กระดาน: แสดงหัวข้อ รวมจากทุกบอร์ด | แสดงหน้านี้ในแบบ เว็บเวอร์ชั่นเดิม | อ่านแล้ว 8874 คน

ข้อมูลและที่มา ของมันสำปะหลังพันธุ์ ห้วยบง 60 ครับข้อมูลที่ได้มานี้ เป็นของเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2549 นะครับ หลักๆแล้วก็จะบอกถึงที่มาของ มันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60 ส่วนข้อมูลตัวเลขที่คำนวณ ก็เป็นของปี 49 นะครับ อาจจะเก่าไปมาก แต่ก็ได้รู้ข้อมูลในอดีตครับ ปัจจุบัน ผลผลิตต่อไร่ ของห้วยบง ทำได้เยอะถึงประมาณ 25 - 30 ตันต่อไร่แล้วครับ 

ด้านล่างนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ยกมาครับ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนามันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ ห้วยบง 60 ให้ผลผลิตสูง ต้านทานโรค สามารถเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปีละหลายร้อยล้านบาท

ผศ.ดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ หัวหน้าโครงการวิจัยและทีมนักวิจัยจากภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ทีมงานได้ทำการพัฒนามันสำปะหลังพันธุ์ต่างๆ มาตั้งแต่ปี 2534 จนกระทั่งได้มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ ห้วยบง 60 ให้ทั้งผลผลิตหัวสด-หัวแห้ง ปริมาณแป้งในหัวสูงและต้านทานโรคใบจุด แป้งมีความหนืดเหมาะกับอุตสาหกรรม โดยได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นดีเยี่ยมประจำปี 2549 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

มันสำปะหลังพันธุ์ ห้วยบง 60 เป็นพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตหัวสดและปริมาณแป้งสูง แป้งมีความเหนียวสูงเหมาะกับอุตสาหกรรม มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงและการเจริญเติบโตดี ลำต้นสูงใหญ่ เป็นพันธุ์ที่เกิดจากการพัฒนาร่วมกันของนักวิชาการภาคพืชไร่นา และมูลนิธิพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย เดิมชื่อพันธุ์ MKUC 34-114-206 ซึ่งเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ระยอง 5 กับพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ผ่านการคัดเลือกและทดสอบตั้งแต่ปี 2535-2544 ในท้องที่ 10 จังหวัด คือ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี กาญจนบุรี ขอนแก่น สระแก้ว ปราจีนบุรี และระยอง จำนวน 30 การทดลอง ต่อมาได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า ห้วยบง 60 

ห้วยบง เป็นชื่อตำบล ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งและเป็นสถานที่หลักในการพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังของศูนย์วิจัยมันสำปะหลัง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ของมูลนิธิมันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับ 60 คือ ปีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถาปนาครบรอบปีที่ 60 

ผศ.ดร.วิจารณ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า มันสำปะหลังพันธุ์ ห้วยบง 60 ได้ขยายและส่งเสริมแจกจ่ายให้เกษตรกรตั้งแต่ปี 2545-2547 ไปประมาณ 10,000 ราย จำนวน 13.5 ล้านต้น ปลูกได้ประมาณ 50,000 ไร่ และสามารถเพิ่มผลผลิตเป็นมูลค่าประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี สำหรับในปี 2548 มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังห้วยบง 60 ประมาณ 200,000 ไร่ และจากการที่พันธุ์นี้ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นไร่ละ 369 กิโลกรัมต่อไร่ ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 550 บาทต่อไร คิดเป็นเงินรวมประมาณ 100 ล้านบาท และในปี 2550-2551 คาดว่าจะมีพื้นที่ปลูกพันธุ์ ห้วยบง 60 ประมาณ 1.625 ล้านไร่ เพิ่มเงินเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรประมาณ 890-1,000 ล้านบาทต่อปี 

