ฟาร์มเกษตร
ชีวิตเกษตร ครบวงจร
ฟาร์มเกษตรขายดี
ด้วยเว็บไซต์จาก
FKmicro.com
หมวด: Agri live update | อ่านแล้ว 1154 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้ | L

แผนชุมชนคุณภาพมาตรฐาน

ในการเข้าไปส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จำเป็นต้องมีแผนในการรองรับปัญหาต่างๆ ที่มีความสลับซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว..

data-ad-format="autorelaxed">

ระบบตรวจสอบเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนา

 

กรมพัฒนาชุมชน

 

ในการเข้าไปส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จำเป็นต้องมีแผนในการรองรับปัญหาต่างๆ ที่มีความสลับซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการแก้ปัญหาจำเป็นต้องมีความรอบคอบ มองถึงผลกระทบรอบด้าน ต้องอาศัยความรอบรู้ และความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งกระบวนการความคิด ร่วมทำ การสรุปบทเรียน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกคนยอมรับซึ่งกันและกัน และการรวมตัวของของคนในชุมชนซึ่งมาจากหลากหลายครอบครัว ต่างมุมมอง ต่างความคิด ทำให้เกิดทัศนคติที่หลากหลายซึ่งจะมีคุณค่ามากเมื่อเรานำสิ่งนั้นมาแชร์กัน เพราะองค์ความรู้ และประสบการณ์ของแต่ละคนคือการเสริมพลังซึ่งกันและกัน สร้างโอกาสให้ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังต้องสร้างการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนฐานราก ให้ชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิ หน้าที่ และบทบาทในการจัดการทรัพยากรสาธารณะมากขึ้น ทำให้ชุมชนจะต้องมี “แผนชุมชน” โดยคนในชุมชนได้มาร่วมกันคิด ร่วมกำหนดแนวทางและกิจกรรมการพัฒนาของชุมชนโดยยึดหลักการพึ่งพาตนเองลดการพึ่งพิงภายนอกด้วยการคำนึงถึงศักยภาพทรัพยากรภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลักซึ่งบางกิจกรรมที่ชุมชนไม่สามารถทำเองได้ก็สามารถขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกได้โดยชุมชนเสนอแผนชุมชนเข้าเป็นแผนงาน/โครงการของราชการได้ แต่ทั้งนี้ “แผนชุมชน” ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนชุมชนในระดับหมู่บ้าน และตำบล มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ พร้อมทั้งได้มีการประเมินคุณภาพแผนเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานภาคียอมรับเห็นความสำคัญแล้วนำไปสู่การวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนต่อไป

 

IMG_5305 (Small)

 

กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้เริ่มส่งเสริมระบบมาตรฐานแผนชุมชน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ โดยร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้นำชุมชนและภาคี การพัฒนาออกแบบระบบการตรวจสอบรับรองตัวชี้วัด/เกณฑ์ เพื่อมอบให้จังหวัดใช้ตรวจสอบรับรอง โดยได้ทดสอบตัวชี้วัด/เกณฑ์ครบทั้งทุกภูมิภาค และปรับแก้ไข เพื่อให้เหมาะสมกับภูมิสังคมในแต่ละพื้นที่ โดยได้กำหนดเกณฑ์เพื่อรับรองมาตรฐานแผนชุมชน อันประกอบด้วย

 

๑. การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้เกิดการพึ่งตนเองมีกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชน รวมทั้งช่วยเหลือชุมชนอื่น มีกิจกรรมส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านเก็บออมเงินในรูปแบบต่างๆ มีภูมิคุ้มกันชุมชน มีภูมิปัญญาชาวบ้าน และมีการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

 

๒. การมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน

 

๓. กระบวนการเรียนรู้ อย่างเช่น มีการใช้เวทีประชาคมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนในหมู่บ้าน และถ่ายทอดความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน มีการทบทวน จัดการความรู้กระบวนการจัดทำแผนชุมชนของ ชุมชน เพื่อปรับปรุงให้แผนมีประสิทธิภาพ

 

๔. การใช้ประโยชน์ ซึ่งจะพิจารณาจำนวนกิจกรรมตามแผนชุมชนที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง

 

๕. รูปเล่มของแผนชุมชน คือ มีข้อมูลแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชน หรือสภาพปัญหาที่ชุมชน ประสบอยู่ รวมถึงมีข้อมูลแสดงแนวทางการแก้ไข การพัฒนาของหมู่บ้าน มีกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน และมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 

456

 

