ฟาร์มเกษตร
ชีวิตเกษตร ครบวงจร
ฟาร์มเกษตรขายดี
ด้วยเว็บไซต์จาก
FKmicro.com
หมวด: Agri live update | อ่านแล้ว 1309 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้ | L

แผนชุมชนคุณภาพมาตรฐาน

ในการเข้าไปส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จำเป็นต้องมีแผนในการรองรับปัญหาต่างๆ ที่มีความสลับซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว..

data-ad-format="autorelaxed">

ระบบตรวจสอบเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนา

 

กรมพัฒนาชุมชน

 

ในการเข้าไปส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จำเป็นต้องมีแผนในการรองรับปัญหาต่างๆ ที่มีความสลับซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการแก้ปัญหาจำเป็นต้องมีความรอบคอบ มองถึงผลกระทบรอบด้าน ต้องอาศัยความรอบรู้ และความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งกระบวนการความคิด ร่วมทำ การสรุปบทเรียน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกคนยอมรับซึ่งกันและกัน และการรวมตัวของของคนในชุมชนซึ่งมาจากหลากหลายครอบครัว ต่างมุมมอง ต่างความคิด ทำให้เกิดทัศนคติที่หลากหลายซึ่งจะมีคุณค่ามากเมื่อเรานำสิ่งนั้นมาแชร์กัน เพราะองค์ความรู้ และประสบการณ์ของแต่ละคนคือการเสริมพลังซึ่งกันและกัน สร้างโอกาสให้ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังต้องสร้างการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนฐานราก ให้ชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิ หน้าที่ และบทบาทในการจัดการทรัพยากรสาธารณะมากขึ้น ทำให้ชุมชนจะต้องมี “แผนชุมชน” โดยคนในชุมชนได้มาร่วมกันคิด ร่วมกำหนดแนวทางและกิจกรรมการพัฒนาของชุมชนโดยยึดหลักการพึ่งพาตนเองลดการพึ่งพิงภายนอกด้วยการคำนึงถึงศักยภาพทรัพยากรภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลักซึ่งบางกิจกรรมที่ชุมชนไม่สามารถทำเองได้ก็สามารถขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกได้โดยชุมชนเสนอแผนชุมชนเข้าเป็นแผนงาน/โครงการของราชการได้ แต่ทั้งนี้ “แผนชุมชน” ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนชุมชนในระดับหมู่บ้าน และตำบล มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ พร้อมทั้งได้มีการประเมินคุณภาพแผนเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานภาคียอมรับเห็นความสำคัญแล้วนำไปสู่การวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนต่อไป

 

IMG_5305 (Small)

 

กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้เริ่มส่งเสริมระบบมาตรฐานแผนชุมชน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ โดยร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้นำชุมชนและภาคี การพัฒนาออกแบบระบบการตรวจสอบรับรองตัวชี้วัด/เกณฑ์ เพื่อมอบให้จังหวัดใช้ตรวจสอบรับรอง โดยได้ทดสอบตัวชี้วัด/เกณฑ์ครบทั้งทุกภูมิภาค และปรับแก้ไข เพื่อให้เหมาะสมกับภูมิสังคมในแต่ละพื้นที่ โดยได้กำหนดเกณฑ์เพื่อรับรองมาตรฐานแผนชุมชน อันประกอบด้วย

 

๑. การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้เกิดการพึ่งตนเองมีกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชน รวมทั้งช่วยเหลือชุมชนอื่น มีกิจกรรมส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านเก็บออมเงินในรูปแบบต่างๆ มีภูมิคุ้มกันชุมชน มีภูมิปัญญาชาวบ้าน และมีการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

 

๒. การมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน

 

๓. กระบวนการเรียนรู้ อย่างเช่น มีการใช้เวทีประชาคมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนในหมู่บ้าน และถ่ายทอดความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน มีการทบทวน จัดการความรู้กระบวนการจัดทำแผนชุมชนของ ชุมชน เพื่อปรับปรุงให้แผนมีประสิทธิภาพ

 

๔. การใช้ประโยชน์ ซึ่งจะพิจารณาจำนวนกิจกรรมตามแผนชุมชนที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง

 

๕. รูปเล่มของแผนชุมชน คือ มีข้อมูลแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชน หรือสภาพปัญหาที่ชุมชน ประสบอยู่ รวมถึงมีข้อมูลแสดงแนวทางการแก้ไข การพัฒนาของหมู่บ้าน มีกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน และมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 

