ฟาร์มเกษตร
ชีวิตเกษตร ครบวงจร
หมวด: เศรษฐกิจเกษตร | อ่านแล้ว 858 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้ | L

4แผนรับมือภัยแล้งคืบหน้า ดัน7พันแปลงใหญ่ปฏิรูปเกษตรไทย

4แผนรับมือภัยแล้งคืบหน้า ดัน7พันแปลงใหญ่ปฏิรูปเกษตรไทย

ล่าสุด ได้มีการวิเคราะห์ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คาดการณ์ว่าจะมีพื้นที่เสียหายจากภัยแล้งในปีนี้ไม่เกิน 105 อำ..

data-ad-format="autorelaxed">

ประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงฤดูแล้งปี 2559/60 มาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 สถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างนั้น "ฐานเศรษฐกิจ" ได้สัมภาษณ์พิเศษ "พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงแผนการรับมือเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ที่ในปีนี้ถือว่าได้เตรียมการณ์ไว้เป็นอย่างดี

 

โชว์4 แผนสู้แล้งฉลุย

 

"พล.อ.ฉัตรชัย" กล่าวว่า นับแต่รัฐบาลชุดปัจจุบันได้เข้ามาบริหารประเทศได้มีการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำ รวมทั้งระบบกระจายน้ำได้มากขึ้น โดยระบุว่า "เราทำงาน 2-3 ปี ผลงานเทียบเท่ากับ 8-10 ปีในช่วงรัฐบาลที่ผ่านๆมาได้ทำ" ประกอบกับปีที่แล้วมีฝนตกมากทำให้มีปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้น ปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ได้บรรเทาลง แต่เรื่องภัยแล้งนี้ทางกระทรวงไม่ประมาท ได้เตรียมการรับมือล่วงหน้ามาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2559 (ฤดูแล้งจะสิ้นสุดในเดือนเมษายน) มีการประเมินเป็นระยะๆ

 

"ล่าสุด ได้มีการวิเคราะห์ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คาดการณ์ว่าจะมีพื้นที่เสียหายจากภัยแล้งในปีนี้ไม่เกิน 105 อำเภอ ใน 34 จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทานที่น้ำต้นทุนอาจไม่เพียงพอ หากเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 391 อำเภอใน 46 จังหวัด พื้นที่ภัยแล้งลดลงมา 3 เท่ากว่า โดย ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560 ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศพื้นที่วิกฤติภัยแล้งมีเพียงจังหวัดเดียวคือ สระแก้ว ใน 3 อำเภอ"

 

อย่างไรก็ดีในปี 2560 ทางกระทรวงมีแผนรับมือภัยแล้ง 4 แผนได้แก่ 1.แผนการจัดสรรน้ำในฤดูแล้งปี 2559/60 (พ.ย.59-เม.ย.60) จำนวน 17,661 ล้านลูกบาศก์เมตร แยกเป็นเพื่อการอุปโภค-บริโภค 2,339 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) เพื่อการรักษาระบบนิเวศและอื่นๆ 5,743 ล้าน ลบ.ม. และเพื่อการเกษตร 9,579 ล้าน ลบ.ม.ผลการจัดสรรน้ำทั้งประเทศ ปัจจุบันมีการใช้น้ำไปแล้ว 12,588 ล้านลบ.ม.คิดเป็น 71% ซึ่งเป็นไปตามแผน แม้ว่าในเขตชลประทานการใช้น้ำจะเกินแผนก็ตาม

 

ส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยา วางแผนใช้น้ำจาก 4 เขื่อนหลัก (ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ) รวมทั้งสิ้น 5,950 ล้าน ลบ.ม.แยกเป็นเพื่อการอุปโภค-บริโภค 1,100 ล้าน ลบ.ม. เพื่อรักษาระบบนิเวศและอื่นๆ 1,450 ล้าน ลบ.ม. และเพื่อการเกษตร 3,400 ล้าน ลบ.ม.โดยสำรองน้ำไว้ใช้ต้นฤดูฝน 3,754 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีการใช้น้ำไปแล้ว 4,588 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น77 % ของแผนฯ มากกว่าแผนที่วางไว้ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 435 ล้าน ลบ.ม.

