ฟาร์มเกษตร
ชีวิตเกษตร ครบวงจร
ฟาร์มเกษตรขายดี
ด้วยเว็บไซต์จาก
FKmicro.com
หมวด: Agri live update | อ่านแล้ว 1994 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้ | L

ปีนี้ ราคาผลไม้ ขึ้นสูง เหตุอากาศแปรปรวนผลผลิตน้อย

ชาวสวนผลไม้ ปีนี้ ดั่งได้ทอง ราคาของขึ้นสูง ไม่น้อยหน้า ทั้งลำไย ทุเรียนเงาะ อีกนานา ลองกองก็ ไม่น้อยหน้า กว่าใครใคร..

data-ad-format="autorelaxed">

ปีนี้ผลไม้ราคาสูง เหตุจากอากาศแปรปรวนผลผลิตน้อย

ช่วงนี้เป็นฤดูผลไม้หลากหลายชนิดจากภาคตะวันออกได้ทยอยออกสู่ตลาด ซึ่งราคาผลไม้ในปีนี้อาจมีการปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน หนาวไม่ต่อเนื่อง สลับร้อนประกอบกับมีพายุฤดูร้อนเป็นระยะ ส่งผลต่อผลผลิตที่กำลังติดดอกออกผลร่วงหลุดเสียหาย ทำให้ผลิต
ลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า

นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า สศก.ได้ติดตามสถานการณ์และประเมินผลผลิตไม้ผล 6 ชนิด ได้แก่ ลำไย ลิ้นจี่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดในขณะนี้ โดยพบว่าจากสภาพอากาศแปรปรวน ประกอบกับช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นพฤษภาคมมีพายุฤดูร้อน ทำให้ผลผลิตไม้ผลในภาคตะวันออกและภาคใต้หลายชนิดเสียหาย ซึ่งผลการพยากรณ์ผลผลิตไม้ผลเมื่อไตรมาสแรกของปี 2558 ที่คาดการณ์ว่าทุเรียนจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 639,960 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณ 2% นั้น ปรากฏว่าเจอพายุฤดูร้อนทำให้ผลผลิตทุเรียนลดลงจากที่คาดการณ์ไว้เดิมประมาณ 40,000 ตัน ขณะที่ลำไย ปีนี้ผลผลิตลดลงเหลือ 878,322 ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 120,000 ตันหรือคิดเป็นผลผลิตที่ลดลง 12% ด้านมังคุด ผลผลิตปีนี้อยู่ที่ 269,402 ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 30,000 ตัน ลดลง 10% ส่วนเงาะคาดว่าจะมีผลผลิตอยู่ที่ 317,223 ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 5,000 ตัน ลดลงประมาณ 1% ลองกอง ผลผลิตปีนี้ 164,141 ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 14,000 ตัน หรือลดลง 8% และลิ้นจี่ มีผลผลิตที่ 59,693 ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 10,000 ตัน คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลง 14%

เมื่อปริมาณผลผลิตไม้ผลทั้ง 6 ชนิดมีการปรับตัวลดลง ทำให้ราคาจำหน่ายน่าจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 10-15% ซึ่งจากข้อมูลจุดรับซื้อที่สำคัญ พบว่า ทุเรียนหมอนทอง ราคาคละ 38 บาท/กก. ลำไย ราคาเกรด AA อยู่ที่ 29 บาท/กก. มังคุด 70 บาท/กก. เงาะโรงเรียน ราคา 34 บาท/กก. ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย 20 บาท/กก. ลองกอง เบอร์ 1 อยู่ที่ 55 บาท/กก. ทั้งนี้ ราคาผลผลิตที่มีการปรับตัวสูงขึ้นส่วนหนึ่งมาจากความต้องการสินค้าจากต่างประเทศที่มีเพิ่มขึ้นด้วย อย่างกรณีลำไยประเทศอินโดนีเซียมีความต้องการมาก โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ได้อนุญาตนำเข้าไม่จำกัดจำนวนแต่ต้องมาจากแปลงที่ได้รับการรับรอง GAP เท่านั้น ทำให้ผลผลิตมีไม่เพียงพอกับความต้องการ

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนการผลิตของเกษตรกรที่แม้ผลผลิตในปีนี้จะลดลง แต่จะขายได้ในราคาดีขึ้น ทำให้มีรายได้สุทธิสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะชาวสวนที่มีการตกลงซื้อขายผลผลิตแบบเหมาสวน ที่มีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับแหล่งรับซื้อหรือล้งไว้เรียบร้อยแล้วจะไม่มีผลกระทบมากนัก จึงนับว่าปีนี้น่าจะเป็นปีทองของชาวสวนผลไม้ที่มีโอกาสทำกำไรจากการขายผลผลิตได้มากขึ้น

