ฟาร์มเกษตร
ชีวิตเกษตร ครบวงจร
ฟาร์มเกษตรขายดี
ด้วยเว็บไซต์จาก
FKmicro.com
หมวด: Agri live update | อ่านแล้ว 1911 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้ | L

ถึงเวลา คัดสรรสุดยอดโอทอปไทย 59

การดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยดังกล่าวนี้ จะช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป ช่วยส่ง..

data-ad-format="autorelaxed">

กรมการพัฒนาชุมชนดันสินค้าชุมชนสู่สากล

 

ภาพประกอบ 1

 

จากแนวทางนโยบายของรัฐบาล ที่ได้เน้นย้ำ ให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน ที่จะเป็นกุญแจสำคัญ ในการยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนทั่วประเทศ ดังนั้นการสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย จึงเป็นหนึ่งในหลักประกันสำคัญของฐานการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่จะช่วยสร้างความยั่งยืน และมั่นคง

 

“กรมการพัฒนาชุมชน” เป็น กลจักรสำคัญในการ พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของการสร้างเศรษฐกิจฐานราก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนทั่วประเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ และได้ดำเนินการจัดงาน "คัดสรรสุดยอดโอทอปไทย 2559" เพื่อยกระบบฐานข้อมูล สู่การจัดระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปให้เป็นที่ยอมรับวงกว้างมากขึ้น เผยแพร่คุณค่าโอทอปไทยสู่ตลาดสากล นอกจากจากนี้ยังเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทย

 

ภาพประกอบ 2

 

“นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า “ตามที่คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.) มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion : OPC) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) จัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปจนสามารถให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการ มีส่วนร่วมของผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

ภาพประกอบ 3

 

โดยการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยดังกล่าวนี้ จะช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป ช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป”

 

สำหรับการคัดเลือกในครั้งนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า วันที่ 17-26 พฤษภาคมที่ผ่านมา กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2559ระดับประเทศ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต โดยมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2557-2558 จำนวน 40,694 กลุ่ม/ราย มีผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงสมัครคัดสรรทั้งหมด 11,555 กลุ่ม/ราย

 

ภาพประกอบ 4

 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จะทำการคัดสรรในปีนี้ ประกอบด้วย 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมคัดสรรผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ดังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม กระทรวงอุตสาหกรรม รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย กระทรวงพาณิชย์ รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

 

ภาพประกอบ 5

 

การดำเนินงานในการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอทอปนั้น จะดำเนินการทุก ๆ 2 ปี เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน

 

ภาพประกอบ 6

 

คุณสมบัติของผู้เข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ.2559 โดย 1.เป็นผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการ OTOP ที่มีชื่ออยู่ในการลงทะเบียนผู้ผลิต หรือ ผู้ประกอบการ OTOP ปี พ.ศ.2557-2558 ของจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร 2.เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้แจ้งไว้ในการสำรวจและลงทะเบียนผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ OTOP ปี พ.ศ.2557-2558 และ 3.ผลิตภัณฑ์ตามข้อ 2 ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น อย. และหากผลิตภัณฑ์ใดไม่มีข้อกำหนดของกฎหมายระบุไว้ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ก่อนวันสมัครเข้ารับการคัดสรรฯ เช่น มผช., มอก., ฮาลาล, คิว (Qmark), GAP, GMP, HACCP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นต้น
นี่เป็นโอกาสสำคัญสำหรับสินค้าชุมชน ที่จะได้เป็นรู้จัก ในระดับประเทศ และในระดับสากล กับ สุดยอดโอทอปไทย 2559 สุดยอดของดีของประเทศ ที่จะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการสร้างงานสร้างรายได้เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และ เศรษฐกิจไทย

 

ภาพประกอบ 7

 

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการพัฒนาชุมชน


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 1911 คน £

ฟาร์มเกษตร ขายสินค้าออนไลน์ได้ทุกวัน ด้วยระบบการตลาดออนไลน์ BX

จาก FKmicro.comความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

ปุ๋ยตรา FK แตกต่าง และดีกว่าอย่างไร?

พิจารณากราฟการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ย FK ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ตามกราฟด้านล่าง

กรุณาคลิกเพื่อดูรายละเอียด


FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเร่งผลผลิตข้าว
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยน้ำ FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ปุ๋ยน้ำ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ภาพถ่ายเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [Agri live update]:
ประธาน กฟก.เฉพาะกิจ สั่งเข้มเร่งเครื่องหนี้เร่งด่วนให้เสร็จตามกำหนด
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร และเสนอแหล่งเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดการหนี้เกษตรกร
อ่านแล้ว: 707
47 จังหวัด เสี่ยง! น้ำท่วมขัง 2.88 ล้านไร่
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วอย่างเป็นทางการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งกำหนดแนวทาง
อ่านแล้ว: 381
งบฟื้นฟูอาชีพ คืบหน้า สมาชิก กฟก.ขอรับงบการสนับสนุนประมาณกว่า 52 ล้านบาท
พัฒนาความเข้มแข็งและศักยภาพการฟื้นฟูอาชีพ แยกเป็นประเภทเงินอุดหนุน โครงการละไม่เกิน 30,000 บาท จังหวัดละ 16 โครงการ
อ่านแล้ว: 409
ปี 60 กฟก. เดินหน้ารักษาที่ดินให้เกษตรกร 2 ไตรมาส คืนกว่า 4 พันไร่
ปัจจุบัน กฟก. ได้ชำระหนี้แทนเกษตรกรแล้วทั้งสิ้น 28,818 ราย เป็นเงินรวม 5,968,312,576.24 บาท แยกเป็นสถาบันเจ้าหนี้..
อ่านแล้ว: 466
ชดเชยรายได้ 3 ปีแรก จูงใจชาวนาหันปลูกพืชอินทรีย์ 5 ปี เปลี่ยนพื้นที่ 1 ล้านไร่
รัฐจะให้เงินชดเชยในปีแรก 2,000 บาท/ไร่ ปีที่ 2 ให้เงินชดเชย 3,000 บาท/ไร่ และปีที่ 3 ให้เงินชดเชย 4,000 บาท/ไร่..
อ่านแล้ว: 534
เพิ่งตื่น! ยกเลิกใช้ยาฆ่าแมลง 2 ตัว พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส
หลายประเทศทั่วโลกเลิกใช้นานแล้ว บ้านเราเพิ่งประกาศ ห้ามใช้เด็ดขาด ชี้ พาราควอตพิษเฉียบพลันสูงและไม่มียาถอน และคลอร์ไพ..
อ่านแล้ว: 889
บิ๊กฉัตร ยันน้ำเขื่อนมีพอใช้ถึงเดือน พ.ย. แต่ขอช่วยประหยัด
รมว.เกษตรฯ สั่งกรมฝนหลวงเติมน้ำเขื่อน มั่นใจน้ำมีพอใช้ แต่ประชาชนต้องร่วมกันประหยัด งดทำนารอบ3
อ่านแล้ว: 1049
หมวด Agri live update ทั้งหมด >>

 ปิดโฆษณานี้ X