 

รับมือนาปรังปลูกเกินแผน

 

แผนที่ 2.การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2559/60 แผนทั้งประเทศ 12.76 ล้านไร่ ปลูกจริงแล้ว 13.16 ล้านไร่ เกินกว่าแผน 3% ผลการเพาะปลูกข้าวนาปรังทั้งประเทศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 9.91 ล้านไร่ มากกว่าแผน 2.98 ล้านไร่ แยกเป็นในเขตชลประทานมีการทำนาปรังไปแล้ว 7.34 ล้านไร่มากกว่าแผนที่วางไว้ 3.34 ล้านไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา (แผนที่วางไว้ 4 ล้านไร่) ส่วนนอกเขตชลประทานมีการเพาะปลูกข้าวนาปรังไปแล้ว 2.57 ล้านไร่น้อยกว่าแผน 0.36 ล้านไร่

 

"ในเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ตามแผนการบริหารข้าวครบวงจร ชาวนาจะต้องปลูกข้าวเพียง 4 ล้านไร่ แล้วส่วนที่เหลือจะสนับสนุนให้ปลูกพืชเสริมชนิดอื่นที่จะมีรายได้ไม่น้อยกว่าปลูกข้าว แต่ปรากฏว่าชาวนาปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว เมื่อห้ามไม่ได้ ก็ต้องให้ทางคณะกรรมการบริหารข้าวครบวงจรไปปรับแผนรองรับข้าวที่ออกมาเพื่อไม่ให้เสถียรภาพราคาเสียไป"

 

แผนที่ 3 ปฏิบัติการฝนหลวง มีแผนปฏิบัติการ 8 เดือน(เริ่ม 3 มี.ค.60) มีเครื่องบิน 27 ลำ แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 1.ช่วงมีนาคม -พฤษภาคม เน้นเติมน้ำในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ ลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำแม่กลอง อีสานตอนล่าง และภาคตะวันออก รวมถึงการช่วยเหลือบรรเทาหมอกควัน และไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ และเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่เกษตรกรรมที่ประสบภัยแล้ง และ 2.ช่วงมิถุนายน-ตุลาคม เน้นการเติมน้ำต้นทุนในเขื่อนที่มีน้ำน้อยและพื้นที่การเกษตรที่ฝนทิ้งช่วง


ส่วนแผนที่ 4 การลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร(6 มาตรการ 29 โครงการ)งบประมาณรวม 17,174.42 ล้านบาท (ครม.อนุมัติแล้วเมื่อ 24 ม.ค.60) ซึ่งแต่ละมาตรการมีผลดำเนินการที่เป็นรูปธรรมตามลำดับ อาทิ มาตรการส่งเสริมความรู้เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง 7 โครงการ (งบ 9.14 ล้านบาท) ทั้งการปลูกพืชฤดูแล้ง 12.58 ล้านไร่ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 99,313 ราย (49%) เลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน 8,870 ราย (100%)ปรับปรุงข้อมูลแผนที่พื้นที่แล้งซ้ำซาก(45%) เป็นต้น, มาตรการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน 8 โครงการงบ 12,966.51 ล้านบาท อาทิ เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนด้านการเกษตรให้เพียงพอ อ่างเก็บน้ำ 10 แห่ง (เสร็จแล้ว 2 แห่ง) และแก้มลิง 24 แห่ง(อยู่ระหว่างก่อสร้าง 30%) การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 4.4 หมื่นบ่อ (เสร็จแล้ว 34,867 บ่อ) เป็นต้น

 

"ผมไม่เคยเบาใจเลย เพราะภัยแล้ง เป็นภาระหน้าที่ของกระทรวงเกษตร ถึงแม้ว่าปีนี้ภัยแล้งจะน้อยกว่าปีที่แล้ว จากการประเมินจะลดลงมากกว่า 1 ใน 3 แต่ก็ยังมีพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งอยู่ เกษตรกรเดือดร้อน ส่วนใหญ่จะอยู่นอกเขตชลประทาน เป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไข"

 

พัฒนาอะกริ-แมปบนมือถือ

 

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวอีกว่า กระทรวงได้มีการพัฒนาอะกริแมป (Agri-Map) หรือแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก จากเดิมเป็นภาพแผนที่อยู่ในกระดาษ ปัจจุบันได้พัฒนาไปอยู่ในอินเตอร์เน็ต และในเร็วๆ นี้ ประมาณเดือนเมษายน กระทรวงจะพัฒนาเป็นแอพพลิเคชันอยู่บนมือถือ เพื่อใช้ตรวจสอบที่ดินในแต่ละพื้นที่ว่าควรจะปลูกอะไร เป็นที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ หรือถ้าปลูกพืชชนิดนี้แล้ว มีแหล่งรับซื้ออยู่ตรงไหน เพราะถ้าปลูกแล้วไม่มีแหล่งรับซื้อ หรือแหล่งรับซื้ออยู่ไกล จะเสียค่าโลจิสติกซ์แพงก็ไม่คุ้ม จะพัฒนาให้ทันสมัย ใช้งานง่าย เพราะต้องการให้เยาวชนได้ใช้งานด้วย

