ฟาร์มเกษตร
ชีวิตเกษตร ครบวงจร
ฟาร์มเกษตรขายดี
ด้วยเว็บไซต์จาก
FKmicro.com
หมวด: Agri live update | อ่านแล้ว 2789 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้ | L

สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วง

สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วง - เฉลิม พระเกียรติ 60 พรรษา ปลูกพรรณไม้ม่วง มากมายหลายชนิด

data-ad-format="autorelaxed">

สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วง

สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วง

สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วงเฉลิม พระเกียรติ 60 พรรษา ตั้งอยู่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส เป็นสวนที่ปลูกพรรณไม้ม่วงไว้มากมายหลายชนิด

สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วงเฉลิม พระเกียรติ 60 พรรษาตั้งอยู่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส เป็นสวนที่ปลูกพรรณไม้ม่วงไว้มากมายหลายชนิด

บริเวณพื้นที่พรุของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ขุดยกร่องปลูกไม้ผลแบบผสมผสาน เช่น มะพร้าวน้ำหอม เงาะ มังคุด ทุเรียน แต่เนื่องจากให้ผลผลิตลดน้อยลงและไม่คุ้มต่อผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ จึงได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เพื่อร่วมเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558


โดยรวบรวมพรรณไม้ต่าง ๆ ที่มีสีม่วง เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และเพื่อเป็นจุดเรียนรู้ของเยาวชน นักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทั้งยังเป็นสวนเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจที่เต็มไปด้วยความรู้และความเพลิดเพลิน และเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ ทรงเปิดป้ายสวนฯ และทรงปลูกต้นอินทนิล และทอดพระเนตรพรรณไม้ภายในสวน

นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง ผู้อำนวยการ สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 4 สำนักงาน กปร. เปิดเผยว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชดำเนินมาเปิดสวนนี้ แล้วเพาะเมล็ดพันธุ์พระราชทานและตอนนี้ก็ได้ต้นกล้าแล้ว ทางศูนย์ฯ ก็จะเอาไปเพาะชำแล้วเอาลงแปลง เป็นถั่วพันธุ์ฝักยาวสิรินธร 1 ซึ่งตอนนี้เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้แล้วมากพอสมควร และจะขยายเมล็ดพันธุ์ต่อ จากนั้นก็จะแบ่งไปปลูกในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอื่น ๆ และพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไป สำหรับในสวนแห่งนี้จะมีพันธ์ุพืชประมาณ 60 ชนิด และมีประโยชน์แทนตลอดถึงคุณลักษณะที่แตกต่างกันไป เช่น พืชอาหาร พืชไม้ร่ม ไม้เงาต่างระดับ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการอธิบายถึงคุณลักษณะและประโยชน์ของแต่ละพันธ์ุไม้ไว้ให้ได้เรียนรู้อีกด้วย เช่น มีคุณสมบัติอย่างไร สรรพคุณอย่างไร ฤดูกาลที่เจริญเติบโตได้ดี การเก็บเกี่ยวผลผลิต ผู้เข้าชมจะได้รับความรู้ในส่วนนี้อีกด้วย ซึ่งทางเลขาธิการ กปร. ได้ให้แนวทางว่าให้ทุกศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั่วประเทศจัดทำสวนพันธ์ุไม้ม่วงขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ขยายพันุธ์ และการศึกษาเรียนรู้ของเยาวชน และประชาชนโดยทั่วไปอีกด้วย


สำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สวนนี้มีเนื้อที่ 12 ไร่ มีการออกแบบเพื่อการใช้ประโยชน์พื้นที่เป็น 2 ส่วน คือพื้นที่ดอนมีจำนวน 6 ไร่ และพื้นที่น้ำอีก 6 ไร่ ซึ่งมีการจัดตกแต่งสวนด้วยการปลูกไม้นานาพรรณเพื่อความสวยงามโดยมุ่งเน้นพันธุ์ไม้ที่เป็น ดอก ใบ ผล และหัว มีสีม่วง และได้จำแนกระดับชั้นพรรณไม้ที่ปลูกเป็น 6 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ปลูกไม้ยืนต้นทรงสูง เช่น กระพี้จั่น แซะ ตะแบก พญาไม้ อินทนิลน้ำ ฯลฯ ระดับที่ 2 ปลูกไม้ยืนต้นขนาดกลาง เช่น ชำมะเลียง กัลปพฤกษ์ ชงโค ชมพูพันธุ์ทิพย์ ตะลิงปลิง เพกา มะม่วงแก้ว ศรีตรัง เสลา ระดับที่ 3 ปลูกต้นไม้พุ่ม เช่น กล้วยบัว กะเพราแดง กะหล่ำปลีม่วง ข้าวโพดสีม่วง เข็มม่วง คราม ต้อยติ่งฝรั่ง ผักบุ้งต้น ผักสลัด ผีเสื้อแสนสวย มะเขือม่วง รักยี่โถปีนัง สันพร้าหอม สาวสันทราย หญ้าเนเปียร์ หญ้าหนูต้น หญ้าฮี้ยุ่ม โท๊ะ ฯลฯ ระดับที่ 4 ปลูกไม้เลื้อยและพืชคลุมดิน เช่น พวงคราม อัญชัน ว่านกาบหอย หัวใจม่วง ถั่วพู ฯลฯ ระดับที่ 5 ปลูกพืชหัว เช่น มันเทศ และระดับที่ 6 พืชน้ำ เช่น คล้าน้ำ บัวผัน บัวสาย ผักตบชวา ฯลฯ

