FarmKaset.ORG wiki เกษตร ที่ใครๆก็โพสได้
โพสเรื่องของคุณได้ที่ หน้าแรก
กระทรวงเกษตรฯ ร่วมมือสถาบันการศึกษา พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เน้นการเข้าถึงองค์ความรู้ พร้อมใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ใน...
203.152.57.5 17/6//2/55 1 :0::01 , View: 1678, Post: 0, e
กระทรวงเกษตรฯ ร่วมมือสถาบันการศึกษา พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เน้นการเข้าถึงองค์ความรู้ พร้อมใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร หวังเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต

นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปรับลด 4 ความสิ้นเปลืองยุคต้นทุนแพงในพื้นที่นาข้าว ณ เทศบาลตำบลบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ว่า ปัจจุบันพบว่าเกษตรกรไทยที่มีอาชีพทำนาข้าว ยังขาดทักษะและมีปัญหาในเรื่องการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีในการเพาะปลูก ขาดการจัดการระบบผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การปรับปรุงบำรุงดิน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และวิธีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีที่ถูกต้องและเหมาะสม ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลง ผลผลิตข้าวยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ซึ่งส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรลดลงด้วย

นายสมพัฒน์ กล่าวต่อไปว่า ในฐานะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเรื่องผลผลิตของเกษตรกร ต้องคิดหาวิธีที่ทำอย่างไรให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต ซึ่งวิธีการหนึ่งก็คือการสร้างโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ อาทิ เรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว จะต้องเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ ด้านการปรับปรุงโครงสร้างผืนดิน ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเตรียมดินโดยการไถกลบหรือหมักฟางข้าวในนาและเร่งการผุพังสลายตัวด้วยน้ำหมักชีวภาพ เพื่อลดอัตราการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและการระบาดของหนอนกอ สำหรับด้านการใช้ปุ๋ยเคมี ต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติจากการใช้ปุ๋ยแบบครอบจักรวาล มาเป็นแบบตามความจำเป็นรายแปลง ส่วนด้านสารเคมีป้องกันกำจัดแมลง ต้องสำรวจและควบคุมแมลงศัตรูข้าว เฝ้าระวังศัตรูข้าว และใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคเท่าที่จำเป็น

นายสมพัฒน์ กล่าวอีกว่า เพื่อให้การพัฒนาการเกษตรยั่งยืนและมั่นคงยิ่งขึ้น กระทรวงเกษตรฯ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ โดยการสร้างโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงองค์ความรู้ทั้งภาค ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การพัฒนาพื้นที่ปรับโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสม รวมทั้งงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ และการถ่ายทอดองค์ความรู้

นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวว่า โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ได้เตรียมการเรียนภาคปฏิบัติโดยปรับพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน 76 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรกรรม 44 แห่ง/วิทยาลัยประมง 3 แห่ง/วิทยาลัยการอาชีพ 29 แห่ง) และกำหนดการเรียนการสอนไว้ 4 รูปแบบ คือ หลักสูตรปกติของสถาบันอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) เน้นการเรียนการสอนของสถาบัน หลักสูตรครบวงจร (ระยะยาว) เน้นการจัดการภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบ หลักสูตรเฉพาะทาง (ระยะกลาง) เน้นการปรับเปลี่ยนอาชีพใหม่ และหลักสูตรสนองปัญหา (ระยะสั้น) เน้นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน

สำหรับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดเป้าหมายเกษตรกรรุ่นใหม่ปี 2551 รวม 1,090 ราย ประกอบด้วย ระดับ ปวช. /ปวส. (การผลิตข้าวครบวงจร 30 ราย)หลักสูตรครบวงจร – ระยะยาว (การผลิตข้าวครบวงจร 30 ราย) หลักสูตรเฉพาะทาง – ระยะกลาง (การผลิตข้าวพันธุ์ดี 15 ราย และ GAP ข้าว 15 ราย) c]tหลักสูตรเสริมความรู้/แก้ปัญหา – ระยะสั้น (การกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 500 ราย และลดความสิ้นเปลืองในนาข้าว 500 ราย)