456

 

สำหรับวิธีการดำเนินการรับรองมาตรฐานแผนชุมชน ซึ่งทางจังหวัดจะมอบหมายคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อน การจัดทำแผนชุมชนระดับจังหวัด ทำหน้าที่คณะกรรมการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนจังหวัด โดยคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนจังหวัด แต่งตั้งคณะทำงานประเมินมาตรฐานแผนชุมชนจังหวัด ออกประเมินมาตรฐานแผนชุมชนตามที่หมู่บ้าน/ชุมชน สมัครเข้ารับการรับรอง และเสนอผลการประเมินมาตรฐานแผนชุมชนให้คณะกรรมการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนจังหวัดพิจารณาและรับรองมาตรฐาน หลังจากนั้นจังหวัดจึงจัดทำประกาศจังหวัดรับรองมาตรฐานแผนชุมชน โดยแผนชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจะมีระยะเวลาความเป็นมาตรฐาน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศ
“ระบบรับรองมาตรฐานแผนชุมชน” นับว่าเป็นภารกิจสำคัญที่กรมการพัฒนาชุมชนได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า หมู่บ้านหรือชุมชนใดก็ตามที่มีแผนชุมชนที่เข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานแผนชุมชนแล้ว ถือว่าแผนชุมชนดังกล่าวได้ถูกยอมารับและนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการชุมชนอย่างมีประสิทธิผลนำไปสู่การแก้ไขปัญหาตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

 

123

 

006

 

02

 

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมพัฒนาชุมชน


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 1309 คน £

ฟาร์มเกษตร ขายสินค้าออนไลน์ได้ทุกวัน ด้วยระบบการตลาดออนไลน์ BX

จาก FKmicro.comความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

ปุ๋ยตรา FK แตกต่าง และดีกว่าอย่างไร?

พิจารณากราฟการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ย FK ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ตามกราฟด้านล่าง

กรุณาคลิกเพื่อดูรายละเอียด


FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเร่งผลผลิตข้าว
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยน้ำ FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ปุ๋ยน้ำ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ภาพถ่ายเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [Agri live update]:
เกษตรดิจิตอล นวัตกรรมตลาดสินค้าเกษตรผ่านไอที
กิจกรรมดังกล่าว เป็นการจำหน่ายสินค้าเกษตร ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีดิจิตอล และเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการใช้..
อ่านแล้ว: 42
ยันอีอีซีไม่เวนคืนที่ดิน ชูระยองเกษตรพรีเมี่ยม
จังหวัดระยอง จะเป็นเป้าหมายของการสร้างเศรษฐกิจใหม่คือ เกษตรพรีเมียม การค้าสมัยใหม่ ศูนย์กระจายสินค้า การท่องเที่ยว..
อ่านแล้ว: 125
กฟก.เดินหน้าสำรวจข้อมูลหนี้ ดีเดย์ 14 ก.ค. ให้สมาชิกยืนยันสิทธิ์เพื่อแก้ไขหนี้
เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน
อ่านแล้ว: 94
เรียนเชิญเข้าร่วมสุดยอดงานเกษตรแห่งปี SIMA ASEAN Thailand 2017
เตรียมตัวพบกับนวัตกรรมล่าสุดของรถแทรกเตอร์ เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรตั้งแต่ก่อนการเก็บเกี่ยวจนถึงหลังการเก็บเกี่ยว
อ่านแล้ว: 342
ประธาน กฟก.เฉพาะกิจ สั่งเข้มเร่งเครื่องหนี้เร่งด่วนให้เสร็จตามกำหนด
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร และเสนอแหล่งเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดการหนี้เกษตรกร
อ่านแล้ว: 920
47 จังหวัด เสี่ยง! น้ำท่วมขัง 2.88 ล้านไร่
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วอย่างเป็นทางการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งกำหนดแนวทาง
อ่านแล้ว: 581
งบฟื้นฟูอาชีพ คืบหน้า สมาชิก กฟก.ขอรับงบการสนับสนุนประมาณกว่า 52 ล้านบาท
พัฒนาความเข้มแข็งและศักยภาพการฟื้นฟูอาชีพ แยกเป็นประเภทเงินอุดหนุน โครงการละไม่เกิน 30,000 บาท จังหวัดละ 16 โครงการ
อ่านแล้ว: 620
หมวด Agri live update ทั้งหมด >>

 ปิดโฆษณานี้ X