สำหรับมันสำปะหลังพันธุ์ ห้วยบง 60 ได้ผลผลิตหัวสดสูงกว่าพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 และพันธุ์อื่นๆ ที่นิยมปลูกอยู่ 350-750 กิโลกรัมต่อไร่ ทำให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น ประกอบกับหัวมีปริมาณแป้งสูงขึ้น ทำให้วัตถุดิบมีคุณภาพดีสามารถเปลี่ยนเป็นแป้งและเอทานอลได้สูงขึ้น ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกร หากราคามันสำปะหลังสดเฉลี่ยที่ 1.20 บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ ห้วยบง 60 จะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณไร่ละ 420-900 บาท หากครัวเรือนหนึ่งมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังประมาณ 20 ไร่ จะมีรายได้เพิ่มครัวเรือนละ 8,400-18,000 บาท ทั้งประเทศประมาณ 6.5 ล้านไร่ จะทำรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 2,730-5,850 บาท นอกจากนี้ยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแป้งและเอทานอล เนื่องจากพันธุ์ ห้วยบง 60 มีแป้งในหัวเฉลี่ย 2.5-4% ในขณะที่พันธุ์อื่นๆ ที่เกษตรกรปลูกกันมีแป้งในหัวเฉลี่ย 23-25% เมื่อใช้หัวของพันธุ์ ห้วยบง 60 เป็นวัตถุดิบมีแป้งหรือเอทานอลสูงขึ้น นี่เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของไทยสูงขึ้นด้วย 

มันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60 เป็นพันธุ์สำหรับเกษตรกรปลูกเพื่อส่งเข้าโรงงานมันเส้น หรือโรงงานแป้ง สำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมต่างๆ (ที่ใช้แป้ง) และในอนาคตสามารถใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเอทานอล และนำไปใช้ในกิจการอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทน นี่เป็นสิ่งที่ทีมนักวิจัยได้ใช้ความพยายามในการพัฒนาพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตทั้งปริมาณหัว และแป้งให้ได้มากขึ้น และเป็นการสร้างและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังได้ประกอบอาชีพอย่างมั่นคง 

Post by : ปอนด์, a@a.a, 10/10/2551 18:08 , View: 8874, Post: 12, e


ปุ๋ยเร่งโต
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว
FK-1 ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช
ราคา 890 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยมัน
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง
FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี
ราคา 950 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยข้าว
ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยอ้อย
ปุ๋ยสำหรับอ้อย
FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก
ราคา 950 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim

เริ่มหัวข้อใหม่ | เลือกบอร์ดที่ท่านสนใจ :

แสดงหัวข้อจากทุกบอร์ด, ข้าว, ข้าวโพด, จักรกลเพื่อการเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ท่องเที่ยว, ประกาศหรือแจ้งข่าว, ประมง, ปศุสัตว์, ปาล์มน้ำมัน, ผักและผักปลอดสารพิษ, พืชอื่นๆ, มันสำปะหลัง, ไม้มงคล, ยางพารา, รถเพื่อการเกษตร, ร้องเรียน, เรื่องอื่นๆ, ไลฟ์สไตล์, เศรษกิจ-การลงทุน, สมุนไพร, สินค้าเกษตร, สินค้าเกษตรปลอดสารพิษ, อ้อย, อุปกรณ์การเกษตร,


