรือการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน จากกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อปี 2557 ถือเป็นกลุ่มออมทรัพย์ต้นแบบในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีการทำงานกันเป็นระบบ โดยใช้หลักการ “ระเบียบครบ ระบบดี บัญชีถูกต้อง สมาชิกหายจน คนมีคุณธรรม” ซึ่งเป็นต้นแบบของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้แก่หมู่บ้านอื่น ๆ ที่ต้องการจะจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯ แต่ยังไม่เข้าใจในหลักการก็สามารถที่จะเข้ามารับคำปรึกษาได้ที่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาบอน หมู่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ภูมิใจที่มีส่วนในการสนับสนุนให้ประชาชนบ้านนาบอน เกิดกระบวนการเรียนรู้ รู้จักพึ่งตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักประหยัด อดออม สะสมเงินสัจจะสม่ำเสมอ เกิดเป็น “กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาบอน” แหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพที่ยังประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในหมู่บ้านต่อไป

Source: กรมการพัฒนาชุมชน


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 1688 คน £

ฟาร์มเกษตร ขายสินค้าออนไลน์ได้ทุกวัน ด้วยระบบการตลาดออนไลน์ BX

จาก FKmicro.comความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

ปุ๋ยตรา FK แตกต่าง และดีกว่าอย่างไร?

พิจารณากราฟการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ย FK ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ตามกราฟด้านล่าง

กรุณาคลิกเพื่อดูรายละเอียด


FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเร่งผลผลิตข้าว
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยน้ำ FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ปุ๋ยน้ำ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ภาพถ่ายเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [Agri live update]:
เกษตรดิจิตอล นวัตกรรมตลาดสินค้าเกษตรผ่านไอที
กิจกรรมดังกล่าว เป็นการจำหน่ายสินค้าเกษตร ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีดิจิตอล และเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการใช้..
อ่านแล้ว: 42
ยันอีอีซีไม่เวนคืนที่ดิน ชูระยองเกษตรพรีเมี่ยม
จังหวัดระยอง จะเป็นเป้าหมายของการสร้างเศรษฐกิจใหม่คือ เกษตรพรีเมียม การค้าสมัยใหม่ ศูนย์กระจายสินค้า การท่องเที่ยว..
อ่านแล้ว: 125
กฟก.เดินหน้าสำรวจข้อมูลหนี้ ดีเดย์ 14 ก.ค. ให้สมาชิกยืนยันสิทธิ์เพื่อแก้ไขหนี้
เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน
อ่านแล้ว: 94
เรียนเชิญเข้าร่วมสุดยอดงานเกษตรแห่งปี SIMA ASEAN Thailand 2017
เตรียมตัวพบกับนวัตกรรมล่าสุดของรถแทรกเตอร์ เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรตั้งแต่ก่อนการเก็บเกี่ยวจนถึงหลังการเก็บเกี่ยว
อ่านแล้ว: 342
ประธาน กฟก.เฉพาะกิจ สั่งเข้มเร่งเครื่องหนี้เร่งด่วนให้เสร็จตามกำหนด
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร และเสนอแหล่งเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดการหนี้เกษตรกร
อ่านแล้ว: 920
47 จังหวัด เสี่ยง! น้ำท่วมขัง 2.88 ล้านไร่
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วอย่างเป็นทางการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งกำหนดแนวทาง
อ่านแล้ว: 581
งบฟื้นฟูอาชีพ คืบหน้า สมาชิก กฟก.ขอรับงบการสนับสนุนประมาณกว่า 52 ล้านบาท
พัฒนาความเข้มแข็งและศักยภาพการฟื้นฟูอาชีพ แยกเป็นประเภทเงินอุดหนุน โครงการละไม่เกิน 30,000 บาท จังหวัดละ 16 โครงการ
อ่านแล้ว: 620
หมวด Agri live update ทั้งหมด >>

 ปิดโฆษณานี้ X