ฟาร์มเกษตร
ชีวิตเกษตร ครบวงจร
บทความนี้อยู่ในหมวด: Agri live update | อ่านแล้ว 2946 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้

ชัยนาทโมเดล : รับมือภัยแล้ง

ชัยนาทโมเดล - กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนโดยชูแนวทาง ชัยนาทโมเดล เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาปริมาณน้ำต้นทุนน้อย

data-ad-format="autorelaxed">

ชัยนาทโมเดล รับมือภัยแล้ง

ชัยนาทโมเดล

ภายหลังกรมชลประทานออกอากาศเรื่อง ขอให้เกษตรกรชะลอการเพาะปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ได้สร้างความตื่นตระหนกและข้อกังวลให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยในเรื่องปัญหาภัยแล้วและปริมาณน้ำน้อยจึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรทราบถึงสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนโดยชูแนวทาง "ชัยนาทโมเดล" เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาปริมาณน้ำต้นทุนน้อยและฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 2558 ในเขตดูแลรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท นายชวลิต เผยว่า จากการที่ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 2558 ในเขตดูแลรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท พบว่า ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2558 มีปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลที่ใช้การได้จริงเหลือ 400 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 3% ของความจุอ่าง ขณะที่เขื่อนสิริกิติ์เหลือน้ำที่ใช้การได้จริง 764 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 8% ของความจุอ่าง รวม 2 เขื่อนใหญ่มีน้ำใช้การได้จริง 1,164 ล้าน ลบ.ม. หากฝนยังไม่ตกเลยสามารถส่งน้ำได้อีก 36 วัน ส่วนเขื่อนกระเสียวมีน้ำที่ใช้การได้จริง 49 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 20% ของความจุอ่าง และเขื่อนทับเสลา ประมาณ 32 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 20% ของความจุอ่าง

สำนักงานชบประทานที่ 12 มีพื้นที่รับผิดชอบ 2.79 ล้านไร่ ใน 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา และนครสวรรค์ ซึ่งได้วางแผนการเพาะปลูกไว้ จำนวน 2,099,174 ไร่ มีประมาณน้ำที่ต้องการใช้ 2,413 ล้าน ลบ.ม.แต่เนื่องจากประมาณน้ำต้นทุนมีค่อนข้างจำกัด จึงได้ปรับลดแผนการเพาะปลูกลงเป็น 1,211,465 ไร่ ปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ 1,150 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันได้มีการเพาะปลูกไปแล้ว 1,217,872 ไร่

ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 12 ได้จัดทำรายงานพื้นที่เพาะปลูกรายสัปดาห์ สามารถระบุได้ว่าเกษตรกรรายใดที่ปลูกไปแล้ว และเกษตรกรรายใดที่ยังไม่ได้ปลูก ทั้งยังจัดทำแผนที่แปลงนา มีชื่อเกษตรกรหมายเลขแปลง จำนวนไร่ และเปรียบเทียบข้อมูลรายงานการเพาะปลูกกับกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์เพื่อชะลอการเพาะปลูกได้ พร้อมใช้กำกับดูแลและบริหารจัดสรรน้ำที่มีจำกัดกระจายไปสู่พื้นที่ที่เพาะปลูกแล้วให้ได้มากที่สุดด้วย

อย่างไรก็ตาม จากความร่วมมือในการบริหารจัดสรรน้ำและแก้ไขปัญหาปริมาณน้ำต้นทุนน้อยและฝนทิ้งช่วงอย่างจริงจังของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทและหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อาทิ สำนักงานชลประทานที่ 2 สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทำให้ได้แนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างรูปธรรมและรวดเร็วขึ้น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กระทรวงเกษตรฯ จึงได้มีแผนผลักดัน "ชัยนาทโมเดล" เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา 22 จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 7.45 ล้านไร่