นางสาวจริยากล่าวเพิ่มเติมว่า จากสภาพอากาศแปรปรวนแม้จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตของเกษตรกรก็จริง แต่ก็ส่งดีทำให้ผลไม้จากภาคตะวันออก ไม่ออกมากระจุกตัวพร้อมกับผลไม้ภาคใต้เหมือนในปีที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้ผลผลิตล้นตลาดและฉุดราคาตกต่ำได้ โดยในปีนี้ ผลไม้ภาคใต้จะออกล่าช้าจากภาคตะวันออกจากปกติ 15 วัน จะยืดออกไป 1 เดือน ถึง 1 เดือนครึ่ง ทำให้
ผู้บริโภคที่บริโภคผลไม้ภาคตะวันออกได้มีโอกาสพักแล้วพอผลผลิตภาคใต้ออกมาก็ค่อยบริโภคอีกรอบ ดังนั้น หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีความเชื่อมั่นว่าปีนี้จะไม่ต้องใช้เงินไปในการแทรกแซงราคาผลไม้เหมือนปีที่ผ่านมา แต่ควรนำเงินไปช่วยสนับสนุนเกษตรกรในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการผลิต หรือการบริหารจัดการผลผลิตออกจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคที่กว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะไปตามจังหวัดชายแดนที่มีการเปิดเขตการค้าอาเซียนก็น่าจะเป็นการขยายช่องทางตลาดผลไม้ได้ดีขึ้น

ถึงแม้ว่าฤดูกาลผลิตนี้ราคาที่เกษตรกรขายได้จะมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ด้วยการเพาะปลูกยังต้องอาศัยดินฟ้าอากาศส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะปัจจุบันสภาพอากาศแปรปรวนและสถานการณ์น้ำที่ค่อนข้างขาดแคลน เกษตรกรจึงจำเป็นต้องดูแลรักษาสภาพสวนให้ดี มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม จัดการดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิต และฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน ควบคู่กับการตกแต่งกิ่ง จัดการแปลงตามหลักวิชาการ ที่สำคัญคือพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพ เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้มาตรฐาน เพราะถ้าเกษตรกรเก็บผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานไปจำหน่าย นอกจากส่งผลเสียต่อแปลงเกษตรกรเองแล้ว ยังกระทบต่อชื่อเสียงของประเทศด้วย ที่สำคัญขณะนี้มีการนำ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค มาดำเนินการกับผู้ที่จำหน่ายสินค้าไม่มีคุณภาพด้วย ดังนั้น เกษตรกรต้องมีความระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเกษตรกรเอง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคด้วย

ข้อมูลจาก naewna.com

อ่านเรื่องนี้แล้ว : 1994 คน £

ฟาร์มเกษตร ขายสินค้าออนไลน์ได้ทุกวัน ด้วยระบบการตลาดออนไลน์ BX

จาก FKmicro.comความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

ปุ๋ยตรา FK แตกต่าง และดีกว่าอย่างไร?

พิจารณากราฟการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ย FK ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ตามกราฟด้านล่าง

กรุณาคลิกเพื่อดูรายละเอียด


FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเร่งผลผลิตข้าว
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยน้ำ FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ปุ๋ยน้ำ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ภาพถ่ายเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [Agri live update]:
47 จังหวัด เสี่ยง! น้ำท่วมขัง 2.88 ล้านไร่
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วอย่างเป็นทางการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งกำหนดแนวทาง
อ่านแล้ว: 49
งบฟื้นฟูอาชีพ คืบหน้า สมาชิก กฟก.ขอรับงบการสนับสนุนประมาณกว่า 52 ล้านบาท
พัฒนาความเข้มแข็งและศักยภาพการฟื้นฟูอาชีพ แยกเป็นประเภทเงินอุดหนุน โครงการละไม่เกิน 30,000 บาท จังหวัดละ 16 โครงการ
อ่านแล้ว: 120
ปี 60 กฟก. เดินหน้ารักษาที่ดินให้เกษตรกร 2 ไตรมาส คืนกว่า 4 พันไร่
ปัจจุบัน กฟก. ได้ชำระหนี้แทนเกษตรกรแล้วทั้งสิ้น 28,818 ราย เป็นเงินรวม 5,968,312,576.24 บาท แยกเป็นสถาบันเจ้าหนี้..
อ่านแล้ว: 288
ชดเชยรายได้ 3 ปีแรก จูงใจชาวนาหันปลูกพืชอินทรีย์ 5 ปี เปลี่ยนพื้นที่ 1 ล้านไร่
รัฐจะให้เงินชดเชยในปีแรก 2,000 บาท/ไร่ ปีที่ 2 ให้เงินชดเชย 3,000 บาท/ไร่ และปีที่ 3 ให้เงินชดเชย 4,000 บาท/ไร่..
อ่านแล้ว: 323
เพิ่งตื่น! ยกเลิกใช้ยาฆ่าแมลง 2 ตัว พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส
หลายประเทศทั่วโลกเลิกใช้นานแล้ว บ้านเราเพิ่งประกาศ ห้ามใช้เด็ดขาด ชี้ พาราควอตพิษเฉียบพลันสูงและไม่มียาถอน และคลอร์ไพ..
อ่านแล้ว: 626
บิ๊กฉัตร ยันน้ำเขื่อนมีพอใช้ถึงเดือน พ.ย. แต่ขอช่วยประหยัด
รมว.เกษตรฯ สั่งกรมฝนหลวงเติมน้ำเขื่อน มั่นใจน้ำมีพอใช้ แต่ประชาชนต้องร่วมกันประหยัด งดทำนารอบ3
อ่านแล้ว: 762
ดัน เลยโมเดล หาช่องค้าขาย ตลาดชายแดน
ชู เลยโมเดล สร้างโอกาสผู้ประกอบการนอกจังหวัดติดชายแดนค้าขายประเทศเพื่อนบ้าน
อ่านแล้ว: 738
หมวด Agri live update ทั้งหมด >>

 ปิดโฆษณานี้ X