เนื่องจากพื้นที่การเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่ผลิตข้าวส่วนใหญ่เกษตรกรประสบปัญหาเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่มีคุณภาพและใช้เมล็ดพันธุ์มากเกินไป ขาดการเตรียมดินที่เหมาะสม ใช้สูตรปุ๋ยเคมีไม่ตรงกับความต้องการของข้าว และในปริมาณที่เกินความต้องการของข้าว รวมทั้งปัญหาน้ำมีสภาพความเป็นกรด ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงไม่ตรงกับโรคข้าว และเกินความต้องการ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้เกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว กระทรวงเกษตรฯ ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เน็คเท็ค จัดกิจกรรมบริการ “ALRO CYBER BRAIN” (ปัจจัยสู่ความสำเร็จกับการพัฒนา 1-2-3 ปุ๋ยสั่งตัดผ่านมือถือ) ซึ่งเกษตรกรสามารถปรึกษาปัญหาได้ทางระบบฝากข้อความโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรร่วมโครงการในภาคกลาง 10 จังหวัด พื้นที่เป้าหมาย 400,000 ไร่ เฉพาะที่ปลูกข้าว ได้มีโอกาสรับบริการข้อมูลข่าวสารและตอบปัญหาผ่านมือถือ (SMS) เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว ลดต้นทุนต้านปุ๋ยและสารเคมีที่เกินจำเป็น และมีรายได้เพิ่มขึ้น

from:moac.go.th

line id FarmKaset คำนวณราคา และสั่งซื้อสินค้าด้วยตัวเอง ง่ายๆ ส่งฟรีถึงบ้าน ชำระปลายทาง เฉพาะค่าสินค้า
เพียง.. กรอกตัวเลขจำนวนสินค้า หลังรายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ (ตัวเลขเท่านั้น)
ดูโบรชัวร์ ข้อมูลรายะเอียดสินค้า คลิกที่นี่
หรือโทรสั่งซื้อได้ที่ 090-592-8614 หรือไลน์ไอดี FarmKaset

ไอเอส ขนาด 3ลิตร 900บาท
ยาอินทรีย์ ป้องกัน ยับยั้งโรค ใบไหม้ และโรคพืชต่างๆ ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา ใช้ได้กับทุกพืช
อัตราผสม 50ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร (1 แกลลอนใช้ได้ประมาณ 12-15ไร่)
ซื้อ ไอเอส3ลิตร บนลาซาด้า คลิก
จำนวน
 
แกลลอน
ไอเอส ขนาด 1ลิตร 450บาท
ยาอินทรีย์ ป้องกัน ยับยั้งโรค ใบไหม้ และโรคพืชต่างๆ ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา ใช้ได้กับทุกพืช
อัตราผสม 50ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร (1 ขวดใช้ได้ประมาณ 3-5ไร่)
ซื้อ ไอเอส1ลิตร บนลาซาด้า คลิก
จำนวน
 
ขวด
มาคา ขนาด 1ลิตร 470บาท
ยาอินทรีย์ ป้องกัน และกำจัดเพลี้ยต่างๆ และแมลงจำพวกปากดูต่างๆ ใช้ได้กับทุกพืช
อัตราผสม 50ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร (1 ขวดใช้ได้ประมาณ 3-5ไร่)
ซื้อ มาคา บนลาซาด้า คลิก
จำนวน
 
ขวด
ไอกี้-บีที ขนาด 500กรัม 490บาท
ยาชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัดหนอนต่างๆ กำจัดได้ทุกหนอน ใช้ได้กับทุกพืช
อัตราผสม 50กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร (1 กระปุกใช้ได้ประมาณ 3-5ไร่)
ซื้อ ไอกี้-บีที บนลาซาด้า คลิก
จำนวน
 
กระปุก
FK-1 บรรจุ 2กิโลกรัม 890บาท
ปุ๋ยเร่งโต เสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรง เร่งพืชฟื้นตัวจากการเข้าทำลายของโรคและแมลง ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
อัตราผสม แกะกล่องมามี 2 ถุง ใช้ถุงแรก 50กรัม ถุงที่สอง 50กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร (1 กล่องใช้ได้ประมาณ 5ไร่)
ซื้อ FK-1 บนลาซาด้า คลิก
จำนวน
 
กล่อง
FK-3 บรรจุ 2กิโลกรัม 950บาท
ปุ๋ยเร่งผลผลิต เพิ่มขนาด เพิ่มน้ำหนัก ใช้ได้กับพืชออกผลทุกชนิด
อัตราผสม ใช้ถุงแรก 50กรัม ถุงที่สอง 50กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร (1 กล่องใช้ได้ประมาณ 5ไร่)
ซื้อ FK-3 บนลาซาด้า คลิก
จำนวน
 