ซึ่งต้นไม้แต่ละชนิดได้จัดทำป้ายสื่อความหมายเกี่ยวกับต้นไม้ตามหลักวิชาการโดยได้ระบุชื่อชนิด ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ และชื่อพื้นเมือง พร้อมคำบรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การขยายพันธุ์ การใช้ประโยชน์ และสรรพคุณทางสมุนไพรจากส่วนต่าง ๆ ของพืชโดยย่อพร้อมภาพสีประกอบ

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มาเที่ยวชมได้รู้จักและเห็นคุณค่าของต้นไม้ อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความรู้และหวงแหนมรดกทางธรรมชาติ เพื่อจะได้ร่วมมือกันอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรทางธรรมชาติ ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนสืบไป.“

ข้อมูลจาก
dailynews.co.th/agriculture/327776

อ่านเรื่องนี้แล้ว : 2789 คน £

ฟาร์มเกษตร ขายสินค้าออนไลน์ได้ทุกวัน ด้วยระบบการตลาดออนไลน์ BX

จาก FKmicro.comความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

ปุ๋ยตรา FK แตกต่าง และดีกว่าอย่างไร?

พิจารณากราฟการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ย FK ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ตามกราฟด้านล่าง

กรุณาคลิกเพื่อดูรายละเอียด


FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเร่งผลผลิตข้าว
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยน้ำ FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ปุ๋ยน้ำ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ภาพถ่ายเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [Agri live update]:
เกษตรดิจิตอล นวัตกรรมตลาดสินค้าเกษตรผ่านไอที
กิจกรรมดังกล่าว เป็นการจำหน่ายสินค้าเกษตร ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีดิจิตอล และเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการใช้..
อ่านแล้ว: 42
ยันอีอีซีไม่เวนคืนที่ดิน ชูระยองเกษตรพรีเมี่ยม
จังหวัดระยอง จะเป็นเป้าหมายของการสร้างเศรษฐกิจใหม่คือ เกษตรพรีเมียม การค้าสมัยใหม่ ศูนย์กระจายสินค้า การท่องเที่ยว..
อ่านแล้ว: 125
กฟก.เดินหน้าสำรวจข้อมูลหนี้ ดีเดย์ 14 ก.ค. ให้สมาชิกยืนยันสิทธิ์เพื่อแก้ไขหนี้
เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน
อ่านแล้ว: 94
เรียนเชิญเข้าร่วมสุดยอดงานเกษตรแห่งปี SIMA ASEAN Thailand 2017
เตรียมตัวพบกับนวัตกรรมล่าสุดของรถแทรกเตอร์ เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรตั้งแต่ก่อนการเก็บเกี่ยวจนถึงหลังการเก็บเกี่ยว
อ่านแล้ว: 342
ประธาน กฟก.เฉพาะกิจ สั่งเข้มเร่งเครื่องหนี้เร่งด่วนให้เสร็จตามกำหนด
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร และเสนอแหล่งเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดการหนี้เกษตรกร
อ่านแล้ว: 920
47 จังหวัด เสี่ยง! น้ำท่วมขัง 2.88 ล้านไร่
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วอย่างเป็นทางการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งกำหนดแนวทาง
อ่านแล้ว: 581
งบฟื้นฟูอาชีพ คืบหน้า สมาชิก กฟก.ขอรับงบการสนับสนุนประมาณกว่า 52 ล้านบาท
พัฒนาความเข้มแข็งและศักยภาพการฟื้นฟูอาชีพ แยกเป็นประเภทเงินอุดหนุน โครงการละไม่เกิน 30,000 บาท จังหวัดละ 16 โครงการ
อ่านแล้ว: 620
หมวด Agri live update ทั้งหมด >>

 ปิดโฆษณานี้ X