แสดงบอร์ด:แสดงหัวข้อ รวมจากทุกบอร์ดทั้งหมด
รับซื้อมันเส้นจำนวนมากทั้งเก่าและใหม่ ให้ราคาดี
ล่าสุด: 25580401135114, เริ่มเมื่อ: 25541119114452 - ดู: 5942 | ตอบ: 5
รับซื้อมันเส้น
ล่าสุด: 25580401134809, เริ่มเมื่อ: 25560506200328 - ดู: 6091 | ตอบ: 16
รับซื้อข้าวเหนียว , ข้าวท่อนกลาง , ข้าวท่อนใหญ่ ให้ราคาดี จำนวนมาก
ล่าสุด: 25580330143723, เริ่มเมื่อ: 25541013093259 - ดู: 6069 | ตอบ: 3
ขายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 7 และระยอง 9 ราคาลำละ 1- 1.5 บาท
ล่าสุด: 25580329171017, เริ่มเมื่อ: 25550318163727 - ดู: 5796 | ตอบ: 1
จำหน่าย ยิปซั่ม (แคลเซี่ยมซัลเฟต) สารปรับปรุงดิน นิยมใช้ในไร่มัน เห็นผลจริง ราคาถูก 0895446885 ต้น
ล่าสุด: 25580328162941, เริ่มเมื่อ: 25570924120338 - ดู: 1038 | ตอบ: 5
ขายแกลบดำ ขุยมะพร้าว กาบมะพร้าวสับราคาถูกคุยกันได้ ราชบุรี
ล่าสุด: 25580328132958, เริ่มเมื่อ: 25580328132958 - ดู: 38 | ตอบ: 0
จำหน่ายยาสูบพื้นเมือง
ล่าสุด: 25580326191821, เริ่มเมื่อ: 25580326191821 - ดู: 54 | ตอบ: 0
ขายสแลน Slan กันแดด สแลนกันแดด 80 % สแลนเขียว แพคกิ้งแบบม้วนและผื
ล่าสุด: 25580326164819, เริ่มเมื่อ: 25580325170557 - ดู: 67 | ตอบ: 1
ขายขี้หมูแห้ง ขี้วัวนม ขี้ไก่แกลบราคาถูกปลีก-ส่ง ราชบุรี
ล่าสุด: 25580326155406, เริ่มเมื่อ: 25580326155033 - ดู: 97 | ตอบ: 1
*** ถูกที่สุด *** ถัง IBC ขนาด 1,000 ลิตร มือสอง 1,800 บาท
ล่าสุด: 25580325114248, เริ่มเมื่อ: 25580325114248 - ดู: 63 | ตอบ: 0

แสดงทั้งหมดเกี่ยวกับ >>

ดูโพสตอบ

หนิง
knichak@gmail.com
 ต้องการซื้อแป้งมันสำปะหลัง เยอะมาก เพื่อส่งออก แต่ไม่รู้แหล่ง ติดต่อ โทร:081-300-1389  
 knichak@gmail.com
25540226095524 e

แคท
prapim04@hotmail.com
ต้องการซื้อมันสำปะหลัง เยอะมากๆๆ เพื่อส่งออก แต่ไม่รู้แหล่ง ติดต่อกลับ โทร.081-947-9294 , 081-563-2210
25530928150157 e

Toni
a@a.a
เรียนเจ้าหน้าที่ฟาร์มเกษตร

        ผมสนใจจะลงทุนปลูกมันสำปะหลังโดยมีที่ดินของตน 100 ไร่ ไม่ทราบว่าทางบริษัทมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมหรือทำแปลงทดลอง
        มันสำปะหลังที่ได้ผลผลิตสูง ผมคาดหวังแค่ 10-15 ตันต่อไร่  ผมมีแผนที่จะขยายการปลูกให้ได้มากถึง 500-1000 ไร่ แต่ในช่วงแรกต้องการ
        ปริมาณผลผลิตโดยเฉลี่ย  ผมอยากทราบว่าต้นทุนเรื่องปุ๋ยต่อไร่ที่คุณทดลองเท่าไร  เรามีเครื่องจักและแรงงานครบรวมทั้งระบบน้ำที่วางแผน
        ไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการของมันสัมปะหลัง  นี่ยังคงเป็นแผนครับผมอยากทราบความเป็นไปได้ คำถามผมมีอยู่ว่า
           1. จากแผนที่ผมเขียนขึ้นเป็นไปได้มั้ยที่จะผลิตได้ถึง 10 ตันต่อไร ขึ้นไป
            2. ปุ๋ยที่ใช้มีการให้เครดิตเกษตรกรหรือไม่ หรือ เก็บเกี่ยวแล้วค่อยจ่ายประมาณนั้น
            
     ผมอาศัยอยู่เยอรมันครับกำลังจะกลับไปปลูกมัน  มีที่ดินอยู่แถว ชัยภูมิ เรื่องการปรับปุงดินก่อนปลูกนี่ก้คิดไว้เช่นกันคิดว่าเครื่องจักและแรงงานและทุนมีพร้อม
     สำหรับการผลิตราวๆ100 ไร่ ในช่วงแรกหากได้ผลดีก็จะขยายและจัดหาที่ดินให้ได้มากขึ้น  หากผลผลิตที่ได้ตามเป้าน่าจะคุ้มค่า  โดยมีโครงการที่จะพัฒนาในรูปของ
     บริษัทครับทั้งผลิตพืชผลและมีแผนที่จะเป็นผู้จำหน่ายในอนาคต ถ้าผลิตภัณให้ผลดีก็จะขอจำหน่ายและส่งเสริมไปด้วยเลย