ชุด
FK-3C บรรจุ 2กิโลกรัม 950บาท
ปุ๋ยระเบิดหัวมันสำปะหลัง เร่งน้ำหนัก เพิ่มขนาดหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
อัตราผสม แกะกล่องมามี 2 ถุง ใช้ถุงแรก 50กรัม ถุงที่สอง 50กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร (1 กล่องใช้ได้ประมาณ 5ไร่)
ซื้อ FK-3C บนลาซาด้า คลิก
จำนวน
 
กล่อง
FK-3R บรรจุ 2กิโลกรัม 950บาท
ปุ๋ยเร่งผลผผลิตข้าว ข้าวรวงยาว เมล็ดเต็ม ได้น้ำหนักดี ผลผลิตสูง
อัตราผสม แกะกล่องมามี 2 ถุง ใช้ถุงแรก 50กรัม ถุงที่สอง 50กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร (1 กล่องใช้ได้ประมาณ 5ไร่)
ซื้อ FK-3R บนลาซาด้า คลิก
จำนวน
 
กล่อง
FK-3S บรรจุ 2กิโลกรัม 950บาท
ปุ๋ยเร่งผลผลิตอ้อย อ้อยย่างปล้องสูง ลำโต น้ำหนักดี เร่งค่าความหวาน หรือค่า CCS ขายได้ราคา
อัตราผสม แกะกล่องมามี 2 ถุง ใช้ถุงแรก 50กรัม ถุงที่สอง 50กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร (1 กล่องใช้ได้ประมาณ 5ไร่)
FK-3S บนลาซาด้า คลิก
จำนวน
 
กล่อง
กู๊ดโซค ขนาด 500ซีซี 430บาท
น้ำยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง เร่งราก ป้องกันโรค เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก ใช้จุ่มท่อนพันธุ์ก่อนปลูก
อัตราผสม 50ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร (1 ขวดใช้ได้ประมาณ 3-5ไร่)
ซื้อ กู๊ดโซค บนลาซาด้า คลิก
จำนวน
 
ขวด
บูสเตอร์เงิน ขนาด 1ลิตร 310บาท
เพิ่มความเขียว เพิ่มความต้านทาน ให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดี พืชสมบูร์ณ์แข็งแรง อุดมไปด้วย ธาตุเหล็ก ธาตุสังกะสี ใช้ได้กับทุกพืช
อัตราผสม 50ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร (1 ขวดใช้ได้ประมาณ 3-5ไร่)
ซื้อ บูสเตอร์เงิน บนลาซาด้า คลิก
จำนวน
 
ขวด
บูสเตอร์ส้ม ขนาด 1ลิตร 320บาท
เร่งผลผลิต เพิ่มขนาดผล เพิ่มสำน้ำหนัก สำหรับพืชออกผลทุกชนิด
อัตราผสม 50ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร (1 ขวดใช้ได้ประมาณ 3-5ไร่)
ซื้อ บูสเตอร์ส้ม บนลาซาด้า คลิก
จำนวน
 
ขวด
ปุ๋ยน้ำ นาโนอะมิโน ขนาด 1ลิตร 290บาท
ตัวนี้เหม็นมาก เหม็นแบบอินทรีย์ชีวภาพ ไม่ได้เหม็นแบบเคมี แต่ใช้ดีมากเลย เร่งโต พืชเขียว โตไว แข็งแรง ใช้ได้กับทุกพืช
อัตราผสม 50ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร (1 ขวดใช้ได้ประมาณ 3-5ไร่)
ซื้อ นาโนอะมิโน บนลาซาด้า คลิก
จำนวน
 
ขวด
ย่อยสลายตอซังฟางข้าว ไอซี-คิท ขนาด 2ลิตร 640บาท
ชุดย่อยสลายต่อซังฟางข้าว ลดข้าวดีด ข้าวปน คืนไนโตรเจนให้กับดิน
อัตราผสม มีสองขวด ใช้พร้อมกัน ขวดละ 50ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร (1 ชุดใช้ได้ประมาณ 5ไร่)
จำนวน
 