สำหรับวิธีการดำเนินการรับรองมาตรฐานแผนชุมชน ซึ่งทางจังหวัดจะมอบหมายคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อน การจัดทำแผนชุมชนระดับจังหวัด ทำหน้าที่คณะกรรมการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนจังหวัด โดยคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนจังหวัด แต่งตั้งคณะทำงานประเมินมาตรฐานแผนชุมชนจังหวัด ออกประเมินมาตรฐานแผนชุมชนตามที่หมู่บ้าน/ชุมชน สมัครเข้ารับการรับรอง และเสนอผลการประเมินมาตรฐานแผนชุมชนให้คณะกรรมการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนจังหวัดพิจารณาและรับรองมาตรฐาน หลังจากนั้นจังหวัดจึงจัดทำประกาศจังหวัดรับรองมาตรฐานแผนชุมชน โดยแผนชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจะมีระยะเวลาความเป็นมาตรฐาน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศ
“ระบบรับรองมาตรฐานแผนชุมชน” นับว่าเป็นภารกิจสำคัญที่กรมการพัฒนาชุมชนได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า หมู่บ้านหรือชุมชนใดก็ตามที่มีแผนชุมชนที่เข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานแผนชุมชนแล้ว ถือว่าแผนชุมชนดังกล่าวได้ถูกยอมารับและนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการชุมชนอย่างมีประสิทธิผลนำไปสู่การแก้ไขปัญหาตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

 

123

 

006

 

02

 

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมพัฒนาชุมชน


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 1154 คน £

ฟาร์มเกษตร ขายสินค้าออนไลน์ได้ทุกวัน ด้วยระบบการตลาดออนไลน์ BX

จาก FKmicro.comความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

ปุ๋ยตรา FK แตกต่าง และดีกว่าอย่างไร?

พิจารณากราฟการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ย FK ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ตามกราฟด้านล่าง

กรุณาคลิกเพื่อดูรายละเอียด


FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเร่งผลผลิตข้าว
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยน้ำ FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ปุ๋ยน้ำ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ภาพถ่ายเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [Agri live update]:
งบฟื้นฟูอาชีพ คืบหน้า สมาชิก กฟก.ขอรับงบการสนับสนุนประมาณกว่า 52 ล้านบาท
พัฒนาความเข้มแข็งและศักยภาพการฟื้นฟูอาชีพ แยกเป็นประเภทเงินอุดหนุน โครงการละไม่เกิน 30,000 บาท จังหวัดละ 16 โครงการ
อ่านแล้ว: 102
ปี 60 กฟก. เดินหน้ารักษาที่ดินให้เกษตรกร 2 ไตรมาส คืนกว่า 4 พันไร่
ปัจจุบัน กฟก. ได้ชำระหนี้แทนเกษตรกรแล้วทั้งสิ้น 28,818 ราย เป็นเงินรวม 5,968,312,576.24 บาท แยกเป็นสถาบันเจ้าหนี้..
อ่านแล้ว: 257
ชดเชยรายได้ 3 ปีแรก จูงใจชาวนาหันปลูกพืชอินทรีย์ 5 ปี เปลี่ยนพื้นที่ 1 ล้านไร่
รัฐจะให้เงินชดเชยในปีแรก 2,000 บาท/ไร่ ปีที่ 2 ให้เงินชดเชย 3,000 บาท/ไร่ และปีที่ 3 ให้เงินชดเชย 4,000 บาท/ไร่..
อ่านแล้ว: 300
เพิ่งตื่น! ยกเลิกใช้ยาฆ่าแมลง 2 ตัว พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส
หลายประเทศทั่วโลกเลิกใช้นานแล้ว บ้านเราเพิ่งประกาศ ห้ามใช้เด็ดขาด ชี้ พาราควอตพิษเฉียบพลันสูงและไม่มียาถอน และคลอร์ไพ..
อ่านแล้ว: 616
บิ๊กฉัตร ยันน้ำเขื่อนมีพอใช้ถึงเดือน พ.ย. แต่ขอช่วยประหยัด
รมว.เกษตรฯ สั่งกรมฝนหลวงเติมน้ำเขื่อน มั่นใจน้ำมีพอใช้ แต่ประชาชนต้องร่วมกันประหยัด งดทำนารอบ3
อ่านแล้ว: 754
ดัน เลยโมเดล หาช่องค้าขาย ตลาดชายแดน
ชู เลยโมเดล สร้างโอกาสผู้ประกอบการนอกจังหวัดติดชายแดนค้าขายประเทศเพื่อนบ้าน
อ่านแล้ว: 722
น้ำพริก รุ่งเจริญ ติดจรวดเพิ่มยอดโกอินเตอร์
จากที่กำลังผลิตเพิ่มขึ้นจาก 2 ล้านถ้วยต่อเดือนเพิ่มเป็น 3 ล้านถ้วยต่อเดือนทำให้บริษัทต้องวางเป้าหมายการขายปีนี้
อ่านแล้ว: 636
หมวด Agri live update ทั้งหมด >>

 ปิดโฆษณานี้ X