ฟาร์มเกษตร
ชีวิตเกษตร ครบวงจร
ฟาร์มเกษตรขายดี
ด้วยเว็บไซต์จาก
FKmicro.com
หมวด: Agri live update | อ่านแล้ว 5857 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้ | L

ยกหนี้ 12,000 ล้าน ช่วยเหลือเกษตรกร

ปีติพงศ์ เร่งเต็มที่ยกหนี้ 12,000 ล้าน ช่วยเหลือเกษตรกร คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร..

data-ad-format="autorelaxed">


นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรฯ  ได้ประกาศเดินหน้าโครงการสำคัญ คือตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรด้วยการจำหน่ายหนี้เป็นสูญในกองทุนหรือเงินทุนในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อให้เกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของเกษตรกรกับโครงการภาครัฐ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการเกษตรในภาพรวม

จึงจำเป็นต้องช่วยเหลือเกษตรกรให้มีเงินทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตให้สูงขึ้น มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ ลดความเหลื่อล้ำทางรายได้ และเสริมสร้างให้สามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยจำหน่ายหนี้สินเป็นสูญ 12 แหล่งเงิน (6 กองทุน 6 เงินทุน) ในกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งมีจำนวนเกษตรกร 26,742 ราย และองค์กรเกษตรกร 1,028 แห่ง รวมเป็นเงิน จำนวน 4,556 ล้านบาท หรือร้อยละ 38 จากมูลหนี้ทั้งหมด 12,000 ล้านบาท

นายปีติพงศ์ กล่าวต่อไปว่า ล่าสุดกระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำโรดแม็ป (Road Map) โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรฯ ตลอดเดือนเมษายน-กันยายน 2558 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ โดยในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมนี้ จะนัดประชุมคณะกรรมการและชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสำรวจภาวะหนี้ โดยจำแนกตามกลุ่มหลักเกณฑ์ 10 ข้อ เดือนมิถุนายน-สิงหาคม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอจำหน่ายหนี้สูญ โดยกรณีมีระเบียบรองรับในการจำหน่ายหนี้สูญของกองทุนให้เสนอคณะกรรมการกองทุน/เงินทุนที่รับผิดชอบจำหน่ายหนี้สูญ ส่วนกรณีไม่มีระเบียบรองรับในการจำหน่ายหนี้สูญของกองทุน หรือมีแต่ไม่ครอบคลุมหลักเกณฑ์ 10 ข้อ ให้เสนอคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรกรแห่งชาติ (กบส.) พิจารณาจำหน่ายหนี้สูญ และช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน จะดำเนินการจำหน่ายหนี้ตามที่คณะกรรมการกองทุน/เงินทุน/กบส.เห็นชอบ พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุน/เงินทุนพิจารณาทบทวนบทบาทภารกิจ และสรุปรายงานผลโครงการ โดยตลอดการดำเนินงานดังกล่าวจะนัดประชุมคณะกรรมการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานเป็นระยะทุกเดือน

“สำหรับการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรทั้งระบบ ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อยู่ระหว่างการจัดจ้างที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) คาดว่าการศึกษาจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2558 หลังจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ ตลอดทั้งส่งเสริมให้ประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างยั่งยืน”นายปีติพงศ์ กล่าว

ทั้งนี้ การจำหน่ายหนี้เป็นสูญของกองทุนหรือเงินทุนในกระทรวงเกษตรฯ ให้ปฏิบัติสำหรับหลักเกณฑ์ในการจำหน่ายหนี้เป็นสูญ แบ่งเป็น 10 กลุ่ม ดังนี้ (1) กรณีโครงการส่งเสริมหรือสงเคราะห์ของรัฐที่ไม่ประสบความสำเร็จ (2) กรณีประสบภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติ (3) ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ (4) หนี้ขาดอายุความ (5) หนี้ค้างชำระเป็นระยะเวลาเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป (6) หนี้ที่ไม่สามารถติดตามทรัพย์เพื่อดำเนินการบังคับคดีได้ (7) เกษตรกรผู้กู้ยืมเงินเสียชีวิต สาบสูญ หาตัวไม่พบหรือละทิ้งถิ่นที่อยู่ (8) เกษตรกรผู้กู้ยืมเงินพิการ ทุพพลภาพ วิกลจริต หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง (9) ลูกหนี้ผู้กู้ยืมเงินมีรายได้น้อยหรือไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ และ      (10) หนี้สินของเกษตรกรผู้กู้ยืมเงินมาจำนวนต้นเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งจากการดำเนินการฟ้องร้องจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย

โดยการจำหน่ายหนี้สูญตามมติดังกล่าว ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)พิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และภายหลังการจำหน่ายหนี้เป็นสูญแล้ว จะทำการพิจารณาทบทวนบทบาทของกองทุนหรือเงินทุนแต่ละแห่งต่อไป

อ้างอิง naewna.com
 

อ่านเรื่องนี้แล้ว : 5857 คน £

ฟาร์มเกษตร ขายสินค้าออนไลน์ได้ทุกวัน ด้วยระบบการตลาดออนไลน์ BX

จาก FKmicro.comความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

ปุ๋ยตรา FK แตกต่าง และดีกว่าอย่างไร?

พิจารณากราฟการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ย FK ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ตามกราฟด้านล่าง

กรุณาคลิกเพื่อดูรายละเอียด


FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเร่งผลผลิตข้าว
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยน้ำ FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ปุ๋ยน้ำ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ภาพถ่ายเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [Agri live update]:
เกษตรดิจิตอล นวัตกรรมตลาดสินค้าเกษตรผ่านไอที
กิจกรรมดังกล่าว เป็นการจำหน่ายสินค้าเกษตร ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีดิจิตอล และเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการใช้..
อ่านแล้ว: 42
ยันอีอีซีไม่เวนคืนที่ดิน ชูระยองเกษตรพรีเมี่ยม
จังหวัดระยอง จะเป็นเป้าหมายของการสร้างเศรษฐกิจใหม่คือ เกษตรพรีเมียม การค้าสมัยใหม่ ศูนย์กระจายสินค้า การท่องเที่ยว..
อ่านแล้ว: 125
กฟก.เดินหน้าสำรวจข้อมูลหนี้ ดีเดย์ 14 ก.ค. ให้สมาชิกยืนยันสิทธิ์เพื่อแก้ไขหนี้
เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน
อ่านแล้ว: 94
เรียนเชิญเข้าร่วมสุดยอดงานเกษตรแห่งปี SIMA ASEAN Thailand 2017
เตรียมตัวพบกับนวัตกรรมล่าสุดของรถแทรกเตอร์ เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรตั้งแต่ก่อนการเก็บเกี่ยวจนถึงหลังการเก็บเกี่ยว
อ่านแล้ว: 342
ประธาน กฟก.เฉพาะกิจ สั่งเข้มเร่งเครื่องหนี้เร่งด่วนให้เสร็จตามกำหนด
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร และเสนอแหล่งเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดการหนี้เกษตรกร
อ่านแล้ว: 920
47 จังหวัด เสี่ยง! น้ำท่วมขัง 2.88 ล้านไร่
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วอย่างเป็นทางการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งกำหนดแนวทาง
อ่านแล้ว: 581
งบฟื้นฟูอาชีพ คืบหน้า สมาชิก กฟก.ขอรับงบการสนับสนุนประมาณกว่า 52 ล้านบาท
พัฒนาความเข้มแข็งและศักยภาพการฟื้นฟูอาชีพ แยกเป็นประเภทเงินอุดหนุน โครงการละไม่เกิน 30,000 บาท จังหวัดละ 16 โครงการ
อ่านแล้ว: 620
หมวด Agri live update ทั้งหมด >>

 ปิดโฆษณานี้ X