FarmKaset.ORG wiki เกษตร ที่ใครๆก็โพสได้
โพสเรื่องของคุณได้ที่ หน้าแรก
ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง นิคมสหกรณ์ดงเย็น มุกดาหาร
125.24.16.239 9/10//2/55 1 :3::18 , View: 19202, Post: 2, e
รูปแบบการสาธิตอาชีพเกษตรผสมผสาน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนิคมสหกรณ์ดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งขึ้นมา มีพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ กิจกรรมภายในศูนย์ฯแห่งนี้จะเน้นรูปแบบการสาธิตวิธีการประกอบอาชีพ ด้านเกษตรผสมผสาน มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 6 ส่วน ประกอบด้วย สระน้ำ 10 ไร่ เพื่อเลี้ยงปลา พื้นที่เลี้ยงสัตว์ 3 ไร่ ปลูกพืชไร่พืชสวน 73 ไร่ ปลูกพืชผักสวนครัวและเห็ด 3 ไร่ จัดเป็นป่าชุมชน 10 ไร่ และอาคารสำนักงาน 1 ไร่

ขณะนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้คัดเลือกเกษตรกรรุ่นแรก ซึ่งทั้งหมดเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ดงเย็น และสมาชิกนิคมสหกรณ์คำอาฮวน จำนวน 30 คน ที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง หรือ มีที่ดินทำกินน้อยไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ และสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสเข้ามารับการศึกษาอบรมภาคทฤษฎีและฝึกการปฏิบัติจริงในแปลงสาธิตภายในศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นระยะเวลา 60 วัน
ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง นิคมสหกรณ์ดงเย็น มุกดาหาร

ขณะเดียวกันมีการสนับสนุนให้เกษตรกรเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพที่สนใจ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้อง พร้อมทั้งน้อมนำและยึดมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ โดยเฉพาะในเรื่องของการนำภูมิปัญญาและวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต ช่วยเพิ่มรายได้ และฝึกนิสัยในการประหยัด อดทน ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความกินดีอยู่ดียิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป 
 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนิคมสหกรณ์ดงเย็น  ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และใช้ประโยชน์เพื่อการประสิทธิ์ประสาทวิชาด้านการเกษตรแบบถูกวิธี ในแบบที่เกษตรกรระดับพื้นฐานของประเทศพึงสามารถดำเนินการได้
 
ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการด้านการใช้ชีวิตทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางสำคัญของการสร้างวิถีชีวิตเกษตรกรให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแบบมีอนาคต
 
ประชาชนทั่วไปหรือเกษตรกรใกล้เคียงสนใจเรียนรู้หรือศึกษาเพื่อนำมาปฏิบัติในพื้นที่ทำกินของตนเองสามารถเข้าไปเยี่ยมชมและศึกษาแนวทางได้อย่างเต็มที่.
125.24.16.239 9/10//2/55 1 :3::21 e
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครง การได้มีการคัดเลือกประธานกรรมการ 1 คน และคณะกรรมการ 3 คน เพื่อเป็นตัวแทนเข้ามาบริหารจัดการภายในศูนย์ รวมถึงได้จัดสรรเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมตามความสนใจ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกิจกรรมพืชไร่ กลุ่มกิจกรรมการประมง มีการเลี้ยงปลาดุกและกบแบบบ่อพลาสติก กลุ่มกิจกรรมพืชไร่ กลุ่มกิจกรรมด้านอื่น ๆ อาทิ การเพาะเห็ด ปลูกผักและทำปุ๋ยอินทรีย์  
 
สำหรับวิทยากรที่จะเข้ามาถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรนั้น ทาง นิคมสหกรณ์ดงเย็นได้ประสานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำในการฝึกฝนอาชีพด้านการเกษตร ทั้งในขั้นตอนการอบรมและการฝึกปฏิบัติจริงในศูนย์เรียนรู้ โดยตั้งเป้าหมายว่า เมื่อเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้แล้ว จะสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพของตนเอง และกลับไปปฏิบัติ    ในพื้นที่จริงของเกษตรกรเองได้ทั้งหมด การจัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์ดงเย็น จังหวัดมุกดาหาร นับเป็น   การจัดสรรพื้นที่สำหรับการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ เกษตรกรในพื้นที่ โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้หมุนเวียนเข้าไปใช้ประโยชน์ ให้เกษตรกรได้รู้จักการใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกิน เพื่อประกอบอาชีพด้านการเกษตร ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติแนวคิดของเกษตรกร  

125.24.16.239 9/10//2/55 1 :3::20 e

line id FarmKaset คำนวณราคา และสั่งซื้อสินค้าด้วยตัวเอง ง่ายๆ ส่งฟรีถึงบ้าน ชำระปลายทาง เฉพาะค่าสินค้า
เพียง.. กรอกตัวเลขจำนวนสินค้า หลังรายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ (ตัวเลขเท่านั้น)
ดูโบรชัวร์ ข้อมูลรายะเอียดสินค้า คลิกที่นี่
หรือโทรสั่งซื้อได้ที่ 090-592-8614 หรือไลน์ไอดี FarmKaset

ไอเอส ขนาด 3ลิตร 900บาท
ยาอินทรีย์ ป้องกัน ยับยั้งโรค ใบไหม้ และโรคพืชต่างๆ ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา ใช้ได้กับทุกพืช
อัตราผสม 50ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร (1 แกลลอนใช้ได้ประมาณ 12-15ไร่)
ซื้อ ไอเอส3ลิตร บนลาซาด้า คลิก
จำนวน
 
แกลลอน
ไอเอส ขนาด 1ลิตร 450บาท
ยาอินทรีย์ ป้องกัน ยับยั้งโรค ใบไหม้ และโรคพืชต่างๆ ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา ใช้ได้กับทุกพืช
อัตราผสม 50ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร (1 ขวดใช้ได้ประมาณ 3-5ไร่)
ซื้อ ไอเอส1ลิตร บนลาซาด้า คลิก
จำนวน
 
ขวด
มาคา ขนาด 1ลิตร 470บาท
ยาอินทรีย์ ป้องกัน และกำจัดเพลี้ยต่างๆ และแมลงจำพวกปากดูต่างๆ ใช้ได้กับทุกพืช
อัตราผสม 50ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร (1 ขวดใช้ได้ประมาณ 3-5ไร่)
ซื้อ มาคา บนลาซาด้า คลิก
จำนวน
 
ขวด
ไอกี้-บีที ขนาด 500กรัม 490บาท
ยาชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัดหนอนต่างๆ กำจัดได้ทุกหนอน ใช้ได้กับทุกพืช
อัตราผสม 50กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร (1 กระปุกใช้ได้ประมาณ 3-5ไร่)
ซื้อ ไอกี้-บีที บนลาซาด้า คลิก
จำนวน
 
กระปุก
FK-1 บรรจุ 2กิโลกรัม 890บาท
ปุ๋ยเร่งโต เสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรง เร่งพืชฟื้นตัวจากการเข้าทำลายของโรคและแมลง ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
อัตราผสม แกะกล่องมามี 2 ถุง ใช้ถุงแรก 50กรัม ถุงที่สอง 50กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร (1 กล่องใช้ได้ประมาณ 5ไร่)
ซื้อ FK-1 บนลาซาด้า คลิก
จำนวน
 
กล่อง
FK-3 บรรจุ 2กิโลกรัม 950บาท
ปุ๋ยเร่งผลผลิต เพิ่มขนาด เพิ่มน้ำหนัก ใช้ได้กับพืชออกผลทุกชนิด
อัตราผสม ใช้ถุงแรก 50กรัม ถุงที่สอง 50กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร (1 กล่องใช้ได้ประมาณ 5ไร่)
ซื้อ FK-3 บนลาซาด้า คลิก
จำนวน
 
ชุด
FK-3C บรรจุ 2กิโลกรัม 950บาท
ปุ๋ยระเบิดหัวมันสำปะหลัง เร่งน้ำหนัก เพิ่มขนาดหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
อัตราผสม แกะกล่องมามี 2 ถุง ใช้ถุงแรก 50กรัม ถุงที่สอง 50กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร (1 กล่องใช้ได้ประมาณ 5ไร่)
ซื้อ FK-3C บนลาซาด้า คลิก
จำนวน
 