ชุด
ความคิดเห็นของคุณ
   
ติดตามสินค้าที่คุณสั่ง
คุณ ศิลา กงไกรษร , อาทิตย์ 09 สิงหาคม 2563 21:37:06, เลขจัดส่ง SMAM000รออัพเดท
คุณ สุพักตร์ กองโพธิ์, อาทิตย์ 09 สิงหาคม 2563 14:19:41, เลขจัดส่ง SMAM000รออัพเดท
คุณ ชัยณรงค์ วัฒนก้านตง , อาทิตย์ 09 สิงหาคม 2563 12:46:39, เลขจัดส่ง SMAM000รออัพเดท
คุณ พจน์ สิระการ, อาทิตย์ 09 สิงหาคม 2563 09:40:56, เลขจัดส่ง SMAM000รออัพเดท
คุณ สมบัติ รัศมีประกาย, เสาร์ 08 สิงหาคม 2563 13:26:38, เลขจัดส่ง SMAM000204771
คุณ บัวสี โอชา , เสาร์ 08 สิงหาคม 2563 10:18:23, เลขจัดส่ง SMAM000204768
คุณ วรวุฒิ บัวพงษ์, เสาร์ 08 สิงหาคม 2563 08:35:17, เลขจัดส่ง SMAM000204772
คุณ จุไรรัตน์ แก้วหนองสังข์ , ศุกร์ 07 สิงหาคม 2563 20:07:25, เลขจัดส่ง SMAM000204769
คุณ สุภาพ ศรีเพิ่ม, ศุกร์ 07 สิงหาคม 2563 17:36:15, เลขจัดส่ง SMAM000204770
คุณ กชกร โคตรชมภู, ศุกร์ 07 สิงหาคม 2563 10:14:01, เลขจัดส่ง SMAM000204438
ดูรายการจัดส่งทั้งหมด
จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์น้ำสูตรเข้มข้นนำเข้าจากสหรัฐราคาถูก
Update: 2554/03/28 14:02:38 - Views: 1019 | Ans: 1
จำหน่ายหอมสด และ หอมแห้ง ขายส่ง วิธีการปลูกหอม
Update: 2563/06/19 06:58:12 - Views: 1019 | Ans: 0
ขายข้าวปลาย,ข้าวถ่อนขาว เบอร์ 2 
Update: 2555/07/17 22:02:49 - Views: 5356 | Ans: 1
คำนิยม - ขอบคุณลูกค้าปลูกแตงกวาปลอดสารเคมี ใช้สินค้าหลายอย่างจากเราเลยค่ะ
Update: 2562/10/25 21:28:34 - Views: 226 | Ans: 0
คำนิยม - ขอบคุณลูกค้าปลูกแตงกวาปลอดสารเคมี ใช้สินค้าหลายอย่างจากเราเลยค่ะ
แร่ลีโอนาไดต์
Update: 2554/07/09 13:32:15 - Views: 3242 | Ans: 0
 รถเกี่ยวข้าวนั่งขับ   YANMAR     ราคา : 88,000 บาท
Update: 2557/11/30 11:42:16 - Views: 1880 | Ans: 0
 รถเกี่ยวข้าวนั่งขับ   YANMAR     ราคา : 88,000 บาท
ขายท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง เกษตรศาสตร์ 50 
Update: 2556/03/29 00:30:12 - Views: 3208 | Ans: 0
ฆ่าหนอนต้อง ไอกี้ เพลี้ยตัวดีต้องเจอ มาคา | ส่งฟรีถึงบ้านทั่วไทยใน 1-3 วัน ชำระเงินปลายทาง
Update: 2563/03/21 10:02:45 - Views: 301 | Ans: 0
ฆ่าหนอนต้อง ไอกี้ เพลี้ยตัวดีต้องเจอ มาคา | ส่งฟรีถึงบ้านทั่วไทยใน 1-3 วัน ชำระเงินปลายทาง
การท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวสวนแห่งชาติดอยอินทนนท์
Update: 2559/02/24 10:24:37 - Views: 871 | Ans: 0
แก้โรคอ้อย โรคอ้อยเหี่ยว อ้อยเน่าแดง การป้องกันและกำจัดโรคเหี่ยวเน่าแดง ในอ้อย
Update: 2563/06/08 11:33:07 - Views: 58 | Ans: 2
แก้โรคอ้อย โรคอ้อยเหี่ยว อ้อยเน่าแดง การป้องกันและกำจัดโรคเหี่ยวเน่าแดง ในอ้อย
แก้โรคอ้อย โรคอ้อยเหี่ยว อ้อยเน่าแดง การป้องกันและกำจัดโรคเหี่ยวเน่าแดง ในอ้อย
© FarmKaset.ORG