     ขอคำแนะนำด้วยนะครับรบกวนเมลตอบด้วยนะครับ (Toni)
     pookusmas@yahoo.com
6/12/2551 16:05 e

คุณหญิง
a@a.a
อยู่ที่การดูแลของเราด้วยค่ะ ถ้าเราดูแลดี มีระบบน้ำ เอาใจใส่กับการปลูกทุกขั้นตอน ปลูกห้วยบงน่าจะคุ้มค่าที่สุดนะคะ ปริมาณแป้งก็สูง แต่หากเราปลูกแบบทิ้งๆ ข้วางๆ ก็ปลูกระยองค่ะ
17/10/2551 19:17 e

ชาย
a@a.a
ผมว่าดูดิน แล้วก็ดูว่า บริเวณใกล้เคียงเค้าปลูกพันธ์อะไรดีหรือปล่าวครับ จะได้ไม่เสียง
16/10/2551 22:54 e

เอ๋
a@a.a
อยู่จังหวัดชัยภูมิ ปลูกพันธุ์อะไรดีคะ
16/10/2551 4:16 e

ปอนด์
a@a.a
ตอบคุณชัยนะครับ

ใส่เหมือนกันในทุกพันธุ์ครับ แต่ว่าเราต้องมะดูที่ระยะของมันมากกว่าครับ เพราะการเติบโตในแต่ละระยะ มันสำปะหลังต้องการธาตุอาหาร ในแต่ละช่วงไม่เท่ากันครับ

ปกติแล้ว มันสำปะหลัง แบ่งออกเป็น 5 ระยะครับ
ระยะที่ 1 ท่อนพันธุ์งอก และตั้งตัว (getmination and establishment) ใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ครับ
ระยะที่ 2 พัฒานาทรงพุ่ม (development of the canopy) เป็นระยะเจริญทางลำต้น แตกกิ่งก้าน และสร้างใบครับ
ระยะที่ 3 พัฒนาราก สะสมอาหาร และลงหัว (development of storage root and bulking) เป็นระยะที่มันสำสมแป้ง และลำเลียงไปไว้ในหัว
ระยะที่ 4 พักตัว (dormancy or vegetative inactivity) เป็นช่วงทิ้งใบครับ
ระยะที่ 5 ฟื้นตัว (secondary vegetative or recovery) มันสำปะหลังจะนำสารอาหารที่สะสม มาสร้างทรงพุ่มอีกครั้งหนึ่ง

ปกติแล้ว เราเอาผลผลิตของมันสำปะหลังในระยะที่ 3 ครับ เพราะฉนั้น เราจะสนใจกันแค่ 3 ระยะแรกครับ

สำหรับปุ๋ยที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเรา ได้พัฒนามาเพื่อให้เหมาะสมกับ มันสำปะหลังทั้งสามระยะ แต่ก็สามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมครับ

เบื้องต้นขอแนะนำคุณชัยอย่างนี้นะครับ
1 ในตอนเตรียมดิน แนะนำให้ใช้ วันเด้อ สูตรสีเขียว 1 กระสอบ ต่อไร่ครับ (50 กก ต่อไร่) แต่หากว่า มีการเตรียมดินที่ดีอยู่แล้ว เช่นใช้มูลไก่มาแล้ว ประมาณ 350 กก ต่อไร่ในการเตรียมดิน ในช่วงนี้ ก็ไม่ต้องใส่ วันเด้อเขียวของเราก็ได้ครับ จะได้ประหยัดต้นทุนลงหน่อย
2 สำหรับระยะที่สอง เราต้องทำให้มันสำปะหลังแตกกิ่ง ก้าน สร้างใบให้มากที่สุด ปุ๋ยที่เหมาะสม และเราแนะนำมากๆเลย คือ เพอเฟคซี กระสอบสีแดงของเราครับ ปุ๋ยตัวนี้ จะให้ ไนโตเจนสูงครับ
3 และในระยะสุดท้าย คือตอน ลงหัวของมันสำปะหลัง ให้ใส่ ปุ๋ย วันเดอร์สูตรสีส้มครับ ตัวนี้จะช่วยได้อย่างมาก ในการช่วยให้มันสำปะหลัง ลำเลียงแป้งมาสะสมที่หัว ทำให้ได้หัวมันสำปะหลังที่โตครับ