กล่อง
FK-3R บรรจุ 2กิโลกรัม 950บาท
ปุ๋ยเร่งผลผผลิตข้าว ข้าวรวงยาว เมล็ดเต็ม ได้น้ำหนักดี ผลผลิตสูง
อัตราผสม แกะกล่องมามี 2 ถุง ใช้ถุงแรก 50กรัม ถุงที่สอง 50กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร (1 กล่องใช้ได้ประมาณ 5ไร่)
ซื้อ FK-3R บนลาซาด้า คลิก
จำนวน
 
กล่อง
FK-3S บรรจุ 2กิโลกรัม 950บาท
ปุ๋ยเร่งผลผลิตอ้อย อ้อยย่างปล้องสูง ลำโต น้ำหนักดี เร่งค่าความหวาน หรือค่า CCS ขายได้ราคา
อัตราผสม แกะกล่องมามี 2 ถุง ใช้ถุงแรก 50กรัม ถุงที่สอง 50กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร (1 กล่องใช้ได้ประมาณ 5ไร่)
FK-3S บนลาซาด้า คลิก
จำนวน
 
กล่อง
กู๊ดโซค ขนาด 500ซีซี 430บาท
น้ำยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง เร่งราก ป้องกันโรค เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก ใช้จุ่มท่อนพันธุ์ก่อนปลูก
อัตราผสม 50ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร (1 ขวดใช้ได้ประมาณ 3-5ไร่)
ซื้อ กู๊ดโซค บนลาซาด้า คลิก
จำนวน
 
ขวด
บูสเตอร์เงิน ขนาด 1ลิตร 310บาท
เพิ่มความเขียว เพิ่มความต้านทาน ให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดี พืชสมบูร์ณ์แข็งแรง อุดมไปด้วย ธาตุเหล็ก ธาตุสังกะสี ใช้ได้กับทุกพืช
อัตราผสม 50ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร (1 ขวดใช้ได้ประมาณ 3-5ไร่)
ซื้อ บูสเตอร์เงิน บนลาซาด้า คลิก
จำนวน
 
ขวด
บูสเตอร์ส้ม ขนาด 1ลิตร 320บาท
เร่งผลผลิต เพิ่มขนาดผล เพิ่มสำน้ำหนัก สำหรับพืชออกผลทุกชนิด
อัตราผสม 50ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร (1 ขวดใช้ได้ประมาณ 3-5ไร่)
ซื้อ บูสเตอร์ส้ม บนลาซาด้า คลิก
จำนวน
 
ขวด
ปุ๋ยน้ำ นาโนอะมิโน ขนาด 1ลิตร 290บาท
ตัวนี้เหม็นมาก เหม็นแบบอินทรีย์ชีวภาพ ไม่ได้เหม็นแบบเคมี แต่ใช้ดีมากเลย เร่งโต พืชเขียว โตไว แข็งแรง ใช้ได้กับทุกพืช
อัตราผสม 50ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร (1 ขวดใช้ได้ประมาณ 3-5ไร่)
ซื้อ นาโนอะมิโน บนลาซาด้า คลิก
จำนวน
 
ขวด
ย่อยสลายตอซังฟางข้าว ไอซี-คิท ขนาด 2ลิตร 640บาท
ชุดย่อยสลายต่อซังฟางข้าว ลดข้าวดีด ข้าวปน คืนไนโตรเจนให้กับดิน
อัตราผสม มีสองขวด ใช้พร้อมกัน ขวดละ 50ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร (1 ชุดใช้ได้ประมาณ 5ไร่)
จำนวน
 
