ฟาร์มเกษตร
ชีวิตเกษตร ครบวงจร
ฟาร์มเกษตรขายดี
ด้วยเว็บไซต์จาก
FKmicro.com
หมวด: Agri live update | อ่านแล้ว 1532 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้ | L

ประชารัฐพัฒนา OTOP Potential Growth มิติใหม่ความร่วมมือทางวิชาการรัฐ-เอกชน

ประชารัฐพัฒนา OTOP Potential Growth มิติใหม่ความร่วมมือทางวิชาการรัฐ-เอกชน

OTOP Potential Growth - เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อเพิ่มขีด..

data-ad-format="autorelaxed">

OTOP Potential Growth

เมื่อวัน 8 กันยายน 2559 เวลา 11.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี   นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ประชารัฐพัฒนา OTOP Potential Growth”  ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนที่ขับเคลื่อนงานในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายจรูญศักดิ์ ฉวีศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักพัฒนาระบบและกลยุทธ์งานบุคคล บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และผู้บริหารสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมงานแถลงข่าว

 

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เผยว่า ตามที่รัฐบาล ได้กำหนดนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทั้งประเทศโดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการร่วมกับภาครัฐเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศในเรื่อง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนในฐานะเป็นกลไกของรัฐและมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการชุมชนของตนสู่ชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง โดยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ทั้งนี้ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tampon One Product: OTOP) เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายประชารัฐสานพลังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการสนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยอาศัยกลไกของคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในระดับอำเภอ (พัฒนาการอำเภอและ   พัฒนากร) ทำหน้าที่ค้นหาปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการ OTOP ใน 5 ด้าน คือ 1) การเข้าถึงปัจจัยการผลิต 2) การบริหารจัดการ 3) องค์ความรู้ 4) การตลาด และ 5) การประชาสัมพันธ์และการรับรู้ เพื่อให้ OTOP เติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมต่อไป                      

 

กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (PIM  HR Excellence  Center)  สถาบันการศึกษาในสังกัดบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการประชารัฐพัฒนา “OTOP Potential Growth” จัดทำแนวทางหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาการอำเภอเพื่อเป็นพี่เลี้ยงพัฒนากร และฝึกอบรมพัฒนากรให้มีความสามารถในการเป็นที่ปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ OTOP พร้อมจัดทำสื่อประกอบการฝึกอบรมในรูปแบบวิดิทัศน์ (Best Practice : OTOP) โดยทั้งสองฝ่ายร่วมกันกำหนดกรอบเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรม จำนวน ๒ หลักสูตร โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ Action Learning และเรียนรู้จาก Best Practice คือ

 

(๑) หลักสูตรการทำงานแบบพันธมิตรธุรกิจ (Business Partnership for OTOP Potential Growth)

สำหรับฝึกอบรมพัฒนาการอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างแนวคิดการทำงานแบบพันธมิตรธุรกิจกับผู้ประกอบการ OTOP และเป็นพี่เลี้ยงให้กับพัฒนากร เสริมแนวคิดในการเป็นหัวหน้าทีมที่ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนากร  เนื้อหาวิชาการ มีเรื่องแนวคิดการทำงานแบบพันธมิตรธุรกิจ  บทบาทการทำงานกับผู้ประกอบการ OTOP แบบพันธมิตรธุรกิจ การวิเคราะห์และถอดบทเรียนจาก Best Practice OTOP แนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก การทำแผนธุรกิจ  และทักษะการเป็นพี่เลี้ยงพัฒนากร เป้าหมายจำนวน ๙๕๔ คน ๑๑ รุ่น ๆ ละ ๓ วัน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ๑๑ แห่ง ทั่วประเทศ

 

(๒) หลักสูตรการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ OTOP

สำหรับฝึกอบรมพัฒนากร เพื่อให้ความรู้ทางธุรกิจเพื่อเป็นที่ปรึกษา ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP และความรู้การจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อกระตุ้นยอดขายรายผลิตภัณฑ์ เนื้อหาวิชาการมีเรื่องบทบาทของพัฒนากรกับการทำงานแบบพันธมิตรธุรกิจ การ วิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจ OTOP จากกรณีศึกษา Best Practice OTOP การทำแผนธุรกิจกระตุ้นยอดขาย และการเป็นที่ปรึกษา OTOP   เป้าหมาย จำนวน ๓,๗๔๕  คน  ๓๘ รุ่นๆ ละ ๓ วัน  ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ๑๑ แห่ง ทั่วประเทศ

 