สำหรับพันธุ์ระยอง ผลผลิตของได้ไม่มากเท่ากับห้วยบง 60 นะครับ แต่จุดเด่นคือ ทนครับ พันธุ์ทนมาก ส่วนห้วยบง 60 นี้ ได้ผลผลิตเยอะ แต่ต้องดูและกันเป็นอย่างดีครับ ถ้ากลางๆ คือ ทนก็ระดับนึง ผลผลิตก็ มากกว่าระยองหน่อย ก็เกษตรศาสตร์ครับ 

อันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับ ลองศึกษาเพิ่มเติมครับ

หากมีข้อผิดพลาดอะไรก็แนะนำกันมาได้นะครับ จะได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน โดยเฉพาะเรื่องมันสำประหลังครับผม

ขอบคุณครับ
14/10/2551 16:44 e

ชัย
a@a.a
ปลูกพันธุ์ระยองอยู่ ต้องใส่สูตรไหนครับ
10/10/2551 21:49 e

ปอนด์
a@a.a
หากต้องการข้อมูลที่มากกว่านี้ ก็ติดต่อคุณปริม (ปิยะมาศ) ได้ที่ 0894599003 นะครับ
ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับ FarmKaset.com มากกว่านี้ ก็ตามลิงค์ด้านล่างเลยนะครับ

10/10/2551 18:29 e

ปอนด์
a@a.a
ผลิตภัณฑ์ของเรา มีความน่าเชื่อถือสูงครับ เนื่องจากมีภาครัฐร่วมลงทุน โดย สสว. ร่วมถือหุ้นอยู่ 15% ครับ ลิงค์ด้านล่าง เป็น VDO รายการ ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ที่เคยได้ออกอากาศไป ทางช่อง 5 ครับ
10/10/2551 18:26 e

ปอนด์
a@a.a
ทางเรามี sit reference ใหญ่ๆเช่นกันครับ อย่างลิงค์ด่านล่าง จะเป็น VDO ที่ได้ไปร่วมทำแปลงสาธิตอ้อย กับบริษัทน้ำตาลมิตรผลครับ
10/10/2551 18:24 e

ปอนด์
a@a.a
ฟาร์มเกษตรเอง ก็ได้มีแปลงสาธิตมันสำปะหลังห้วยบง อยู่ที่อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมาครับ สามารถทำผลผลิตต่อไร่ได้ประมาณ 25-30 ตันต่อไร่ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตของเราครับ ซึ่งหลักๆ ก็เป็นปุ๋ยครับ 

แต่อย่าได้เข้าใจผิดนะครับ ไม่ใช่ว่าใช้แค่ปุ๋ยของเราเพียงอย่างเดียว เอาไปใส่ ใส่ แล้วก็ใส่ แล้วจะได้ผลผลิตมากถึง 25-30 ตันต่อไร่ เราก็กลัวจะออกมาในรูปแบบที่ว่า ลูกค้าไปดูแปลงสาธิตแล้ว ก็ซื้อปุ๋ยของเราไปใส่ แล้วจะได้เพิ่มผลผลิต จากเดิมที่ลูกค้าเคยทำได้ 4-5 ตันต่อไร่ ซื้อปุ๋ยเราไปใส่แล้ว จะได้ 30 ตันต่อไร่ขึ้นมาทันที อันนี้เป็นการเข้าใจผิดอย่างมากครับ ไม่มีปุ๋ยที่ไหนวิเศษขนาดนั้นครับ

เหตุผลที่ต้องมีแปลงสาธิต ก็เพราะว่า การเพิ่มผลผลิตให้ได้สูงสุดนั้น เราต้องทำกันทั้งระบบครับ ต้องดูสภาพดินเดิม และมีการปรับปรุงสภาพดินด้วย เริ่มตั้งแต่วิธีการไถพรวน และดูแลอย่างถูกวิธี ไปจนครบทุกขั้นตอนครับ จึงจะได้ผลผลิตสูงสุด

เบื่องต้นหากมีความสนใจปุ๋ยของเรา ลองศึกษาดูตามลิงค์ด้านล่างก่อนนะครับ
10/10/2551 18:21 e

ส่งโพสตอบ