จังหวัดชัยนาทมีพื้นที่ปลูกข้าว 831,487 ไร่ โดยเกษตรกรมีการเพาะปลูกไปแล้ว 357,811 ไร่ คิดเป็น 43.03% มีทั้งพื้นที่ในและนอกเขตชลประทานและพื้นที่ที่ยังไม่ได้ปลูก 473,676 ไร่ คิดเป็น 56.97% จากปัญหาปริมาณน้ำต้นทุนน้อยและฝนทิ้งช่วง เบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชัยนาทได้เร่งสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรในพื้นที่ให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำ และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมแจ้งเตือนให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ โดยเฉพาะเกษตรกรที่ยังไม่ได้เพาะปลูกให้ชะลอการเพาะปลูกไว้ก่อน จนกว่าปริมาณน้ำฝนจะตกหรือมีน้ำต้นทุนเพียงพอ

นอกจากนั้น ยังมีการประชาสัมพันธ์การประกันภัยข้าวหน้าปีของ ธ.ก.ส. โดยเขตจังหวัดชัยนาทเกษตรกรต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยไร่ละ 90 บาท แต่ถ้าเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. จ่ายเพียง 80 บาท/ไร่ ซึ่ง ธ.ก.ส.จะจ่ายเพิ่มให้ไร่ละ 10 บาท ไม่จำกัดจำนวนไร่ เมื่อเกิดความเสียหายจะได้รับค่าชดเชยไร่ละ 1,111 บาท ซึ่งมีการจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยตั้งแต่วันนี้ ถึง 14 สิงหาคม 2558

สำหรับแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรในระยะสั้น กรณีเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวไปแล้วสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาทจะขึ้นทะเบียนเกษตรกรทุกราย ซึ่งในเขตชลประทานจะมีการส่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้เพื่อไม่ให้ข้าวเสียหาย นอกจากเขตชลประทานจะสนับสนุนให้ใช้บ่อน้ำตื้น/แหล่งน้ำธรรมชาติ หรือการจัดการน้ำแบบแห้งสลับเปียกพร้อมแนะนำให้ทำประกันภัยข้าวในพื้นที่เสี่ยง หากมี การประกาศภัยพิบัติจะได้รับการชดเชยความเสียหายไร่ละ 1,111 บาท และไดรับความช่วยเหลือตามระเบียบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จำนวน 1,113 บาท/ไร่ รวมเป็น 2,224 บาท/ไร่

ส่วนกรณีเกษตรกรที่ยังไม่ได้เพาะปลูก ในเขตชลประทานได้ขอให้เกษตรกรชะลอการเพาะปลูกออกไปตามประกาศกรมชลประทาน และต้องขึ้นทะเบียนเพื่อให้ทราบจำนวนทุกราย และภาครัฐจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกร พื้นที่นอกเขตชลประทานแนะนำและส่งเสริมให้ปลูกพืชตระกูลถั่ว พืชไร่ หรือพืชเกศรษฐกิจที่ใช้น้ำน้อยและอายุเก็บเกี่ยวสั้น เข่น ข้าวโพด และถั่วเขียว เป็นต้น โดยรัฐช่วยเหลือสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ดีและปุ๋ยเคมีบางส่น หรือจัดหาแหล่งจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ดีและจัดหาตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกรไว้ด้วย

ในระยะยาวนั้น ได้มีแผนส่งเสริมให้เกษตรกรพิจารณาทางเลือกใหม่แทนการทำเกษตรเชิงเดี่ยวเพื่อลดความเสี่ยงด้านพิบัติภัย ทั้งภัยแล้ง และน้ำท่วมโรคและแมลงศัตรูพืช รวมถึงราคาสินค้าเกษตรที่ผันผวนและไม่มีเสถียรภาพ โดยการทำเกษตรแบบผสมผสานด้านปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงไก่พื้นเมือง แพะและโคเนื้อ เป็นต้น

"กระทรวงเกษตรฯได้มอบหมายให้สำนักงานเกศตรจังหวัดในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัด เร่งจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำ รวมถึงมาตรการและแนวทางการช่วยช่วยเกษตรกรในพื้นที่อย่างเร่งด่วน โดยใช้ชัยนาทโมเดลเป็นต้นแบบการบริหารจัดการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดทำเป็นโครงการแต่ละลุ่มน้ำ เพื่อเสนเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ให้พิจารณาโดยเร็ว" ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าว