สำหรับความร่วมมือทางด้านวิชาการครั้งนี้ กรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้บุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เช่น พัฒนาการอำเภอ/หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ มีทักษะในการเป็นคู่คิดทางธุรกิจและสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้แก่พัฒนากร ส่วนพัฒนากรก็จะสามารถเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ OTOP ได้ และที่สำคัญที่สุดคือมีแผนพัฒนา OTOP ระดับ ๑-๓ ดาว ในความรับผิดชอบรายผลิตภัณฑ์ 1 รายการต่อหนึ่งคน เพื่อเพิ่มยอดขายตามแผน และใช้เป็นการฝึกปฏิบัติ (Action Learning) สำหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต รวมถึงกรณีศึกษา (Best Practice) ของผลิตภัณฑ์ OTOP สามารถนำมาใช้ซ้ำเพื่อขยายผล เป็น E-learning & Knowledge Management (KM) องค์ความรู้ของกรมการพัฒนาชุมชน และในส่วนของความร่วมมือกับบริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กรมฯ ได้หารือเบื้องต้นเกี่ยวกับช่องทางการนำสินค้า OTOP จำหน่ายในร้าน เซเว่นอีเลฟเว่น ซึ่งจะมีความชัดเจนมากขึ้นในโอกาสต่อไป...      อธิบดีฯ เผย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการพัฒนาชุมชน


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 1532 คน £

ฟาร์มเกษตร ขายสินค้าออนไลน์ได้ทุกวัน ด้วยระบบการตลาดออนไลน์ BX

จาก FKmicro.comความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

ปุ๋ยตรา FK แตกต่าง และดีกว่าอย่างไร?

พิจารณากราฟการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ย FK ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ตามกราฟด้านล่าง

กรุณาคลิกเพื่อดูรายละเอียด


FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเร่งผลผลิตข้าว
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยน้ำ FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ปุ๋ยน้ำ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [Agri live update]:
เพิ่งตื่น! ยกเลิกใช้ยาฆ่าแมลง 2 ตัว พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส
หลายประเทศทั่วโลกเลิกใช้นานแล้ว บ้านเราเพิ่งประกาศ ห้ามใช้เด็ดขาด ชี้ พาราควอตพิษเฉียบพลันสูงและไม่มียาถอน และคลอร์ไพ..
อ่านแล้ว: 224
บิ๊กฉัตร ยันน้ำเขื่อนมีพอใช้ถึงเดือน พ.ย. แต่ขอช่วยประหยัด
รมว.เกษตรฯ สั่งกรมฝนหลวงเติมน้ำเขื่อน มั่นใจน้ำมีพอใช้ แต่ประชาชนต้องร่วมกันประหยัด งดทำนารอบ3
อ่านแล้ว: 493
ดัน เลยโมเดล หาช่องค้าขาย ตลาดชายแดน
ชู เลยโมเดล สร้างโอกาสผู้ประกอบการนอกจังหวัดติดชายแดนค้าขายประเทศเพื่อนบ้าน
อ่านแล้ว: 522
น้ำพริก รุ่งเจริญ ติดจรวดเพิ่มยอดโกอินเตอร์
จากที่กำลังผลิตเพิ่มขึ้นจาก 2 ล้านถ้วยต่อเดือนเพิ่มเป็น 3 ล้านถ้วยต่อเดือนทำให้บริษัทต้องวางเป้าหมายการขายปีนี้
อ่านแล้ว: 439
ส.ป.ก.นำร่องแจก1แสนไร่ ดีเดย์ส่งมอบมิ.ย.ให้ทำกินรูปแบบสหกรณ์
หลังยึดคืนที่ดินครอบครองผิดกฎหมายกว่า 3.1แสนไร่ เตรียมพัฒนาส่งมอบ คทช.แจกกว่า 7,000 รายรวม 1 แสนไร่ นำร่องเฟสแรก มิ.ย.
อ่านแล้ว: 693
1 หมื่น 5 พันล้าน ดันกองทุนหมู่บ้าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ท่านสมคิด เตรียมคิกออฟกองทุนหมู่บ้านใช้งบ 1.5 หมื่นล้าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก นำร่อง 1,500 แห่งแจ้งเกิดตลาดชุมชน
อ่านแล้ว: 892
กระทรวงเกษตรฯ โชว์แผนขับเคลื่อน เมล็ดพันธุ์พืชไทยสู่สากล
ประเทศไทยส่งออกเมล็ดพันธุ์ เป็นอันดับ 1 ของอาเซียน และอันดับ 15 ของโลก มีปริมาณส่งออก 31109 ตัน
อ่านแล้ว: 813
หมวด Agri live update ทั้งหมด >>

 ปิดโฆษณานี้ X
 ปิด X