 

"การปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่เป็นพื้นฐานที่ดี ที่จะนำไปสู่การรวมกลุ่มกันทำเป็นเกษตรแปลงใหญ่ แล้วเชื่อมโยงการยกระดับสินค้าเกษตรขึ้นจะต้องมีมาตรฐานการทำเกษตรที่ดี(GAP) สินค้าปลอดภัยทั่วโลกยอมรับ โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องจักร ผสมนวัตกรรม เพื่อต้องการให้เกษตรกรลดต้นทุนได้จริง ผลผลิตจะเพิ่มขึ้น และเพิ่มอำนาจต่อรองทางการตลาด นี่เป็นนโยบายปฏิรูปการเกษตร เป้าหมายส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่ใน 5 ปีจะต้องมี 7,000 แปลงวันนี้มองแล้วอาจทำได้เกินเป้าที่วางไว้ จากปี 2559 ดำเนินการและประสบความสำเร็จแล้ว 600 แปลง และปี 2560 ตั้งเป้าอีก 1,000 แปลง”

 

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,244 วันที่ 16 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2560


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 858 คน £

ฟาร์มเกษตร ขายสินค้าออนไลน์ได้ทุกวัน ด้วยระบบการตลาดออนไลน์ BX

จาก FKmicro.comความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

ปุ๋ยตรา FK แตกต่าง และดีกว่าอย่างไร?

พิจารณากราฟการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ย FK ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ตามกราฟด้านล่าง

กรุณาคลิกเพื่อดูรายละเอียด


FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเร่งผลผลิตข้าว
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยน้ำ FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ปุ๋ยน้ำ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ภาพถ่ายเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [เศรษฐกิจเกษตร]:
SME จะได้อะไรจากเทคโนโลยี 4.0 โดย เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์
ยุคเทคโนโลยี 4.0 คืออะไร แล้วผู้ประกอบการ SME ไทยจะได้ประโยชน์จากยุคนี้อย่างไร และจะต้องปรับตัวเมื่อไร
อ่านแล้ว: 69
พาณิชย์ ดันสินค้าเกษตรนวัตกรรม ยกระดับความเป็นอยู่เกษตรกร
สร้างภาพลักษณ์สินค้าเกษตร นวัตกรรมข้าวในต่างประเทศด้วย และกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการตลาดต่างประเทศให้
อ่านแล้ว: 55
เอกชนลงทุนนอกวูบ 4 เดือนแรกหด 31% การเมือง-เศรษฐกิจป่วน
แนวทางการดำเนินนโยบาย ของสหรัฐอเมริกาที่ยังคลุมเคลือ ทำให้ตัวเลข TDI ไปยังสหรัฐฯ ลดลงถึง 44% ตลอดจนประเด็นความเสี่ยง
อ่านแล้ว: 231
การสนับสนุนเกษตรดิจิตอลของ EU
นโยบายสนับสนุนเกษตรดิจิตอลของ EU  โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
อ่านแล้ว: 191
เศรษฐกิจ ติดหล่ม! 20 ปี ลดค่าเงิน ไม่พ้นกับดักหนี้
วันที่ 2 ก.ค. 2540 ถือเป็นประวัติศาสตร์ที่คนไทยทุกคน ต่างพานพบกับความเจ็บปวดจากเหตุการณ์ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
อ่านแล้ว: 408
EXIMบุกเมียนมา ลงทุนพุ่ง7แสนล้าน
แนวโน้มนักลงทุนไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม(CLMV) ธนาคารจึงปรับแผนมุ่ง..
อ่านแล้ว: 507
ความเหลื่อมล้ำสินเชื่อ ระหว่างผู้กู้รายใหญ่ กับผู้กู้รายย่อย
ผ่าภาระเงินกู้รายย่อย ดอกเบี้ยสูง-ค่าต๋งแพง เชียร์คลังสางส่วนต่าง ปัจจุบันธนาคารยังคิดอัตราดอกเบี้ยรายย่อยค่อนข้างสูง
อ่านแล้ว: 754
หมวด เศรษฐกิจเกษตร ทั้งหมด >>

 ปิดโฆษณานี้ X