ข้อมูลทั้งหมดจาก ryt9.com/s/tpd/2193381

อ่านเรื่องนี้แล้ว : 2946 คน £

ส่งออกผลผลิตเกษตรไปยังต่างประเทศโดยตรง! ถ่ายรูปผลผลิตของคุณ ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ ข้าว ทุเรียน มังคุด ผลไม้ต่างๆ แล้วโพสลง AECfocus.com ในห้อง Agriculture พร้อมให้ข้อมูลติดต่อกลับมายังคุณโดยละเอียด ที่อยู่ อีเมล์ เฟสบุ๊ค ไลน์ไอดี เบอร์ศัพท์ โดยให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

ปุ๋ยตรา FK แตกต่าง และดีกว่าอย่างไร?

พิจารณากราฟการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ย FK ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ตามกราฟด้านล่าง

กรุณาคลิกเพื่อดูรายละเอียด


FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเร่งผลผลิตข้าว
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยน้ำ FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ปุ๋ยน้ำ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [Agri live update]:
ดัน เลยโมเดล หาช่องค้าขาย ตลาดชายแดน
ชู เลยโมเดล สร้างโอกาสผู้ประกอบการนอกจังหวัดติดชายแดนค้าขายประเทศเพื่อนบ้าน
อ่านแล้ว: 208
น้ำพริก รุ่งเจริญ ติดจรวดเพิ่มยอดโกอินเตอร์
จากที่กำลังผลิตเพิ่มขึ้นจาก 2 ล้านถ้วยต่อเดือนเพิ่มเป็น 3 ล้านถ้วยต่อเดือนทำให้บริษัทต้องวางเป้าหมายการขายปีนี้
อ่านแล้ว: 165
ส.ป.ก.นำร่องแจก1แสนไร่ ดีเดย์ส่งมอบมิ.ย.ให้ทำกินรูปแบบสหกรณ์
หลังยึดคืนที่ดินครอบครองผิดกฎหมายกว่า 3.1แสนไร่ เตรียมพัฒนาส่งมอบ คทช.แจกกว่า 7,000 รายรวม 1 แสนไร่ นำร่องเฟสแรก มิ.ย.
อ่านแล้ว: 307
1 หมื่น 5 พันล้าน ดันกองทุนหมู่บ้าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ท่านสมคิด เตรียมคิกออฟกองทุนหมู่บ้านใช้งบ 1.5 หมื่นล้าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก นำร่อง 1,500 แห่งแจ้งเกิดตลาดชุมชน
อ่านแล้ว: 461
กระทรวงเกษตรฯ โชว์แผนขับเคลื่อน เมล็ดพันธุ์พืชไทยสู่สากล
ประเทศไทยส่งออกเมล็ดพันธุ์ เป็นอันดับ 1 ของอาเซียน และอันดับ 15 ของโลก มีปริมาณส่งออก 31109 ตัน
อ่านแล้ว: 396
ก.เกษตรฯกางแผนทำฝนหลวง ช่วงแรก มี.ค. มุ่งลดหมอกควัน-บรรเทาแล้ง
พื้นที่ ที่มีความแห้งแล้ง เตรียมแก้ปัญหาการขาดน้ำ ส่วนพื้นที่ ที่มีปัญหาหมอกควัน ปฏิบัติการทำฝนหลวง..
อ่านแล้ว: 363
ผลวิเคราะห์ปีนี้ เสี่ยงภัยแล้งขาดน้ำ 105 อำเภอ ทั่วไทย
กระทรวงเกษตรฯเผยฤดูแล้งปีนี้ มีพื้นที่เสี่ยงขาดน้ำระดับวิกฤต 105 อำเภอใน 34 จังหวัด
อ่านแล้ว: 676
หมวด Agri live update ทั้งหมด >>

 ปิดโฆษณานี้ X