ฟาร์มเกษตร
ชีวิตเกษตร ครบวงจร
หมวด: Agri live update | อ่านแล้ว 1352 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้ | L

ความสำเร็จของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอนตะโหนด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวการดำรงชีวิตอยู่ด้วยการปฏิบัติตนในทางสายกลาง โดยมีพื้นฐานมาจาก..

data-ad-format="autorelaxed">

1

 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคำๆ นี้ เราได้ยินกันมานานจนคุ้นหู..แต่จะมีสักเท่าไหร่กันที่เข้าใจจริง?

 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวการดำรงชีวิตอยู่ด้วยการปฏิบัติตนในทางสายกลาง โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา ซึ่งความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และต้องประกอบไปด้วยสองเงื่อนไข คือ ความรู้ และคุณธรรม

 

2

 

“บ้านดอนตะโหนด อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี” เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่มีหนี้สินนอกระบบ พึ่งพาตนเองได้ โดยนายเอกศักดิ์ ทองคำ ผู้ใหญ่บ้านดอนตะโหนด เล่าให้ฟังว่า หมู่บ้านดอนตะโหนดเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ มีจำนวนครัวเรือน 74 ครัวเรือน ซึ่งกว่าที่จะมาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอค่ายบางระจัน ได้เข้ามาช่วยเหลือหมู่บ้าน ตั้งแต่ ปี 2537 จากโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน หรือเรียกว่า กข.คจ. ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่ชาวบ้านในชุมชน และเริ่มสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในปี 2538 จนปัจจุบันนี้เรามีทุนสะสมจำนวนกว่า 5 ล้านบาท เป็นทุนที่ชุมชนออมกันเอง และในส่วนของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2552 โดยพัฒนากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอค่ายบางระจัน ได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการเรียนรู้ด้วยตัวเองเรื่องรายรับรายจ่าย จดบันทึกบัญชีครัวเรือน เรียนรู้ทฤษฎีโอ่ง การจัดทำแผนชุมชน มาดูปัญหาของหมู่บ้านต้องการอะไร มีการทบทวนศักยภาพชุมชน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาเป็นอย่างไรได้บ้าง เมื่อสำนักงานพัฒนาชุมชนเข้ามาแล้ว หน่วยงานอื่น ๆ ก็ตามมา อาทิ เกษตร กศน. ประมง พัฒนาที่ดิน และ ธกส. ช่วยทำให้หมู่บ้านมีงบประมาณจัดสร้างสถานที่ มีเครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ และมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นจนถึงปัจจุบัน

 

3

 

นอกจากนี้ หมู่บ้านยังมีโรงสีข้าวชุมชน ซึ่งเกิดจากแนวคิดของชาวบ้านที่มีอาชีพการเกษตรทำไร่ทำนา อยากจะให้คนปลูกข้าวเก็บข้าวเปลือกไว้สีเป็นข้าวสารไว้กินเอง ไม่ต้องไปซื้อข้าวสารจากโรงสี จึงเกิดเป็นโรงสีชุมชนขึ้นมาไว้บริการในหมู่บ้าน และนอกหมู่บ้าน ต่อยอดจากโรงสีชุมชนก็พัฒนาเป็นกลุ่มข้าวปลอดสารพิษ หรือเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชต่าง ๆ ในปัจจุบันเราเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนที่สีข้าวออกจำหน่าย โดยมีข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมปทุม

 

4

 

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผักปลอดสารพิษที่สมาชิกส่งออกจำหน่ายทั้งในชุมชน และส่งให้ตัวแทนเข้าไปจำหน่ายในจังหวัด และกรุงเทพมหานคร จนกระทั่งในปี 2553 หมู่บ้านได้เข้าประกวดโครงการเชิดชูเกียรติ ได้รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

จากการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตอนนี้เราพยายามที่จะพึ่งตนเองให้มากที่สุด ปลูกข้าวแล้วก็สีข้าวกินเอง เรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน เรื่องของทุนชุมชน เงินทุนการทำเกษตรในการลงทุนต่างๆ จะใช้ทุนที่มีอยู่ในหมู่บ้าน จนปัจจุบันนี้เราพึ่งตนเองได้ระดับหนึ่งดีกว่าเมื่อก่อน และชาวบ้านเกิดความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในอนาคตเราหวังว่าจะเป็นหมู่บ้านเกษตรปลอดสารพิษ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาจเป็นที่พักโฮมสเตย์ ฟาร์มสเตย์ ให้กับผู้บริโภคที่กินผักในเมือง เข้ามาเยี่ยมชม

 

เรียกได้ว่า “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนตะโหนด” เป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จ จากการเรียนรู้ และเข้าใจในทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนถึงการนำไปปรับใช้จนคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการแนะนำของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

 


ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการพัฒนาชุมชน


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 1352 คน £

ฟาร์มเกษตร ขายสินค้าออนไลน์ได้ทุกวัน ด้วยระบบการตลาดออนไลน์ BX

จาก FKmicro.comความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

ปุ๋ยตรา FK แตกต่าง และดีกว่าอย่างไร?

พิจารณากราฟการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ย FK ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ตามกราฟด้านล่าง

กรุณาคลิกเพื่อดูรายละเอียด


FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเร่งผลผลิตข้าว
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยน้ำ FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ปุ๋ยน้ำ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ภาพถ่ายเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [Agri live update]:
เปิดโลกเกษตรกรรมล้ำยุค ธุรกิจที่จะงอกงามในอนาคต
จำนวนประชากรโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยยังไม่มีเค้าลางว่าจะมีอะไร มาช่วยคุมอัตราการเกิดได้ 
อ่านแล้ว: 67
เกษตรดิจิตอล นวัตกรรมตลาดสินค้าเกษตรผ่านไอที
กิจกรรมดังกล่าว เป็นการจำหน่ายสินค้าเกษตร ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีดิจิตอล และเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการใช้..
อ่านแล้ว: 83
ยันอีอีซีไม่เวนคืนที่ดิน ชูระยองเกษตรพรีเมี่ยม
จังหวัดระยอง จะเป็นเป้าหมายของการสร้างเศรษฐกิจใหม่คือ เกษตรพรีเมียม การค้าสมัยใหม่ ศูนย์กระจายสินค้า การท่องเที่ยว..
อ่านแล้ว: 155
กฟก.เดินหน้าสำรวจข้อมูลหนี้ ดีเดย์ 14 ก.ค. ให้สมาชิกยืนยันสิทธิ์เพื่อแก้ไขหนี้
เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน
อ่านแล้ว: 132
เรียนเชิญเข้าร่วมสุดยอดงานเกษตรแห่งปี SIMA ASEAN Thailand 2017
เตรียมตัวพบกับนวัตกรรมล่าสุดของรถแทรกเตอร์ เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรตั้งแต่ก่อนการเก็บเกี่ยวจนถึงหลังการเก็บเกี่ยว
อ่านแล้ว: 375
ประธาน กฟก.เฉพาะกิจ สั่งเข้มเร่งเครื่องหนี้เร่งด่วนให้เสร็จตามกำหนด
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร และเสนอแหล่งเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดการหนี้เกษตรกร
อ่านแล้ว: 944
47 จังหวัด เสี่ยง! น้ำท่วมขัง 2.88 ล้านไร่
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วอย่างเป็นทางการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งกำหนดแนวทาง
อ่านแล้ว: 612
หมวด Agri live update ทั้งหมด >>

 ปิดโฆษณานี้ X