ชุด
ความคิดเห็นของคุณ
   
ติดตามสินค้าที่คุณสั่ง
คุณ เกรียงศักดิ์ เพียแก้ว , อังคาร 11 สิงหาคม 2563 16:22:12, เลขจัดส่ง SMAM000รออัพเดท
คุณ กัญญารัตน์ กาหวาย, อังคาร 11 สิงหาคม 2563 12:30:51, เลขจัดส่ง SMAM000205169
คุณ สุวรรณ ศรีสุข, อังคาร 11 สิงหาคม 2563 10:52:38, เลขจัดส่ง SMAM000205171
คุณ นัครินทร์ ชินรัตน์, อังคาร 11 สิงหาคม 2563 09:08:01, เลขจัดส่ง SMAM000205173
คุณ ภิญโญ ก้งจี้, จันทร์ 10 สิงหาคม 2563 18:46:06, เลขจัดส่ง SMAM000205172
คุณ ภูชิต อาริสาโพธิ์ , จันทร์ 10 สิงหาคม 2563 16:43:15, เลขจัดส่ง SMAM000205170
คุณ กมลวรรณ ธรรมวิเศษ, จันทร์ 10 สิงหาคม 2563 15:21:27, เลขจัดส่ง SMAM000205174
คุณ อังชัน ชมนก, จันทร์ 10 สิงหาคม 2563 12:38:11, เลขจัดส่ง SMAM000205000
คุณ อนุวัตน์ พุดสวย, จันทร์ 10 สิงหาคม 2563 11:07:30, เลขจัดส่ง SMAM000205003
คุณ ธนชิต เดชากรกุล, จันทร์ 10 สิงหาคม 2563 08:39:00, เลขจัดส่ง SMAM000204999
ดูรายการจัดส่งทั้งหมด
ต้องการตัวแทนปลูกพริกส่งออกต่างประเทศ
Update: 2560/09/25 03:53:09 - Views: 10484 | Ans: 1
โรงเก็บ ไซโล ข้าว พืชผลทางเกษตร ทรงโดม
Update: 2555/07/13 15:14:10 - Views: 6423 | Ans: 0
โรงเก็บ ไซโล ข้าว พืชผลทางเกษตร ทรงโดม
ต้นกล้ายางพารา
Update: 2555/01/17 15:21:22 - Views: 1536 | Ans: 0
ต้นกล้ายางพารา
หนอนกระทู้หอม หอมเลื้อย โรคหอมรากเน่า หอมใบจุด ใบด่าง เพลี้ยหอม ดูยาให้ถูกกับโรค แก้ได้..
Update: 2563/02/17 11:25:43 - Views: 138 | Ans: 0
หนอนกระทู้หอม หอมเลื้อย โรคหอมรากเน่า หอมใบจุด ใบด่าง เพลี้ยหอม ดูยาให้ถูกกับโรค แก้ได้..
ยาแก้โรคกะหล่ำปลี โรคกะหล่ำปลีเน่าคอดิน โรคราน้ำค้าง ยากำจัดหนอนกะหล่ำปลี ยาแก้เพลี้ยกะหล่ำปลี และปุ๋ยสำหรับกะหล่ำปลี
Update: 2563/06/22 21:49:36 - Views: 121 | Ans: 0
ยาแก้โรคกะหล่ำปลี โรคกะหล่ำปลีเน่าคอดิน โรคราน้ำค้าง ยากำจัดหนอนกะหล่ำปลี ยาแก้เพลี้ยกะหล่ำปลี และปุ๋ยสำหรับกะหล่ำปลี
น้ำปุ๋ย..ฟาร์มสีเขียว ดันน้ำหนักอ้อยเพิ่มเท่าตัว
Update: 2558/07/03 15:45:12 - Views: 1416 | Ans: 0
เรื่องการสมัครตัวแทนจำหน่าย
Update: 2553/09/20 15:47:48 - Views: 6328 | Ans: 0
ขายรถไถมือสอง YANMA รุ่น YC708 ค่ะ
Update: 2555/07/16 22:22:56 - Views: 5104 | Ans: 0
ขายรถไถมือสอง YANMA รุ่น YC708 ค่ะ
จำหน่ายไก่เบตง
Update: 2560/01/10 16:54:14 - Views: 2425 | Ans: 1
หาซื้อพันธุ์มันครับ ใช้ประมาณ 4000 ท่อน อ.นาจะหลวย อุบล ใครพอจะมีพันธุ์อะไรเหลือบ้างครับ 20/05/56
Update: 2556/05/20 14:41:48 - Views: 2553 | Ans: 0
© FarmKaset.ORG